Skip to content

Aquarius a cikin tsohuwar Zodiac

Aquarius ita ce tauraro na shida na zodiac kuma wani bangare ne na Zodiac Unit yana bayyana mana sakamakon nasarar mai zuwa. Ya zama siffar wani mutum yana zuba kogunan ruwa daga tulun sama. Aquarius shine Latin don mai ɗaukar ruwa . A cikin horoscope na yau idan an haife ku tsakanin Janairu 21 da Fabrairu 19 kai Aquarius ne. Don haka a cikin wannan horoscope na zamani na karatun zodiac na zamanin da, kuna bin shawarar horoscope don Aquarius don samun soyayya, sa’a, lafiya, da samun haske game da halayen ku.

Aquarius ya nuna cewa ƙishirwarmu don farin ciki a cikin dukiya, sa’a da ƙauna bai isa ba. Amma Mutumin Aquarius ne kawai zai iya samar da ruwan da zai gamsar da ƙishirwa. A cikin tsohuwar zodiac Aquarius yana ba da ruwansa ga dukan mutane. Don haka ko da kai ba Aquarius ba ne a ma’anar horoscope na zamani, tsohuwar labarin astrological a cikin taurari na Aquarius ya cancanci sanin don ku iya zaɓar ko ku sha daga ruwansa da kanku.

Constellation Aquarius a cikin Taurari

Ga taurarin da suka samar da Aquarius. Shin kuna ganin wani abu mai kama da mutum yana zubar da ruwa a cikin akwati a cikin wannan hoton tauraro?  

Hoton taurarin Aquarius

Ko da mun haɗa taurari a cikin Aquarius tare da layi, har yanzu yana da wuya a ‘gani’ kowane irin wannan hoton. To, ta yaya wani ma zai yi tunanin mutum yana zuba ruwa a kan kifi daga wannan? 

Aquarius tare da taurari da aka haɗa ta layi

Amma wannan alamar tana komawa kamar yadda muka sani a tarihin ɗan adam. Ga zodiac a cikin Haikali na Dendera na Masar, fiye da shekaru 2000, tare da hoton mai ɗaukar ruwa Aquarius da aka kewaye da ja. Hakanan zaka iya gani a cikin zanen da ke gefen cewa ruwan yana gudana zuwa kifi.

Zodiac na Masar a Dendera tare da Aquarius kewaye

Anan ga National Geographic da babban hoto na zodiac yana nuna Aquarius kamar yadda aka gani a Kudancin Kudancin. 

Tauraron Tauraro na National Geographic Zodiac tare da Aquarius da’irar

Ko da mun haɗa taurarin da ke samar da Aquarius tare da layi don nuna taurarin zodiac, har yanzu yana da wuya a iya ‘ganin’ wani abu kama da mutum, tulu da zuba ruwa a cikin wannan tauraro. Amma a ƙasa akwai wasu hotunan taurari na gama gari na Aquarius

Aquarius & Kogunan Ruwa

Hoton zodiac na gargajiya na Mutumin Aquarius yana zubar da ruwa don kifi (Piscis Australis – Kifin Kudancin)
Ana ganin Aquarius yana zuba ruwa zuwa Piscis Australis – Kifin Kudancin

Kamar sauran taurarin taurarin zodiac, hoton mai ɗaukar ruwa ba a bayyane yake ba daga ƙungiyar taurarin kanta. Ba halitta bane a cikin taurarin taurari. Maimakon haka, ra’ayin Mai Ruwa ya zo da farko, daga wani abu banda taurari. Masana taurari na farko sun lulluɓe wannan ra’ayin akan taurari don zama alama mai maimaitawa.

Amma me ya sa? 

Me ake nufi da magabata? Me yasa Aquarius daga zamanin da an danganta shi da ƙungiyar Kifi ta Kudu ta yadda ruwan da ke gudana daga Aquarius ya gudu zuwa Kifi?

