Skip to content

Alamar Haruna: 1 saniya, awaki 2

Mun gani a ciki Musa Ala 2 cewa Dokokin da aka bayar a kan Dutsen Sinai suna da tsanani sosai. A karshen wannan labarin na gayyace ku da ku tambayi kanku (domin wannan ita ce manufar Shari’a) idan kun kasance koyaushe kiyaye Umurnin ko babu. Idan Ba koyaushe kuke kiyaye Doka ba kai, kamar ni, kuna cikin matsala mai tsanani – Hukunci ya rataya. Wannan ba damuwa idan kun kullum kiyaye Doka, amma idan ka kasa yin haka me za a iya yi? Haruna (wanda kuma ake kira Haruna, ɗan’uwan Musa), da zuriyarsa ne suka yi magana game da wannan ta wajen ba da hadayu – kuma waɗannan hadayun suna yin kafara, ko kuma a rufe, zunubai. Haruna yana da hadayu na musamman guda biyu waɗanda alamu ne don fahimtar yadda Allah zai rufe zunuban da aka yi a cikin karya Doka. Waɗannan su ne hadayun Shanu da na awaki Biyu. Sunan suratu Baqarah daga hadayar da Haruna ya yi na saniya. Amma bari mu fara da Awaki.

Ɓangare da Ranar Kaffara

daga Musa Ala 1 Idin Ƙetarewa (kuma har yanzu yana nan!) Yahudawa ne suka yi bikin domin tunawa da kubutarsu daga Fir’auna. Amma kuma Attaura ta yi umurni da wasu bukukuwan. An kira wani abu mai mahimmanci na musamman Ranar Kafara. Click nan don karanta cikakken labarin a cikin Attaura.

Me ya sa aka ba da irin waɗannan cikakkun bayanai dalla-dalla game da Ranar Kafara? Mun ga yadda suke farawa:

Sai Ubangiji ya yi magana da Musa bayan rasuwar ‘ya’yan Haruna, maza biyu, sa’ad da suka hura wuta marar tsarki a gaban Ubangiji, suka mutu. Ubangiji kuma ya ce wa Musa, “Faɗa wa ɗan’uwanka Haruna kada ya riƙa shiga Wuri Mafi Tsarki bayan labule ko yaushe, wato, a gaban murfi wanda yake bisa akwatin alkawari, domin kada ya mutu.
Littafin Firistoci 16:1-2

Abin da ya faru a dā shi ne, ‘ya’yan Haruna biyu sun mutu sa’ad da suka shiga alfarwa ta sujada a gaggauce. Amma a gabansa mai tsarki, kasawarsu ta cika Dokar (kamar yadda muka gani nan) yayi sanadiyar mutuwarsu. Me yasa? A cikin alfarwa akwai akwatin alkawari. Kur’ani kuma ya ambaci wannan akwatin alkawari. Yana cewa

Kuma annabinsu ya ce musu: “Lalle ne alãmar mulkinSa ita ce akwatin nan ya zo muku, a cikinsa akwai natsuwa daga Ubangijinku da sauran kaya daga abin da Gidan Mũsã da Gidan Hãrũna suka bari malã’iku suna ɗaukarsa. Lalle ne a cikin wancan akwai alãma a gare ku (ta naɗin ¦ãlũta daga Allah ne) idan kun kasance mãsu ĩmãni.”
Suratul 2:248 (Baqarah)

Kamar yadda aka ce, wannan ‘ Akwatin alkawari’ alama ce ta iko domin Akwatin alama ce ta alkawarin Ubangiji Dokar Musa. An kiyaye Allunan Dutse da Dokoki Goma in wannan Akwatin da duk wanda ya kasa kiyayewa duk Doka – a gaban wannan Akwatin – zai mutu. ‘Ya’yan Haruna maza biyu na farko sun mutu sa’ad da suka shiga alfarwa. Don haka an ba da umarni mai kyau, wanda ya haɗa da umarnin cewa akwai rana ɗaya kawai a cikin dukan shekara da Haruna zai iya shiga tanti – wannan. Ranar Kafara. Idan ya shiga wata rana shima zai mutu. Amma ko a wannan rana, kafin Haruna ya shiga gaban akwatin alkawari, sai da ya yi

