Skip to content

Taurus a cikin tsohuwar Zodiac

Taurus sura ne na bijimi, mai tsananin fushi da kahoni mai karfi.  A cikin horoscope na yau, duk wanda aka haifa tsakanin Afrilu 21 da Mayu 21 to Taurus ne. A cikin wannan fassarar horoscope na zamani na zodiac astrological, kuna bin shawarar horoscope don Taurus don samun soyayya, sa’a, dukiya, lafiya, da fahimtar halin ku.

Amma daga ina Bull ya fito? Me ake nufi?

A Gargadi! Amsa wannan zai buɗe horoscope ɗin ku ta hanyoyin da ba zato ba tsammani – fara saka tafiya ta daban da yadda kuka yi niyya lokacin bincika alamar horoscope…

A cikin tsohuwar Zodiac, Taurus shine na tara na taurarin taurari goma sha biyu waɗanda tare suka samar da Babban Labari. Virgo zuwa Sagittarius ya kafa ƙungiyar taurari game da Babba Mai Fansa da rikicinsa na mamaci da Maƙiyinsa. Capricorn zuwa Aries ya kafa wata sashe wacce ta mayar da hankali kan aikin wannan Mai mana fansa. Taurus ya buɗe rukunin taurari na uku kuma na ƙarshe yana mai da hankali kan Komawar Mai Fansa da cikakkiyar Nasara. Wannan rukunin yana buɗewa da Bull kuma yana rufewa da Zaki ( Leo ) don haka ya shafi iko da mulki.

A cikin tsohuwar Zodiac, Taurus ya kasance ga dukan mutane tun lokacin da yake annabta abubuwan da suka shafi kowa. Don haka ko da kai ba Taurus ba ne a ma’anar horoscope na zamani, tsohuwar labarin astrology da ke cikin taurarin Taurus ya cancanci fahimta.

Taurus Constellation a Astrology

Taurus ƙungiyar taurare ce ta samar da bijimi mai manyan ƙahoni. Ga taurarin Taurus. Kuna iya ganin wani abu mai kama da sa mai ƙaho a wannan hoton? 

Taurari na Taurus

Anan ga hoton National Geographic na Taurus tare da sauran hotunan taurari na Zodiac. Shin Bijimin ya zo a cikin wani fili?

Taurus a cikin National Geographic

Kula da taurarin Taurus da ke da alaƙa da layi. Shin za ku iya fitar da bijimin da ƙahoni mafi kyau? Maimakon haka yana kama da harafin cosmic K.

Taurus constellation tare da taurari hade da layi

Amma wannan alamar tana komawa kamar yadda muka sani a tarihin ɗan adam. A nan ne zodiac a cikin Dendera Temple na Masar, fiye da shekaru 2000, tare da Taurus da aka kewaye da ja.

Taurus a cikin Dendera Zodiac

Kamar tauraren taurari na zodiac da suka gabata, surar Taurus na Bull ba a bayyane yake ba daga ƙungiyar taurarin kanta. Ba asali ba ne daga taurari. Maimakon haka, ra’ayin Cajin Bijimin ya zo farko. Masana taurari na farko sun lulluɓe wannan ra’ayin akan taurari. Amma me ya sa? Me ake nufi da magabata?

Taurus da Bull

Surar astrological na Taurus yana nuna Bull tare da manyan ƙahoni, an saukar da kai, yana caji. Kamar dai an nuna Bijimin cikin tsananin fushi – a shirye yake ya soki kowa a hanyarsa, yana ci gaba da sauri da kuzari mara iyaka. 

Taurus a matsayin hoton taurari – tare da kewaye Pleiades

Circled cikin ja shine ƙungiyar taurari da aka sani da Pleiades (ko Sisters Bakwai) a tsakiyar wuyan Taurus. Maganar farko kai tsaye ga Pleiades ta fito ne daga Littafin Ayuba a cikin Littafi Mai-Tsarki. Ayuba ya rayu a zamanin Ibrahim, kimanin shekaru 4000 da suka wuce. A can muka karanta:

Allah ya rataye taurari a sararin sama, Wato su mafarauci da kare da zomo, Da kaza da ‘ya’yanta da taurarin kudu.

Ayuba 9: 9

Taurari, ciki har da Pleiades (da kuma Taurus), Mahalicci ne da kansa ya yi. Asalin zodiac shine labarinsa da aka ba wa magabata kafin a rubuta wahayin. Tsakiyar wannan Labarin shine zuwan (Virgo – daga Budurwa) na Isa al Masih PBUH. Taurus ya ci gaba da labarin amma yana faɗaɗa iyakoki. Kaho na Taurus da tsinkayar Zabur su ne mabuɗin fahimta. Dole ne Masih ya fito daga zuriyar Dauda (Lakabin ‘Masih’ = ‘Shafaffe’ = ‘Kristi’) . Daga cikin hotunan da ke bayanin zuwan Masih akwai na ‘kaho’.

Taurus da Horn

“A nan ne zan naɗa ɗaya daga cikin zuriyar Dawuda Yake zama babban sarki, A nan ne kuma zan wanzar da Mulkin zaɓaɓɓen sarkina.

Zabura 132: 17

Ka sa ni na yi ƙarfi kamar bijimi mai faɗa,Ka sa mini albarka da farin ciki.

Zabura 92: 10

‘Kahon’ yana wakiltar iko da mulki. Shafaffe (Masih) shi ne ƙahon Dauda. A cikin zuwansa na farko bai yi ƙahonsa ba domin ya zo a matsayin Bawa . Amma ka yi la’akari da yadda zuwansa na biyu zai kasance.

