Skip to content

Masih da Shaidan ya jarrabe shi

Suratul Anfal (Suratu ta 8 – Rikicin Yaki, ganima) ta gaya mana yadda Shaidan yake jarabtar mutane.

Kuma a lõkacin da Shaiɗan ya ƙawãce musu ayyukansu, kuma ya ce: “Bãbu marinjayi a gareku a yau daga mutãne, kuma nĩ maƙwabci ne gare ku.” To, a lõkacin da ƙungiya biyu suka haɗu, ya kõma a kan digãdigansa, kuma ya ce: “Lalle ne nĩ barrantacce ne daga gare ku! Nĩ inã ganin abin da bã ku gani; ni inã tsõron Allah: Kuma Allah Mai tsananin uƙũba ne.”
Suratul 8:48 (Anfal)

Suratul Ta-Ha (Sura ta 20 – TaHa) ta bayyana yadda Iblis yake ya kawo zunubin Adamu. Yana cewa

Sai shaiɗan ya sanya waswãsi zuwa gare shi, ya ce: “Yã Ãdamu! Shin, in shiryar da kai ga itãciyar dawwama da mulki wanda bã ya ƙãrẽwa?”
Suratul 20:120 (Ta-Ha)

Shaidan ya gwada irin wannan dabara akan Annabi Isa al Masih. Linjila ya kwatanta rada mai ban sha’awa bayan da Annabi Yahaya ya bayyana. Mun ga yadda Annabi Yahya (a.s) ya zo ne domin ya shirya mutane domin zuwan Masih. Saƙonsa mai sauƙi amma mai ƙarfi shine cewa kowa yana buƙatar tuba. Linjila ya ci gaba da ba da labarin cewa Annabi Isa (A.S) Yahya (A.S) ya yi masa baftisma. Wannan ya bayyana cewa za a fara hidimar jama’a ta Annabi Isa (AS) a matsayin Masih. Amma kafin a fara Annabi Isa (A.S) sai da babban makiyin mu duka – Shaidan (ko Shaidan ko Shaidan ko Iblis) shi kansa ya jarrabe shi.

Linjila ya bayyana wannan jarrabawa dalla-dalla ta hanyar ba da labarin wasu filaye guda uku da Shaidan ya kawo wa Isa (A.S). Bari mu kalli kowanne bi da bi. (A cikin jarabawowin za ku lura cewa Shaidan ya yi wa Isa magana mai wuyar laƙabi ‘Ɗan Allah’. Don fahimtar ma’anar hakan don Allah a duba labarina. nan).

Jarabawar burodi

Sa’an nan sai Ruhu ya kai Yesu cikin jeji, domin Iblis yă gwada shi. Da ya yi azumi kwana arba’in ba dare ba rana, daga baya yunwa ta kama shi. Sai Mai Gwadawar nan ya zo, ya ce masa, “In kai Ɗan Allah ne, ka umarci duwatsun nan su zama gurasa.”

Amma Yesu ya amsa ya ce, “A rubuce yake cewa, “ ‘Ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba,
Sai dai da kowace maganar da yake fitowa daga wurin Allah.’ ”
Matiyu 4:1-4

Anan muna ganin kwatankwacin lokacin Shaidan ya jarabci Adamu da Hauwa’u a Aljanna. Kuna iya tuna cewa a cikin waccan jarabawar ‘ya’yan itacen da aka haramta ‘… suna da kyau ga abinci…’ kuma wannan shine dalili ɗaya da ya sa yana da jaraba. A wannan yanayin, da Annabi Isa (A.S) ya yi azumi (kuma wannan azumin ba ya tsayawa – ba buda baki – ko buda baki a kowane maraice) na tsawon irin wannan lokaci tunanin burodi ya kasance mai jaraba. Amma wannan sakamakon ya sha bamban da Adam tun da Annabi Isa al Masih (A.S) ya bijirewa jarrabawa alhali Adamu bai yi ba.

Amma me ya sa aka hana shi ci a cikin waɗannan kwanaki 40? Injin bai gaya mana musamman ba, amma Zabur ya yi hasashen cewa Mai zuwa Bawa zai zama wakilin al’ummar Yahudawa ta Isra’ila. Al’ummar Isra’ila, a ƙarƙashin Annabi Musa (A.S), sun yi ta yawo tsawon shekaru 40 a cikin jeji suna cin abinci kawai (wanda ake kira manna) daga sama. Kwanaki 40 na azumi da yin bimbini a kan Kalmar Allah a matsayin abinci na ruhaniya alama ce ta sake fasalin lokacin a cikin jeji a matsayin Bawan da aka yi alkawarinsa.