Haruna zai miƙa bijimi na yin hadaya don zunubi saboda kansa. Zai yi kafara don kansa da gidansa … Zai zuba turaren a wuta a gaban Ubangiji, domin hayaƙi ya tunnuke ya rufe murfi wanda yake a kan akwatin alkawari, don kada ya mutu.
Littafin Firistoc 16:6,13

Saboda haka, an yi hadaya da bijimi don a rufe, ko kuma kafara, domin zunuban Haruna da ya yi da suka saɓa wa Doka. Kuma nan da nan bayan haka, Haruna ya gabatar da gagarumin biki na akuya.

Zai kuma kawo bunsuran nan biyu a gaban Ubangiji a ƙofar alfarwa ta sujada. Sa’an nan ya jefa kuri’a kan bunsuran nan biyu. Kuri’a ɗaya don Ubangiji, ɗaya kuma domin Azazel. A wanda kuri’ar Ubangiji ta faɗa a kansa, sai Haruna ya miƙa shi hadaya don zunubi ga Ubangiji.
Littafin Firistoc 16:7-9

Da zarar an yi hadaya da bijimin domin zunubansa, Haruna zai ɗauki awaki biyu ya jefa kuri’a. Za’a sanya akuya ɗaya a matsayin akuya. Ɗayan akuyar kuma za a miƙa ta don yin hadaya don zunubi. Me yasa?

Sai kuma ya yanka bunsuru na yin hadaya don zunubin… da haka zai yi kafara domin Wuri Mai Tsarki saboda ƙazantar mutanen Isra’ila, da laifofinsu, da dukan zunubansu.
Littafin Firistoc 16:15-16

Kuma me ya faru da ’yar akuya?

…Haruna zai miƙa bunsuru ɗin mai rai. Haruna zai ɗibiya hannuwansa duka biyu a kan kan bunsurun mai rai, ya hurta muguntar Isra’ilawa duka a bisa bunsurun, da dukan laifofinsu, da dukan zunubansu. Zai ɗibiya su a kan kan bunsurun… Bunsurun zai ɗauki muguntarsu duka a kansa zuwa jeji.
Littafin Firistoc 16:20-22

Hadaya da mutuwar bijimin saboda zunubin Haruna ne. Hadaya ta akuya ta fari domin zunubin Isra’ilawa ne. Daga nan sai Haruna ya dora hannunsa a kan kan akuyar mai rai kuma – a matsayin alama – ya mika zunuban mutane zuwa ga akuyar. Daga nan sai aka sako akuyar a cikin jeji a matsayin alamar cewa zunuban mutanen yanzu sun yi nisa da mutanen. Da waɗannan hadayun aka kafara zunubansu. Ana yin wannan duk shekara a Ranar Kafara.

Karsana, ko saniya a Baqarah da Taurat

Har ila yau Haruna yana da sauran hadayun da ya yi ciki har da hadayar Karsana ( saniya mace maimakon bijimi). Ita ce wannan karsana da hadayar ta dalilin don taken Shanu ga Sura 2. Don haka Kur’ani yayi magana kai tsaye akan wannan dabba. Danna nan don karanta lissafin a cikin Alkur’ani. Kamar yadda ka gani, mutane sun firgita da rudani a lokacin da aka ce a yi hadaya da saniya (watau mace) ba irin dabbar da aka saba yi ba. Kuma ya ƙare da

Sai Muka ce: “Ku dõke shi da wani sãshenta.” Kamar wancan ne Allah Yake rãyar da matattu, kuma Ya nũna muku ayõyinSa, tsammãninku kuna hankalta.
Surah 2:73 (Baqarah)