Ku jama’ar dukan al’ummai! Ku tattaru ku kasa kunne. Bari dukan duniya, da kowane mai zama cikinta, ya zo nan ya kasa kunne.
Ubangiji yana fushi da al’ummai duka, da kuma dukan sojojinsu. Ya zartar musu da hukuncin hallaka.
Ba za a binne gawawwakinsu ba, amma za a bar su can, su ruɓe, su yi ɗoyi, duwatsu kuma za su yi ja wur da jini.
Za a murtsuke rana, da wata, da taurari su zama ƙura. Sararin sama zai shuɗe kamar yadda ake naɗe littafi, taurari kuma su faɗo kamar yadda ganyaye suke karkaɗewa daga itacen inabi ko na ɓaure.
Ubangiji ya shirya takobinsa a can Sama, yanzu kuwa zai buga Edom, wato mutanen can da ya zartar musu da hukuncin hallaka.
Jininsu da kitsensu za su rufe takobinsa, kamar jini da kitsen raguna, da na awaki, da aka miƙa hadaya. Ubangiji zai yi wannan hadaya a birnin Bozara, zai sa wannan ya zama babban kisa a ƙasar Edom.Mutane za su fāɗi kamar bijiman jeji da ‘yan bijimai, ƙasar za ta yi ja wur da jini, kitse kuma zai rufe ta.
Wannan shi ne lokacin da Ubangiji zai kuɓutar da Sihiyona, ya kuma ɗauki fansa a kan abokan gābanta.

Ishaya 34: 1-8

Narkar da taurarin shi ne ainihin abin da Isa al Masih ya ce zai zama alamar dawowar sa . Annabi Ishaya (700 BC) a nan yana annabta wannan aukuwa. Don haka ya bayyana lokacin zuwan Masih don yin hukunci a duniya da adalci – lokacin shari’a mai zuwa. An kwatanta shi a cikin sama tare da Taurus, kuma an rubuta shi a cikin Littafi. Yana zuwa ne a matsayin Alkali.

Taurus Horoscope a cikin Rubutun

Rubutun annabci suna nuna alamar Taurus ‘horo’ kamar haka.

Sa’an nan na ga wani mala’ika yana kaɗawa a tsakiyar sararin sama, yana tafe da madawwamiyar bishara, domin ya sanar da ita ga mazaunan duniya, wato, ga kowace al’umma, da kabila, da harshe, da jama’a. 7 Sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, “Ku ji tsoron Allah, ku ɗaukaka shi, domin lokacinsa na yin hukunci ya yi. Ku yi masa sujada, shi da ya halicci sama, da ƙasa, da teku, da kuma maɓuɓɓugan ruwa.”

Wahayin Yahaya 14: 6-7

Kalmar Hellenanci na sa’ar hukunci shine hor o, daidai da tushen ‘horoscope’. Karatun annabci ya ce wannan sa’a zai zo kuma shine lokacin da ke nuna Taurus a cikin tsohuwar horoscope na taurari.

Karatun Horoscope na Taurus

Ni da kai muna iya amfani da karatun horoscope na Taurus a yau. 

Taurus ya gaya muku cewa ƙarshen zai zo da irin wannan babban bang cewa duk fitilu a sararin sama za su mutu. Ba za a sami wasu taurari a kusa da su don daidaitawa da kowane tauraro ba. Don haka mafi kyau ku yi amfani da lokacinku yayin da fitilu ke kunne. Kyakkyawan wurin farawa shine yin aiki akan halin tawali’u domin Allah yana adawa da masu girmankai amma yana ba da alheri ga masu tawali’u. Ma’ana, babu daidaituwa tsakaninsa da girman kai a gare ku. Kuma da sautunanta, kuna nẽman rahama mai yawa a cikin Sa’a. Siffar da zai jarraba ta a cikin Sa’a ita ce shin kuna son shi ko ba ku so. Ta yaya za ka san ko kana son shi? A cewarsa, idan kun kiyaye dokokinsa to kuna son shi. Aƙalla, kiyaye dokokinsa yana nufin sanin su da aikata su.

Ƙaunar juna wani hali ne da ya ɗaukaka shi da daraja. Tabbas ra’ayinsa na menene soyayya zai iya bambanta da naku don haka za ku so ku san abin da ya ce ƙauna ta gaskiya. Ra’ayinsa na ƙauna zai kai ku cikin kowace dangantaka, ko a wurin aiki, a gida ko a cikin soyayya. Ya rage magana kan yadda soyayya ke sa ka ji, da kuma abin da soyayya ke sa ka yi da rashin yi. Ya ce soyayya tana da hakuri da kirki kuma ba ta hassada, ba ta yin fahariya, ba ta da girman kai. Yin aiki don sanya waɗannan halaye a cikin rayuwar ku zai bi hanya don shirya ku don sa’ar Taurus. A matsayin tunani na ƙarshe, yana iya buɗe abubuwa don koyan menene ‘madawwamiyar bishara’ wadda mala’ikan zai yi wa dukan al’ummai shelar.

Har ila yau a cikin Zodiac da zurfi cikin Taurus

Taurus hotuna hukunci. Gemini zai kwatanta abin da zai faru da waɗanda ke wucewa wannan hukunci. Don farkon Labarin Zodiac duba Virgo .

Zazzage duk sassan Zodiac azaman littafin PDF

Don zurfafa a cikin Rubutun Labari na Taurus duba:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *