Skip to content

what happens when I disobey allah

Yi hankuri. Wannan ba Albishir bane. A gaskiya labari ne mara dadi don yana nufin ku (da ni ma saboda ina da matsala ɗaya) ba ku da adalci. Adalci yana da muhimmanci sosai domin wannan shine tushen abin da zai sa Mulkin Allah ya zama Aljanna. Shi ne dai-daicin mu’amalarmu da juna (ba karya, sata, kisa, bautar gumaka da dai sauransu) da kuma ibadar Allah da ta dace da ita ce za ta kawo Aljanna. Wannan shine dalilin da ya sa ake buƙatar Adalci don shiga Mulkin Mai Tsarki kamar yadda Dawud ya nuna a Zabur. Irin mutanen da aka kwatanta irin wannan ne kawai za su shiga Mulkin Mai Tsarki kuma shi ya sa za ta zama Aljanna.

1 Wane ne zai iya zama cikin Haikalinka? Wa zai iya tsayawa a Sihiyona, wato tudunka tsattsarka? 2 Sai dai mutumin da yake biyayya ga Allah da kowane abu, Yana kuwa aikata abin da yake daidai, Wanda yake faɗar gaskiya da zuciya ɗaya, 3 Wanda kuma ba ya ɓāta sunan waɗansu. Ba ya zargin abokansa, Ba ya kuwa baza jita-jita a kan maƙwabtansa.4 Yakan raina waɗanda Allah ya ƙi su, Amma yana girmama waɗanda suke yi wa Ubangiji biyayya, KUllum yana cika alkawaran da ya yi ko ta halin ƙaƙa, 5 Yana ba da rance ba ruwa, Ba ya karɓar hanci don ya yi shaidar zur a kan marar laifi. Wanda ya aikata waɗannan abubuwa ba zai taɓa fāɗuwa ba.

(Zabura 15:1-5)

Fahimtar Zunubi

Amma tunda ku (da ni) ba koyaushe kuke haka ba, domin ba koyaushe muke kiyaye Dokokin da muke ba zunubi. To mene ne zunubi? Aya daga cikin littafin bayan Taurat a Tsohon Alkawari ya ba da hoto da ya taimaka mini in fahimci wannan da kyau. Ayar tana cewa

Daga cikin waɗannan duka akwai zaɓaɓɓun mutane bakwai, bahagwai. Kowannensu yana iya ya baraci gashi guda da majajjawa ba kuskure. (Alƙalai 20:16)

Wannan ayar tana kwatanta sojoji da suka kware wajen amfani da harbin majajjawa kuma ba za su taɓa yi ba kuskure. Kamar yadda na bayyana a cikin ‘A cikin waɗanne harsuna aka rubuta Littattafai na Littafi Mai Tsarki’, Taurat da Tsohon Alkawari annabawa ne suka rubuta a cikin Ibrananci. Kalmar da aka fassara a cikin Ibrananci ‘kuskure‘ na sama ne יַחֲטִֽא. (ya faɗi Kaw-taw). Wannan wannan Kalmar Ibrananci ana kuma fassara zuwa zunubi fadin mafi yawan Taurat. Misali, wannan kalmar Ibrananci ita ce ‘zunubi’ lokacin da Yusufu, wanda aka sayar da shi a matsayin bawa ga Masar, ba zai yi zina da matar ubangijinsa ba, ko da yake ta roƙe shi (wanda kuma aka ruwaito a cikin Kur’ani a cikin Surat 12:22-29). Yusuf). Ya ce mata:

Bai fi ni iko cikin gidan nan ba, ba kuma abin da ya hana mini sai ke kaɗai, domin ke matarsa ce. Ƙaƙa fa zan aikata wannan babbar mugunta, in yi wa Allah zunubi? (Genesis 39:9)

kuma bayan lokaci bada Dokoki Goma Taurat yana cewa:

Musa kuwa ya ce wa jama’a, “Kada ku ji tsoro, gama Allah ya zo ne don ya jarraba ku, don ku riƙa girmama shi, don kuma kada ku yi zunubi.” 21Sai jama’a suka tsattsaya nesa, Musa kuwa ya matsa kusa da girgije mai duhu inda Allah yake. (Exodus 20:20)

A cikin waɗannan wurare guda biyu kalmar Ibrananci ɗaya ce יַחֲטִֽא. wato ‘zunubi”. Daidai kalma ɗaya ce ta ‘rasa’ tare da sojoji waɗanda suke jifan duwatsu a hari kamar yadda a cikin waɗannan ayoyin wanda ke nufin ‘zunubi’ lokacin da mutane ke mu’amala da juna. Allah ya ba mu hoto mai ban al’ajabi don fahimtar menene ‘zunubi’. Sojan ya ɗauki dutse ya yi majajjawa don ya kai hari. Idan ta rasa ta gaza manufarsa. Haka kuma Allah ya yi sanya mu don buga manufa game da yadda muke bauta masa da yadda muke bi da wasu. Don ‘zunubi’ shine a rasa wannan manufa, ko manufa, da Allah ya nufa da mu. Wannan shi ne yanayin da muka tsinci kanmu a ciki lokacin da ba mu kiyaye dukkan dokokin ba – mun rasa nufin Allah a gare mu.