Don haka wannan kuma ana daukarsa daya daga cikin Alamomin da ya kamata mu kula da su. Amma ta wace hanya ce wannan Kasan Alama? Mun karanta cewa yana da alaƙa da mutuwa da rayuwa. “Wataƙila za mu iya fahimta” yayin da muke nazarin ainihin umarnin cikin Attaura da aka ba Haruna game da wannan hadaya. Danna nan don ganin cikakken nassi daga Taurat. Muna ganin haka

Sai a ƙone karsanar a idonsa, za a ƙone fatarta, da naman, da jinin, tare da tarosonta. 6Firist zai ɗauki itacen al’ul, da ɗaɗɗoya, da mulufi, ya jefa a wutar da take ƙone karsanar.
Littafin Ƙidaya 19:5-6

Hyssop reshe ne daga wata bishiya mai ganye. A Idin Ƙetarewa sa’ad da Isra’ilawa za su fentin jinin ragon Idin Ƙetarewa a ƙofofinsu domin mutuwa ta wuce an umurce su

Ku ɗauki tuntun ezob, ku tsoma cikin jinin da yake a kasko, ku yarfa wa dogaran ƙofa duka biyu, da bisa kan ƙofar.
Fitowa 12:22

An kuma yi amfani da itacen ɗorewa tare da karsashin, an kuma ƙone karsashin, da ɗaɗɗoya, da ulu da itacen al’ul har sai da toka ta ragu. Sannan

“Mutumin da yake da tsarki shi zai tara tokar karsanar, ya ajiye a wuri mai tsabta a bayan zangon. Za a adana tokar domin jama’ar Isra’ila, za a riƙa zubawa a ruwa don tsarkakewar zunubi.
Littafin Ƙidaya 19:9

Don haka aka gauraya tokar a cikin ‘ruwa na tsarkakewa’. Mutumin da ba shi da tsarki zai yi alwalansa (wankin ibada ko Alwala) don dawo da tsafta ta amfani da wannan tokar da aka gauraya da ruwa. Amma tokar ba don wani ƙazanta ba ne, amma don wani nau’i na musamman.

“Duk wanda ya taɓa gawa zai ƙazantu har kwana bakwai. A rana ta uku da ta bakwai zai tsarkake kansa da ruwa, zai kuwa tsarkaka, amma in a rana ta uku da ta bakwai bai tsarkake kansa ba, to, ba zai tsarkaka ba. Duk wanda ya taɓa gawa, bai kuwa tsarkake kansa ba, ya ƙazantar da alfarwa ta sujada ta Ubangiji, .
Littafin Ƙidaya 19:11-13

To wadannan toka da aka hada da ruwa, ana yin alwala ne (wato alwala) a lokacin da wani ya kasance najasa daga taba gawa. Amma me ya sa taɓa gawa zai haifar da irin wannan ƙazanta mai tsanani? Ka yi tunani game da shi! Adam ya kasance mai mutuwa saboda rashin biyayyarsa, da dukan ‘ya’yansa (kai da ni!) ma. Don haka mutuwa ƙazanta ce domin sakamakon zunubi ne – tana da alaƙa da ƙazantar zunubi. Wanda ya taɓa gawa kuma zai ƙazantu. Amma waɗannan toka sun kasance Alama – wanda zai kawar da wannan ƙazanta. Mutumin da ba shi da tsarki, ya mutu a cikin ‘ƙazantansa’, zai sami ‘rayuwa’ a cikin tsarkakewa daga alwala da tokar Hiefer.

