Skip to content

Mutuwar Almasihu akan giciye da tashinsa daga matattu: Shin gaskiya ne ko ƙirƙira?

Kiristoci a Ista a kowace shekara suna bikin mutuwar Yesu Kiristi akan gicciye da tashinsa daga matattu. Ya kai mai karatu, shin ka yi mamakin ma’ana da muhimmancin wannan biki, da ke magana a kan abin da Kristi ya yi don ya fanshi ’yan Adam, da miliyoyin Kiristoci suke yi a kowace shekara?

Kuna iya samun kuskuren ra’ayi game da ma’anar Ista. Ko kuma ku da yawa an koya muku cewa Kristi bai mutu ba kuma bai tashi daga matattu ba. Wataƙila ba ka san ma’anar mutuwar Kristi ba, ko kuma ka fahimci mahimmanci da sakamakon tashinsa daga matattu. Ina roƙon ku da ku karanta waɗannan takaddun da hankali da zuciya ɗaya, ba tare da nuna bambanci ba, tare da nufin neman sanin gaskiya, domin kuna son faranta wa Allah rai a rayuwarku.

Mutuwa da tashin Almasihu su ne ginshiƙin Kiristanci. Bangaskiyar Kirista ta ginu ne gaba daya akan mutuwa da tashin Almasihu. An ambaci mutuwar Almasihu sama da sau 150 a cikin Sabon Alkawari. Idan muka yi musun tashin Kristi daga matattu, dukan bangaskiyar Kirista ta lalace, kamar yadda 1 Korinthiyawa 15:17 ke cewa:

“In kuwa ba a ta da Almasihu ba, ashe, bangaskiyarku banza ce, har yanzu kuma kuna tare da zunubanku.”

Amma ba za a yi tashin matattu ba sai an yi mutuwa. To, ta yaya za mu tabbata cewa Kristi ya mutu akan gicciye?

A cikin wannan labarin, zan yi ƙaulin daga Sabon Alkawari na Littafi Mai Tsarki, da farko domin hurarre daga wurin Allah ne. Na biyu, domin Yesu ya yi wa almajiransa alkawari cewa zai aiko da Ruhu Mai Tsarki ya tuna musu dukan abin da ya faɗa musu. Na uku, almajiran Yesu da suka rubuta abin da ke cikin Sabon Alkawari sun tabbatar da cewa shaidun ido ne da suka rubuta abin da suka gani da kuma abin da suka ji.

Akwai gaskiya guda uku waɗanda dole ne mu fahimta a farkon gabatar da mu na gaskiyar mutuwar Kristi a kan gicciye:

Na farko, Mutuwar Kristi ba ta faru ba ce ko kasawa, shan kashi, ko alamar rauni ba. Ya faru da shiri da nufin Allah domin ya fanshi ’yan adam. Abin da manzo Bitrus ya tabbatar ke nan sa’ad da yake tsaye a gaban taron Yahudawa da suka san Tsohon Alkawari sosai. Ya gaya musu cikin Ayyukan Manzanni 2:23

“shi Yesun nan fa, an ba da shi bisa ƙaddarar Allah da rigyasaninsa, ku kuwa kuka gicciye shi, kuka kashe shi, ta hannun masu zunubi.”

Bitrus ya ƙara a cikin Ayyukan Manzanni 3:18

“Amma ta haka Allah ya cika faɗar da ya riga ya yi ta bakin annabawa duka, cewa Almasihunsa zai sha wuya.”

Idan kalmomin Bitrus ba daidai ba ne ko kuma kalmominsa na Tsohon Alkawari ba daidai ba ne, da Yahudawa sun ƙi, domin yana magana da mutanen da suke wurin sa’ad da Kristi ya mutu akan giciye. Amma akasin haka ya faru: fiye da mutane 3000 sun gaskata bayan sun ji maganar Bitrus.

Har ma kalmomin Kristi da kansa sun fi bayyana, sa’ad da ya tashi daga matattu ya bayyana ga almajiransa. Ya ce musu,

“Ya kuma ce musu, “Wannan ita ce maganata da na gaya muku tun muna tare, cewa lalle ne a cika duk abin da yake rubuce game da ni a Attaura ta Musa, da littattafan annabawa, da kuma Zabura.”. … ya kuma ce musu, “Haka yake a rubuce, cewa wajibi ne Almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu.”