Jarabawar Jarabawar Allah.

Jaraba ta biyu ma ta kasance mai wahala. Linjila ya gaya mana haka

TSa’an nan Iblis ya kai shi tsattsarkan birni, ya ɗora shi can kan tsororuwar Haikali, 6Zab 91.11,12 ya ce masa, “In kai Ɗan Allah ne, to dira ƙasa. Don a rubuce yake cewa,

Zai yi wa mala’ikunsa umarni game da kai,’ da kuma ‘Za su tallafe ka, Don kada ka yi tuntuɓe da dutse.’ ”

Sai Yesu ya ce masa, “A rubuce yake kuma cewa, ‘Kada ka gwada Ubangiji Allahnka.’ ”
Matthew 4: 5-7

Anan Shaidan ya kawo maganar Zabur domin ya jarabci Annabi Isa (AS). Saboda haka a fili yake cewa a cikin adawarsa da Allah, ya yi nazarin littattafai masu tsarki don ya tsara hanyoyin da zai saba musu. Ya san littattafan sosai kuma kwararre ne wajen karkatar da su.

Na sake fitar da cikakken bayanin Zabur wanda Shaidan ya nakalto kadan daga cikinsa. (Na jadada sashin da ya kawo).

10 To, ba bala’in da zai same ka,Ba za a yi wa gidanka aikin ƙarfi da yaji ba.

11 Allah zai sa mala’ikunsa su lura da kai, Za su kiyaye ka duk inda za ka tafi.

12 Za su ɗauke ka a hannuwansu, Don kada ka buga ƙafarka a dutse.

13 Za ka tattake zakoki da macizai, Za ka tattake zakoki masu zafin rai Da macizai masu dafi.
 

14 Allah ya ce, “Zan ceci waɗanda suke ƙaunata, Zan kiyaye waɗanda suka san ni.

Zabura 91:10-14

Kuna iya ganin cewa a nan Zabur yana magana ne game da ‘shi’, wanda Shaidan ya yi imani da shi yana nufin Masih. Amma wannan nassi bai ce kai tsaye ‘Masih’ ko ‘Almasihu’ ba, to ta yaya Shaidan ya san wannan?

Za ku lura da ‘zai’ so ‘ tattake‘ da’babban zaki‘kuma’maciji(aya 13 – Na sanya shi cikin ja). ‘Zaki’ yana nuni ne ga kabilar Yahuda ta Isra’ilawa tun lokacin da annabi Yakub (AS) ya yi annabci a cikin Attaura cewa:

9 You are a lion’s cub, Judah;you return from the prey, my son. Like a lion he crouches and lies down,like a lioness—who dares to rouse him?

Yahuza ɗan zaki ne, Ya kashe ganima sa’an nan ya komo wurin ɓuyarsa. Yahuza kamar zaki yake,Yakan kwanta a miƙe, Ba mai ƙarfin halin da zai tsokane shi.

10Yana riƙe da sandan mulkinsa, Ya sa shi a tsakanin ƙafafunsa, Har Shilo ya zo. Zai mallaki dukan jama’o’i.

Farawa  49:8-10

Yakub (A.S) a matsayin annabi, ya faɗi tuntuni a cikin Attaura (watau kimanin 1700 BC) cewa kabilar Yahuda ce. kamar zaki daga wanda ‘ya’ zai zo cewa ‘zai yi mulki. Zabur ya ci gaba da wannan annabcin. Ta wurin shelar cewa ‘zai tattake’ zaki’, Zabur ya ce ‘shi’ zai zama sarkin Yahuda.

Nassin Zabur da Shaidan ya yi magana daga shi ma ya bayyana cewa ”zai”.tattake maciji‘. Wannan magana ce kai tsaye ga Alkawarin Farko da Allah ya yi a cikin Alamar Adamu cewa ‘zuriyar macen’ za su murkushe macijin. Anan kuma tare da zane mai bayanin haruffa da ayyuka a cikin wannan Alkawari na Farko:

Ubangiji Allah ya ce wa maciji,…

Zan sa ƙiyayya tsakaninka da matar, tsakanin zuriyarka da zuriyarta, shi zai ƙuje kanka, kai za ka ƙuje diddigensa.”
Farawa 3:15

Persons and their relationships in the Promise of Allah given in Paradise relating between the womans offspring and shaytan