Amma me yasa aka yi amfani da dabbar mace ba namiji ba? Ba a yi bayani kai tsaye ba amma muna iya yin tunani daga nassosi. Duk cikin Taurat da Zabura (da sauran litattafai) Allah yana bayyana kansa a matsayin ‘Shi’ – a cikin jinsin namiji. Kuma ana kiran al’ummar Isra’ila gaba ɗaya a matsayin ‘ita’ – a cikin jinsin mata. Kamar yadda yake a dangantakar aure da mace, Allah ya jagoranci da mabiyansa suka amsa. Amma yunƙurin yana tare da Allah koyaushe. Ya qaddamar da umurnin zuwa Ibrahim ya sadaukar da dansa; Ya qaddamar da da aka ba na Dokokin akan Allunan; Ya qaddamar da hukuncin Nuhu, da sauransu. Ba ra’ayin mutum ba ne (annabi ko waninsa) ya fara da – mabiyansa kawai sun mika wuya ga jagoransa.

Tokar karsana su hadu a bukatar dan Adam – na kazanta. Don haka don zama alamar da ta dace ga ɗan adam, dabbar da aka miƙa ta mace ce. Wannan ƙazantar tana nuni ga kunya da muke ji sa’ad da muka yi zunubi, ba laifin da muke da shi a gaban Allah ba. Sa’ad da na yi zunubi, ba wai kawai na karya Doka ba ne kuma na yi laifi a gaban Alƙali, amma kuma ina jin kunya da nadama. Ta yaya Allah ya azurta mu da kunya? Da farko dai Allah ya azurta mu da sutura. Mutane na farko sun sami tufafin fata su rufe tsiraicinsu da kunya. Kuma ’ya’yan Adamu tun daga lokacin sukan lulluɓe kansu da tufafi – a zahiri abu ne na halitta don haka da wuya mu tsaya mu tambayi ‘Me ya sa?’. Wancan alwala da ruwan tsarkakewa wata hanya ce ta yadda za mu iya jin ‘tsafta’ daga abubuwan da suke gurbata mu. Manufar Karsana ita ce ta tsarkake mu.

 Sai mu matsa kusa, da zuciya ɗaya, da cikakkiyar bangaskiya tabbatacciya, da zukatunmu tsarkakakku daga mugun lamiri, jikinmu kuma wankakke da tsattsarkan ruwa.
Ibraniyawa 10:22

Akasin haka, hadaya da akuya ake yi a Ranar Kafara da farko don Allah ne don haka ake amfani da dabba. Tare da Alamar Dokoki Goma, Mun lura cewa hukuncin rashin biyayya ya fito fili kuma akai-akai a matsayin mutuwa (danna nan don duba hanyoyin). Allah ne (kuma shine!) Alkali kuma kamar yadda alƙali ya nemi mutuwa. Mutuwar bijimin ta fara cika abin da Allah ya ce a biya domin zunubin Haruna. Sai mutuwar akuya ta farko ta cika nufin Allah cewa mutuwa ta biya domin zunuban Isra’ilawa. Bayan haka, zunubin taron jama’ar Isra’ila a alamance Haruna ya iya sa akuyar, kuma sa’ad da aka saki akuyar a cikin jeji alama ce ta cewa an saki zunuban jama’ar.

Harun da zuriyarsa suka yi wannan hadayun sama da shekara dubu. A cikin tarihin Isra’ilawa a ƙasar da aka ba su. lokacin da Dawud (ko Dawud) ya zama Sarki da ‘ya’yansa su ma; a lokacin da annabawa masu yawa da saqonnin gargadi ga sharri suka zo; hatta a rayuwar Isa al Masih (A.S) an yi wadannan sadaukarwa domin biyan wadannan bukatu.

Don haka da wadannan Alamu na karshe na Musa da Haruna, sakon Taurari ya zo karshe. Ba da daɗewa ba annabawa magada za su zo kuma Zabur ya ci gaba da saƙon Allah. Amma da farko akwai saƙo ɗaya na ƙarshe a cikin Taurat. Annabi Musa (a.s) zai duba abin da zai faru nan gaba zuwan Annabi, da kuma duba zuwa albarka da tsinuwa na gaba a kan zuriyar Isra’ila. Wadannan za mu duba a karatunmu na karshe a cikin Taurat.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.