Luka 24: 44-46

Kristi yana magana da mutanen da suka san dokar Musa, littattafan annabawa, da Zabura. Kamar dai yana faɗa musu, tunda Allah ya yi alkawari wannan abu dole ne ya faru. Don haka mutuwar Kristi ba kuskure ba ne ko kwatsam. Cika abin da Allah ya yi alkawari ne, kuma da yardar Allah.

Na biyu, a lokacin rayuwarsa da hidimar Yesu Kristi tare da almajiransa, ya ci gaba da maimaita sa’ad da suke ji cewa ya zo ne domin ya ba da kansa fansa domin ’yan Adam, kuma zai sha wahala kuma a kashe shi, bayan kwana uku ya tashi daga matattu. Domin Yesu ya kasance mai gaskiya cikin kalmominsa, kuma a sarari, ba tare da shakka ko yaudara ba, duk abin da ya faɗa tabbas zai faru. Bari mu saurari wasu abubuwan da Yesu ya ce za su faru da shi:

Tun daga lokacin nan Yesu ya fara bayyana wa almajiransa, lalle ne ya tafi Urushalima, ya sha wuya iri iri a hannun shugabanni da manyan firistoci da malaman Attaura, har a kashe shi, a rana ta uku kuma a tashe shi. (Matta 16:21)

Ya fara koya musu, cewa lalle ne Ɗan Mutum ya sha wuya iri iri, shugabanni, da manyan firistoci, da malaman Attaura su ƙi shi, har a kashe shi, bayan kwana uku kuma ya tashi da rai. (Markus 8:31)

  Yesu ya maimaita wa almajiransa waɗannan gaskiyar sau da yawa. Sa’an nan ya bayyana musu cewa zai ba da kansa da son rai a cika dukan abin da aka rubuta game da shi, kamar yadda Yohanna 10:18 ya ce:

Ba mai karɓe mini rai, don kaina nake ba da shi. Ina da ikon ba da shi, ina da ikon ɗauko shi kuma. Na karɓo wannan umarni ne daga wurin Ubana.”

Wannan wata shaida ce kuma cewa mutuwar Kristi a kan gicciye gaskiya ce ta tarihi, domin ba shi yiwuwa Kristi ya tabbatar wa almajiransa waɗannan abubuwa idan ya san cewa ba za su faru ba. Ba shi yiwuwa Kristi ya yi ƙarya game da mutuwarsa da tashinsa daga matattu, tun da shi kaɗai ne wanda bai taɓa yin zunubi ba. Wannan shi ne dalilin zuwansa cikin duniyarmu, kuma ya san abin da zai faru da shi. Idan muka yi musun mutuwar Kristi a kan gicciye, muna zarginsa ko dai da jahilci, ko kuma na ƙarya, ko kuma na hauka.

Hakika, almajiran Kristi ba su karɓi maganarsa game da mutuwarsa a kan gicciye ba. Sa’ad da Yesu yake gaya musu cewa za a kashe shi a tashi a rana ta uku, Bitrus ya tsawata masa ya ce masa,Allah ya kiyaye, ya Ubangiji. “

Amma Yesu ya juya ya ce wa Bitrus, “Ka yi nesa da ni, ya Shaiɗan! Tarko kake a gare ni. Ba ka tattalin al’amuran Allah, sai dai na mutane.” (Matta 16:22-23)

“Maganar nan fa tă shiga kunnenku! Za a ba da Ɗan Mutum ga mutane.” Amma ba su fahimci maganan nan ba, an kuwa ɓoye musu ita ne don kada su gane. (Luka 9:44).

Na uku, Yesu Kiristi shi ne aka gicciye, ba wani mutum da aka yi kama da shi ba.

Yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi, ya yiwo gaba, ya ce musu, “Wa kuke nema?” 5 Suka amsa masa suka ce, “Yesu Banazare.” Yesu ya ce musu, “Ni ne.” Yahuza kuwa da ya bāshe shi yana tsaye tare da su. 6 Da Yesu ya ce musu, “Ni ne,” suka ja da baya da baya, har suka fāɗi. 7 Sai ya sāke tambayarsu, “Wa kuke nema?” Suka ce, “Yesu Banazare.” 8 Yesu ya amsa ya ce, “Ai, na gaya muku, ni ne. In kuwa ni kuke nema, ku bar waɗannan su tafi.”