Halaye da alakokinsu a cikin Alkawarin Allah da aka bayar a Aljanna

An fara ba da wannan alkawari a ciki Alamar Adamu, amma cikakkun bayanai ba su bayyana a lokacin ba. Yanzu mun san cewa ‘Matar’ ita ce Maryamu domin ita ce kawai mutumin da yake da zuriya ba tare da namiji ba – ita budurwa ce. Don haka zuriyarta, ‘wanda aka yi alkawari yanzu mun san shi ne Isa al Masih (A.S). Don haka na sanya wadannan sunaye a cikin wannan zane. Kamar yadda kake gani a cikin wannan zane, tsohon alkawari ya ce Isa al Masih (‘shi’) zai murƙushe macijin. Annabcin da aka yi a Zabur da Shaidan ya kawo ya nanata haka in ya ce

“Za ka tattake zakoki masu zafin rai Da macizai masu dafi.” (v13)

Don haka Shaidan ya nakalto daga Zabur wanda shi kuma ya yi ishara da wadannan annabce-annabce guda biyu da suka gabata daga Attaura cewa ‘shi’ na zuwa wanda zai yi umarni da biyayya da murkushe Shaidan (macijin). Don haka Shaidan ya san cewa ayoyin da ya kawo a cikin Zabur suna magana ne ga Masih duk da cewa ba su ce ‘Masih’ ba. Jarabawar Shaidan ita ce kokarin cika wannan ta hanyar da ba ta dace ba. Wadannan annabce-annabce na Zabur da Taurat za su cika, amma ba wai Annabi Isa (A.S) ya yi tsalle daga haikalin don jawo hankalin kansa ba, amma ta hanyar bin tsarin, ba tare da karkata ba, wanda Allah ya saukar a cikin Taurat da Zabur.

Jarabawar Ibada

Sai Shaidan ya jarabci Isa da duk abin da yake da shi – dukan masarautun duniya. Linjila yana cewa:

8 Har wa yau dai, sai Iblis ya kai shi kan wani dutse mai tsawo ƙwarai, ya nunnuna masa dukan mulkokin duniya da ɗaukakarsu. 9Ya kuma ce masa, “Duk waɗannan zan ba ka in ka faɗi a gabana ka yi mini sujada.

10 Sai Yesu ya ce masa, “Tafi daga nan, kai Shaiɗan! domin a rubuce yake cewa, ‘Kă yi wa Ubangiji Allahnka sujada, Shi kaɗai za ka bauta wa.’ ”

11 Sa’an nan Iblis ya rabu da shi. Sai ga mala’iku sun zo suna yi masa hidima.
Matiyu 4:8-11

‘Masih’ na nufin ‘shafaffe’ don yin mulki don haka Masih yana da hakkin ya yi mulki. Shaidan ya jarabci Annabi Isa (A.S) da abin da yake nasa na gaskiya, amma Shaidan ya jarabce shi da ya dauki wata hanya ta kuskure ga mulkinsa, sai ya jarabci Annabi Isa (A.S) ya bauta masa ya samu – wato shirka. Isa ya yi tsayayya da jarabar Shaidan, ta hanyar (sake) ya nakalto daga Taurat. Isa al Masih (A.S) yana ganin Taurat a matsayin littafi mai matukar muhimmanci kuma a fili ya san shi sosai kuma ya aminta da shi.

Isa – wanda ya fahimce mu

Wannan lokaci na jarabawar Annabi Isa (A.S) yana da matukar muhimmanci a gare mu. Injin yana cewa game da Isa:

Tun da yake shi ma ya sha wuya, sa’ad da aka gwada shi, ashe, zai taimaki waɗanda ake yi wa gwaji.
Ibraniyawa 2:18

kuma

Gama Babban Firist da muke da shi ba marar juyayin kasawarmu ba ne, a’a, shi ne wanda aka jarabce shi ta kowace hanya da aka jarabce mu, amma bai yi zunubi ba. 16Saboda haka, sai mu kusaci kursiyin Allah na alheri da amincewa, domin a yi mana jinƙai, a kuma yi mana alherin da zai taimake mu a kan kari.
Ibraniyawa 4: 15-16

Ka tuna Haruna (AS) a matsayin Babban Firist ya kawo hadaya don haka Isra’ilawa za su sami gafara. Yanzu haka Isa (A.S) ana daukarsa a matsayin Babban Firist wanda zai iya tausaya mana kuma ya fahimce mu – har ma yana taimakon mu a cikin jarabobinmu, daidai domin shi da kansa an jarabce shi – duk da haka babu zunubi. Don haka za mu iya samun amincewa a gaban Allah da Annabi Isa (A.S) a matsayin Babban Firist ɗinmu domin ya fuskanci jarrabawa mafi tsanani amma bai taɓa kasala ba kuma bai yi zunubi ba. Shine wanda yake fahimce mu kuma zai iya taimakon mu da namu jaraba da zunubanmu. Tambayar ita ce: Za mu bar shi?

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.