Mutuwa – Sakamakon zunubi a cikin Taurat

To mene ne sakamakon hakan? Mun ga alamar farko na wannan a cikin Alamar Adamu. Lokacin da Adamu ya saba ( sau ɗaya kawai!) Allah Ya sanya shi mai mutuwa. Wato zai yi yanzu da. Wannan ya ci gaba da Alamar Nuhu. Allah ya yi hukunci da mutane mutuwa a cikin ambaliya. Kuma ya ci gaba da Alamar Lutu inda aka sake yanke hukuncin mutuwa. Dan Ibrahim ya kamata da a cikin sadaukarwa. Na goma annoba ta Idin Ƙetarewa ya mutuwa na ɗan fari. Wannan halin yanzu ya kara tabbata ne lokacin da Allah ya yi magana da Musa (AS). Mun ga cewa kafin Allah da kansa ya rubuta Dokoki Goma a kan Allunan, Ya yi umarni da haka:

10 Sai Ubangiji ya ce wa Musa, “Je ka wurin jama’a ka tsarkake su yau da kuma gobe, su kuma wanke tufafinsu. 11 Su shirya saboda rana ta uku, gama a kan rana ta uku zan sauko a bisa dutsen Sina’i a gabansu duka. 12 Sai ka yi wa jama’a iyaka kewaye da dutsen, ka faɗa musu cewa, ‘Ku yi hankali kada ku hau dutsen ko ku taɓa shi. Duk wanda ya taɓa dutsen za a kashe shi, (Fitowa 19:10-12)

Wannan tsari yana ci gaba a cikin Taurat. Daga baya, Isra’ilawa ba su yi biyayya ga Allah dalla-dalla ba (Sun yi zunubi) amma sun kusanci Haikalinsa. Ku lura a nan damuwarsu lokacin da suka gano sakamakon.

12 Isra’ilawa suka ce wa Musa, “Ba shakka, mun hallaka. Mun lalace, dukanmu mun lalace. 13 Duk wanda ya kusaci alfarwa ta sujada ta Ubangiji, zai mutu. Ashe, dukanmu za mu mutu ke nan!” (Littafin Lissafi 17:12-13)

Haruna (wanda kuma ake kira Haruna – A.S), dan’uwan Musa (A.S), shi kansa yana da ‘ya’ya maza da suka mutu saboda sun kusanci Wuri Mai Tsarki na Allah da zunubi.

1 Sai Ubangiji ya yi magana da Musa bayan rasuwar ‘ya’yan Haruna, maza biyu, sa’ad da suka hura wuta marar tsarki a gaban Ubangiji, suka mutu. 2 Ubangiji kuma ya ce wa Musa, “Faɗa wa ɗan’uwanka Haruna kada ya riƙa shiga Wuri Mafi Tsarki bayan labule koyaushe, wato, a gaban murfi wanda yake bisa akwatin alkawari, domin kada ya mutu, gama zan bayyana a cikin girgije a kan murfin. (Leviticus 16:1-2)

Don haka aka umurci Haruna (A.S) ta hanyar da ta dace da kansa ya tunkari wannan wuri. Kuma Allah ya umarce shi da cewa:

Da kai, da ‘ya’yanka za ku yi aikin firist da duk abin da ya shafi bagade da aiki na bayan labule. Ku ne za ku yi wannan aiki. Na ba ku aikin firist ya zama naku. Duk wani dabam wanda ya zo kuwa, za a kashe shi.” (Littafin Lissafi 18:7)

Daga baya wasu ’ya’ya mata da ba su da ‘yan’uwa suka je wajen Musa (A.S) don neman gado. Me yasa mahaifinsu ya rasu?

“Mahaifinmu ya rasu cikin jeji. Ba ya cikin ƙungiyar Kora wadda ta tayar wa Ubangiji. Ya rasu saboda alhakin zunubinsa. Ga shi, ba shi da ‘ya’ya maza. (Littafin Lissafi 27:3)

Don haka aka kafa tsarin duniya, wanda aka taƙaita a ƙarshen Attaura da

…Amma za a kashe mutum saboda laifin da ya aikata. (Kubawar Shari’a 24:16b)

Allah yana koya wa Isra’ilawa (da mu) cewa sakamakon zunubi mutuwa ne.

Rahamar Allah

Amma Rahmar Allah fa? Shin hakan yana cikin shaida a lokacin? Kuma za mu iya koyi da shi? Ee! Kuma Ee! Yana da mahimmanci a gare mu da ke da zunubi kuma ba su da adalci mu kula da wannan Rahamar. Ya riga ya kasance a cikin adadin Alamomin farko. Yanzu za a fi gani a fili a cikin Alamar Haruna – Saniya Daya da Awaki Biyu