Yahaya 18: 4-8 

Ya tabbatar musu cewa shi Yesu Kiristi ne ba wanda yake kama da shi ba. Bai musanta ba, kuma bai ji tsoron bayyana kansa ba. Kuma bai ce wa ɗaya daga cikin almajiransa ya ɗauki matsayinsa a kan gicciye ba, domin ya zo ne don wannan dalili.

Haka fa sojan suka yi. To, kusa da gicciyen Yesu kuwa da uwa tasa, da ‘yar’uwa tata, da Maryamu matar Kilofas, da kuma Maryamu Magadaliya, suna tsaye. 26 Da Yesu ya ga uwa tasa, da almajirin nan da yake ƙauna suna tsaye kusa, ya ce wa uwa tasa, “Iya, ga ɗanki nan!” 27 Sa’an nan ya ce wa almajirin, “Ga tsohuwarka nan!” Tun daga wannan lokaci fa almajirin nan ya kai ta gidansa.

(Yahaya 19: 25-27)

Idan muka ce wani yana kan gicciye, za mu ce mahaifiyarsa ba ta san shi ba, haka ma almajirin da ya bi Yesu na shekara uku. Hakazalika, za mu nuna cewa an ruɗe abokansa da kuma maƙiyansa, na Romawa da Farisawa na Yahudawa, waɗanda wasu cikinsu sun yi gardama da shi kuma sun san shi da kansa.

Maganar cewa Allah ya sa wani ya yi kama da Yesu an gicciye shi ya kai mu ga wasu matsaloli da yawa:

Na farko, wannan ikirari, wadda ba ta da wata hujja da za ta tabbatar da ita, ta buxe qofar faxakar da hargitsi da varna. Ba Allah ba ne ya yaudari dukan mutanen da suka san Yesu sosai. Wannan bai dace da girma da hikimar Allah ba.

Na biyu Allah ya cece shi ta hanyar tayar da shi zuwa sama, to mene ne amfanin jefa kwatankwacinsa ga wani face kashe wanda ba shi da laifi?

Na uku, da wanda zai maye gurbin ba zai iya kāre kansa ya ce ba shi ne Yesu ba, domin da a ce hakan ya faru, da an san shi kuma ya yaɗu a ƙasashen waje. Amma sam ba mu ji labarin wannan mutumin ba.

Na huɗu, tun da Yesu ya zo duniya don wannan dalili kuma ya cika abin da aka rubuta game da shi a Tsohon Alkawari bisa ga nufin Allah, me ya sa Allah zai ruɗi waɗannan mutane kuma ya saba wa alkawarin da ya yi?

Wace shaida kuma muke da ita, wadda ta tabbatar ma masu sukar Kiristanci da masu shakka da Yahudawa da na Romawa waɗanda ba Kiristoci ba na gaskiya cewa Yesu ya mutu akan gicciye?

 1. Haɗin kai tsakanin masana tarihi da malaman Littafi Mai-Tsarki cewa Yesu ya mutu akan giciye.
 2. Misali, Jarod Ludman, wani masani dan kasar Jamus mai adawa da Kiristanci. Ya ce game da mutuwar Kristi, “Ba a bukatar a yi magana game da mutuwar Kristi a sakamakon gicciye, domin tabbas ne.”
 3. John Crousan, babban mai sukar Kiristanci, ya ce, “Babu kokwanton kokwanto game da gicciye Kristi da Pontius Bilatus ya yi.”

Wadannan malamai guda biyu da sauran malaman tarihi sun fadi wadannan kalmomi ne domin sun nazarci hujjojin tarihi, kuma shi ya kai su ga wannan matsaya.