A Gargadi! Amsa wannan zai buɗe horoscope ɗin ku ta hanyoyin da ba zato ba tsammani, zai fara tafiya daban fiye da yadda kuka yi niyya lokacin duba alamar horoscope…

Labari na Zodiac Tsohuwar

Mun ga, tare da Virgo , cewa Kur’ani da Littafi Mai Tsarki/Kitab sun bayyana cewa Allah ne ya yi taurarin. Ya bayar kamar alama na labari na shirya yan Adam har lokacin rubutaccen wahayi. Don haka ne Adamu da ’ya’yansa suka koya wa ‘ya’yansu waannan ayoyi domin ya sanar da su tsarin Allah. Virgo ta annabta zuwan Ɗan Budurwa -Annabi Isa al Masih PBUH. Mun yi aiki ta hanyar Labarin da ke bayanin Babban Rikici kuma yanzu muna cikin raka’a ta biyu yana bayyana fa’idar nasararsa a gare mu.

Asalin Ma’anar Aquarius

Aquarius ya gaya wa magabata manyan gaskiya guda biyu waɗanda hikima ce a gare mu a yau.

  1. Mu mutane ne masu ƙishirwa (alamar Kifin Kudu suna shan ruwa).
  2. Ruwa daga Mutum shine kawai ruwan da zai kashe mana ƙishirwa.

Annabawan dā kuma sun koyar da waɗannan gaskiyar guda biyu.

Muna Kishirwa

Annabawa na dā sun rubuta game da ƙishinmu a hanyoyi dabam-dabam. Dawud a cikin Zabur ya bayyana shi kamar haka:

Kamar yadda kishimi yake marmarin ruwan sanyi daga rafi, Haka nake marmarinka, ya Allah. 2 Ina jin ƙishinka, ya Allah, ya Allah Mai Rai, Yaushe zan tafi in yi sujada a gabanka?

Zabura 42: 1-2 (Zabur)

Ya Allah, kai ne Allahna, Ina sa zuciya gare ka. Duk niyyata ta nemanka ce, Raina yana ƙishinka, Kamar bussasshiyar ƙasa, Wadda ta zozaye, ba ta da ruwa.

Zabura 63:1 (Zabur)

Amma matsaloli suna tasowa lokacin da muke neman gamsar da wannan ƙishirwa da sauran ‘ruwa’. Annabi Irmiya ya koyar da wannan shine tushen zunubinmu.

Mutanena sun yi zunubi iri biyu, Sun rabu da ni, ni da nake maɓuɓɓugar ruwan rai, Sun haƙa wa kansu tafkunan ruwa, hudaddu, Waɗanda ba za su iya ajiye ruwa ba.

Irmiya 2: 13

Rijiyoyin ruwa da muke nema suna da yawa: kuɗi, jima’i, jin daɗi, aiki, iyali, aure, da matsayi. Amma waɗannan ba za su iya gamsar da mu ba kuma har yanzu muna ‘ƙishirwa’ don ƙarin. Wannan shi ne abin da Suleman, babban Sarki da aka sani da hikima, ya dandana kuma ya rubuta game da . Amma me za mu iya yi don mu kashe ƙishirwa?

Ruwan Dawwama Don Kashe Kishirwa

Annabawa na dā sun annabta lokacin da za a kashe ƙishirwarmu. Kamar yadda Annabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallama a cikin Taurat ya yi tsammanin ranar da:

Sojojin Isra’ilawa za su sa al’ummai rawar jiki;Za su yi mulkin jama’a mai yawaSarkinsu zai fi Agag girma,Za a ɗaukaka mulkinsa.

Littafin Lissafi 24:7 (Taurat)

Annabi Ishaya ya bisu da wadannan sakonni

Wata rana za a yi wani sarki mai adalci, da kuma shugabannin ƙasa waɗanda za su yi mulki da gaskiya. 2 Ko wannensu zai zama kamar wurin fakewa daga iska da kuma wurin ɓuya saboda hadiri, za su zama kamar rafuffukan da suke gudu cikin hamada, kamar inuwar babban dutse a ƙeƙasasshiyar ƙasa.