 • Akwai alamun mutuwar Kristi akan gicciye a cikin rubuce-rubucen Yahudawa da Romawa na tarihi daga ƙarni na farko, daga shekara ta 40 – 90 AD.
 • Wani ɗan tarihi na Yahudawa Josephus ya yi maganar Yesu a cikin littafinsa Antiquities of the Jewish XVIII kuma ya ce: “Akwai wani mutum mai hikima a lokacin mai suna Yesu wanda ya yi ayyuka masu ban mamaki, amma Bilatus ya yanke masa hukuncin kisa a kan gicciye. Amma almajiransa ba su bar shi ba, domin ya bayyana gare su a rana ta uku.”
 • Masanin tarihin Romawa Tacitus yayi magana a cikin 115 AD ga wanda ya kafa ƙungiyar Kirista da aka kashe a zamanin Pontius Bilatus.
 • Akwai annabce-annabce da yawa a cikin Tsohon Alkawali da suka yi annabcin mutuwar Almasihu:
 • Ishaya 53: 9 ya faɗi cikakkun bayanai game da mutuwar Kristi shekaru ɗaruruwan kafin ta faru. “Aka yi jana’izarsa tare da maguye.Aka binne shi tare da masu arzikiKo da yake bai taɓa yin laifin kome, ko ƙarya ba.” Wannan annabcin ya cika dalla-dalla yayin da muke karanta abin da ya faru da Yesu a Matta 27:57-60.
 • Zabura 22:18 ta ce, “Suka rarraba tufafina a tsakaninsu,Suka jefa kuri’a a kan babbar rigata.” Wannan annabcin game da Kristi ya cika a cikin dukan cikakkun bayanai kamar yadda aka ambata a Yohanna 19:23-24.

Yana da kyau a ambata game da wannan cewa Yahudawa a ƙarni na farko AD, waɗanda suka ƙi Kristi, ba su share ko musanya ɗaya daga cikin waɗannan annabce-annabcen ba. To ta yaya za su iya maye gurbinsu ko kuma su yi wasa da su bayan shekaru 600 da suka cika?

Akwai a akalla ashirin annabce-annabce cewa magana game da gaskiyar gicciye Almasihu. Waɗannan annabce-annabcen ba annabawa ba ne da kansu, domin sabon alkawari ya tabbatar a 2 Bitrus 1:21.

“Domin ba wani annabcin da ya taɓa samuwa ta nufin mutum, sai dai mutane ne Ruhu Mai Tsarki yake izawa, Allah yana magana ta bakinsu.” 

Duk waɗannan annabce-annabce da suka cika sun kawar da shakka game da gicciye Kristi. Za mu iya kasancewa da gaba gaɗi har musan waɗannan annabce-annabcen da suka fito daga wurin Allah?

Game da wannan, Yesu ya tsauta wa almajiransa biyu da mugun kalmomi domin ba su fahimci abin da annabawa suka rubuta game da shi ba.

“Sai Yesu ya ce musu, “Ya ku mutane marasa fahimta, masu nauyin gaskata duk abin da annabawa suka faɗa! 26 Ashe, ba wajibi ne Almasihu ya sha wuyar waɗannan abubuwa ba, ya kuma shiga ɗaukakarsa?” 27 Sai ya fara ta kan littattafan Musa da na dukan annabawa, ya yi ta bayyana musu abubuwan da suka shafe shi a dukan Littattafai.” (Luka 24:25-27)

Ƙari ga haka, Bulus ya yi gardama da Yahudawa daga littattafan Tsohon Alkawari

“Sai Bulus ya shiga wurinsu kamar yadda ya saba, Asabar uku a jere yana muhawwara da su daga cikin Littattafai, 3yana yi musu bayani, yana kuma tabbatarwa, cewa lalle ne, Almasihu yă sha wuya, ya kuma tashi daga matattu.” (Ayyukan Manzanni 17:2-3) XNUMX)

 Yana maganar annabce-annabce da Yahudawa masu sauraronsa suka sani.

 • Akwai tsauraran matakan Romawa waɗanda aka aiwatar don mutuwar wanda aka gicciye. Don haka babu inda za a ce an gicciye Kristi amma ya kasance da rai bayan gicciye shi. Ba shi yiwuwa Almasihu ya kasance da rai bayan an gicciye shi, domin Romawa sun yi taka tsantsan don tabbatar da cewa gicciye ya mutu.

Mutuwa akan gicciye a zamanin Romawa kuma a baya ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni kuma mafi munin hanyoyi na kisa, kuma mafi zafi. Tsananin zalunci da kaushinta ya kasance babu yadda za a yi wanda aka kashe ya rayu. An yi wa Kristi dukan tsiya kuma an yi masa bulala kusan mutuwa tun kafin a gicciye shi. Ga Yahudawa, Allah ya la’anci wanda aka gicciye. Saboda haka, manzo Bulus ya kwatanta dalilin da ya sa Kristi ya mutu a kan gicciye.

Almasihu ya fanso mu daga la’anar nan ta Shari’a, da ya zama abin la’ana saboda mu, domin a rubuce yake cewa, “Duk wanda aka kafa a jikin itace, la’ananne ne.”—Galatiyawa 3:13).  

Don ƙara tabbatar da cewa Kristi ya mutu akan gicciye, ina so in ambaci wasu abubuwa guda biyu daga Sabon Alkawari:

 1. Sa’ad da sojan ya zo ya karya ƙafafuwan mutanen nan biyu da aka gicciye tare da Yesu don ya tabbata cewa ba za su iya numfashi ba don haka za su mutu da sauri. Yohanna 19:33 ta ce: “Amma da suka zo wurin Yesu, suka kuma ga ya riga ya mutu, ba su karya ƙafafunsa ba.”
 2. Sa’ad da wani mutum mai suna Yusufu ya zo neman jikin Yesu bayan an gicciye shi, “44Bilatus ya yi mamaki ko ya mutu. Sai ya kira jarumin ɗin, ya tambaye shi ko Yesu ya jima da mutuwa. Da ya san haka daga bakin jarumin ɗin sai ya bai wa Yusufu jikin.” (Markus 15:44-45). Wato, sa’ad da ya san cewa Yesu ya mutu, tun da jarumin ya tafi ya tabbatar da cewa Kristi ya mutu.
 • Akwai dubban Kiristoci da suka yaɗu a ƙasashe dabam-dabam kuma da suka zaga suna yin bishara a ko’ina game da gaskiyar tarihin mutuwar Kristi a kan gicciye.. Shin, zã mu ƙaryata game da shaidarsu da waɗanda suka gan shi kuma suka ji shi? Idan muka yi inkarin wadannan shaidu, za mu tozarta gadon shedu da ba a karya ba, kuma mu tozarta annabcin sauran annabawa. Ta yaya za mu ƙaryata dukan mutanen da suka yarda, duk da bambance-bambancen da suke da shi a cikin wasu al’amura, cewa waɗannan shaidun wani muhimmin al’amari da ya kasance na zahiri da bayyane kuma yana ci gaba da tafiya akai? Ƙari ga haka, babu wata murya ɗaya da aka daga tsakanin Kiristoci, Yahudawa, ko arna da za ta saɓa ko ɓata shaidar Kiristoci na gicciye Kristi, kamar yadda muka gani.

Ƙari ga haka, an kashe dubban Kiristoci a matsayin shahidai a zamanin Ikklisiya ta farko domin ba za su daina ba da shaidarsu game da mutuwar Kristi ba. Kuna iya tunanin cewa waɗannan mutane, musamman almajiran Yesu waɗanda a lokacin rayuwarsa suka yi tsayayya da ra’ayin gicciye, a shirye suke su mutu don wani batu na ƙarya ko na almara? Idan aka yaudare su, Allah ya yarda a yaudare su? Allah ya kiyaye!

Baya ga wannan. idan mun ce Almasihu bai mutu akan giciye ba, da mun saba da musu:

 • Tarihi gabaɗaya, wanda ya sami goyan bayan shaidar Kiristoci, Yahudawa, da Romawa
 • Sabon Alkawari, maganar Allah, wanda aka kafa gaba daya akan taron fansa na gicciye.
 • Dukkanin annabcin Tsohon Alkawali, wanda ya annabta mutuwa da tashin Almasihu daga matattu, kuma waɗanda duk sun cika cikin Almasihu
 • Kristi cikin dukan abin da ya faɗa game da dalili da dalilin zuwansa duniya

Shin yana da ma’ana kuma mai ma’ana a yi watsi da musan duk waɗannan shaidun a ce Kristi bai mutu akan gicciye ba? Shin bai kamata mu gaskata shaidun gani da ido da suka ga gicciye Almasihu ba, kuma waɗanda suke wurin sa’ad da abin ya faru kuma suka rubuta abin da ya faru cikin aminci?

Bayan gabatar da shaidar da ke tabbatar da gicciye Almasihu da mutuwarsa, dole ne mu san mene ne ma’anar mutuwarsa, kuma mu fahimce ta domin mu fahimci wannan ƙauna ta hadaya da Kristi ya nuna ta wurin mutuwarsa akan gicciye.

Manufar da ma’anar mutuwar Christ bisa ga nufin Allah fansar ‘yan adam ta wurin miƙa kansa hadaya domin ya biya domin zunubanmu.