Ishaya 32: 1-2

“Sa’ad da jama’ata ta bukaci ruwa,Sa’ad da maƙogwaronsu ya bushe da ƙishi,Sa’an nan ni Ubangiji, zan amsa addu’arsu,Ni Allah na Isra’ila, ba zan taɓa yashe su ba.

Ishaya 41: 17

“Zan ba da ruwa ga ƙasa mai ƙishi, In kuma sa rafuffuka su yi gudu a hamada. Zan kwararo da albarka a kan ‘ya’yanku, In sa albarkata kuma a kan zuriyarku.

Ishaya 44: 3

A cikin Linjila Annabi Isa al Masih SAW ya bayyana cewa shi ne tushen wannan Ruwa

A ranar ƙarshe ta idin, wato babbar ranar, sai Yesu ya tsaya, ya ɗaga murya ya ce, “Duk mai jin ƙishirwa yă zo gare ni yă sha. 38 Duk mai gaskatawa da ni, kamar yadda Nassi ya ce, ‘Daga zuciyarsa ne kogunan ruwan rai za su gudana.’ ” 39 To, wannan shi ne ya faɗa game da Ruhu, wanda masu gaskatawa da shi za su karɓa, domin har yanzu ba a ba da Ruhu ba, saboda ba a ɗaukaka Yesu ba tukuna.

John 7: 37-39

Linjila ta bayyana cewa ‘ruwa’ hoton Ruhu ne, wanda ya zo ya zauna cikin mutane a ranar Fentikos . Wannan shi ne cikar wani bangare, wanda za a kammala shi a cikin Mulkin Allah kamar yadda yake cewa:

Sa’an nan, sai ya nuna mini kogin ruwan rai, yana ƙyalli kamar ƙarau, yana gudana daga kursiyin Allah, shi da Ɗan Rago,

Wahayin Yahaya 22: 1

Zuwan Sha

Wanene yafi bukatar ruwa fiye da kifi? Don haka ana hoton Aquarius yana zuba ruwansa ga kifi Piscis Australis – Kifin Kudancin. Wannan yana kwatanta gaskiya mai sauƙi cewa nasara da albarkar da Mutum ya samu – Zuriyar Budurwa – tabbas waɗanda aka yi nufinsu za su karɓi. Don karɓar wannan muna buƙatar:

Ubangiji ya ce,
    “Duk mai jin ƙishi ya zo,
Ga ruwa a nan!
    Ku da ba ku da kuɗi ku zo,
Ku sayi hatsi ku ci!
    Ku zo ku sayi ruwan inabi da madara,
Ba za ku biya kome ba!
Don me za ku kashe kuɗi a kan abin da ba abinci ba?
    Don me za ku ɓad da albashinku, amma kuna ta shan yunwa?
Ku kasa kunne gare ni, ku yi abin da na faɗa,
    Ku kasa kunne gare ni, ku yi abin da na faɗa,
Ku mutanena, ku kasa kunne yanzu, ku zo gare ni,
    Ku zo gare ni, za ku kuwa sami rai!
Zan yi tabbataccen alkawari da ku,
    Zan sa muku albarkun da na alkawarta wa Dawuda.

Ishaya 55: 1-3

Kifi na Pisces suna faɗaɗa akan wannan hoton, suna ba da ƙarin cikakkun bayanai. Kyautar Ruwansa yana samuwa ga kowa – kai da ni mun haɗa.

Aquarius Horoscope a cikin Rubutun Tsohuwar

Horoscope ya fito daga Girkanci ‘Horo’ (awa) don haka yana nufin alamar sa’o’i na musamman. Rubutun annabci suna nuna Aquarius ‘horo’. Annabi Isa al Masih ya yi wa Aquarius alama ta wannan hanya.