 • Sa’ad da aka haifi Yesu Almasihu, mala’ikan Ubangiji ya gaya wa Yusufu, Za ta haifi ɗa, za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. (Matiyu 1: 21) 
 • Kuma da Yahaya, ɗaya daga cikin almajiran Almasihu, ya ga Yesu na nufo shi, ya ce, “Kun ga, ga Ɗan Rago na Allah, wanda zai ɗauke zunubin duniya!” (Yohanna 1:29) Wannan ɗan rago ne da Allah yake karɓa domin ba shi da zunubi, ba shi da laifi.
 • Kuma manzo Bitrus ya bayyana ma’anar mutuwar Kristi a cikin 1 Bitrus 2:24: Shi kansa ya ɗauke zunubanmu a jikinsa a kan gungume, domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi, rayayyu kuma ga adalci. Da raunukansa ne aka warkar da ku.

Ta wannan hanyar, Yesu ya cika adalcin Allah da jinƙansa. Ya nuna adalcin Allah ta wurin biyan sakamakon zunubinmu, wato mutuwa, ya kuma nuna jinƙan Allah wanda ya ceci duk wanda ya gaskata da Almasihu.

Idan muka yi musun mutuwar Kristi, kamar muna cewa shirin Allah ya gaza, nufinsa bai cika ba, kuma babu ceto ga ’yan Adam daga hukuncin zunubi, amma gaskiyar ita ce ya mutu. kamar yadda muka gani a sama.

Don rufe wannan sashe, ina so in gaya muku hakan Kiristoci suna kallon giciye da fahariya. Manzo Bulus ya taƙaita ra’ayin Kiristoci game da gicciye a cikin 1 Korinthiyawa 1:18

“Maganar gicciye, maganar wauta ce ga waɗanda suke hallaka, amma ƙarfin Allah ce a gare mu, mu da ake ceto.”

Hakika, an gicciye Kristi, “abin tuntuɓe ga Yahudawa, wauta kuma ga Helenawa.” Amma a haƙiƙa, ikon Allah ne, tun da yake ya faru ne bisa ga shirin Allah mai ban mamaki, mai ɗaukaka don ya fanshi ’yan adam daga zunubi. Manzo Bulus, wanda ya tsananta wa Kiristoci kafin ya zama bangaskiya, ya rubuta wa ikilisiyar da ke Galatiya:

“Amma ni ko kusa ba zan yi fariya ba, sai dai a game da gicciyen Ubangijinmu Yesu Almasihu, wanda ta albarkacin mutuwarsa a kan gicciye ne na yar da sha’anin duniya, duniya kuma ta yar da sha’anina.” (Galatiyawa 6:14)  

Muna kuma kallon giciye tare da godiya kuma godiya mai zurfi ga Allah domin ƙaunarsa da alherinsa da ya nuna cikin mutuwar Almasihu, kamar yadda manzo Bulus ya faɗa a Romawa 5:8

“Amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana, wato tun muna masu zunubi, Almasihu ya mutu dominmu.”

Kalma ta ƙarshe, masoyi mai karatu, ita ce ban mamaki, sakamakon mutuwar son rai na Almasihu akan giciye. Da fatan za a karanta kuma ku yi tunani sosai a kan waɗannan ayoyin da manzo Bulus ya rubuta ta hurewar Ruhu Mai Tsarki a Sabon Alkawari: Filibiyawa 2:7-11

sai ma ya mai da kansa baya matuƙa ta ɗaukar surar bawa, da kuma kasancewa da kamannin ɗan adam. 8 Da ya bayyana da siffar mutum, sai ya ƙasƙantar da kansa ta wurin yin biyayya, har wadda ta kai shi ga mutuwa, mutuwar ma ta gicciye. 9 Saboda haka ne kuma Allah ya ɗaukaka shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da yake birbishin kowane suna, 10 domin dai kowace gwiwa sai ta rusuna wa sunan nan na Yesu, a Sama da ƙasa, da kuma can ƙarƙashin ƙasa, 11 kowane harshe kuma yă shaida Yesu Almasihu Ubangiji ne, domin ɗaukaka Allah Uba.”

Bayan mutuwar Almasihu akan gicciye da tashinsa daga matattu, Allah ya ba shi matsayi na musamman, mai ɗaukaka domin kowane mutum ya rusuna a gabansa. Gicciyen ya kai ga ɗaukaka, amma ba ƙarshen ba ne, domin Almasihu ya tashi daga matattu kamar yadda za mu karanta a Littafi Mai Tsarki. kashi na biyu na wannan labarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.