Yesu ya amsa mata ya ce, “Duk mai shan ruwan nan zai sāke jin ƙishirwa. 14 Amma duk wanda ya sha ruwan da zan ba shi, ba zai ƙara jin ƙishirwa ba har abada. Ruwan da zan ba shi kuwa zai zama maɓuɓɓuga a gare shi, yana ɓuɓɓugowa har ya zuwa rai madawwami.” …

Sai Yesu ya ce mata, “Uwargida, ki gaskata ni, lokaci na zuwa da ba za ku yi wa Uba sujada ba, ko a kan dutsen nan, ko a Urushalima, 22 Ku kuna yi wa abin da ba ku sani ba sujada, mu kuwa muna yi wa abin da muka sani sujada, domin ceto ta hanyar Yahudawa yake. 23 Amma lokaci na zuwa, har ma ya yi, da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada a ruhu, da gaskiya kuma. Lalle kuwa irin waɗannan masu sujada ne Uba yake nema.

John 4:13-14, 21-23

Yanzu muna cikin ‘sa’a’ na Aquarius. Wannan sa’a ba gajeriyar sa’a ba ce kamar ta Capricorn. Maimakon haka, ‘sa’a’ ce mai tsawo da fadi da ke ci gaba da ci gaba tun daga lokacin wannan tattaunawar har zuwa yau. A cikin wannan sa’a na Aquarius Isa al Masih yana ba mu ruwan da zai kai ga rai madawwami a cikinmu.

Kalmar Helenanci da annabi ya yi amfani da ita sau biyu a nan ita ce hor o, daidai da tushen ‘horoscope’. 

Karatun Horoscope na Aquarius ɗinku daga Zodiac Tsohuwar

Ni da kai za mu iya amfani da karatun horoscope na Aquarius a yau ta hanya mai zuwa. 

Aquarius ya ce ‘ka san kanka’. Menene zurfin cikin ku da kuke ƙishirwa? Ta yaya wannan ƙishirwa ta nuna kanta a matsayin halayen da na kusa da ku suke gani? Wataƙila yanzun nan kana sane da rashin ƙishirwa na ‘wani abu’, ko kuɗi, tsawon rai, jima’i, aure, dangantakar soyayya, ko mafi kyawun abinci da abin sha. Wannan ƙishirwa na iya sa ku rashin jituwa da waɗanda ke kusa da ku, yana haifar da takaici a cikin kowane zurfafan dangantakarku, walau abokan aiki ne, ‘yan uwa ko masoya. Ki kiyaye kada kishirwa ta sa ki rasa abinda kike dashi. 

Yanzu ne lokaci mai kyau da za ku tambayi kanku abin da ake nufi da ‘ruwa mai rai’. Menene halayensa? An yi amfani da kalmomi kamar ‘rai na har abada’, ‘spore’, ‘ruhu’ da ‘gaskiya’ don kwatanta tayin Aquarius. Suna tunawa da halaye kamar ‘ yalwa’ , ‘ gamsuwa’, ‘na shakatawa’. Wannan zai iya jujjuya dangantakar ku ta yadda za ku zama ‘mai bayarwa’ maimakon ‘mai ɗaukar’ kawai. 

Amma duk yana farawa da sanin ƙishirwa da kuma yin gaskiya game da abin da ke motsa ku. Don haka ku bi misalin matar a cikin wannan zance ko za ku iya koyan yadda ta yi tayin. Rayuwa mai daraja tana zuwa yayin da kake bincika zuciyarka .

Zurfafa cikin Aquarius & ta hanyar Tsohon Zodiac Labari

Alamar Aquarius a asali ba don jagorantar yanke shawara zuwa kiwon lafiya, ƙauna da wadata kawai ga waɗanda aka haifa tsakanin Janairu 21 da Fabrairu 19 bane. An sanya shi a cikin taurari don kowa ya tuna cewa muna ƙishirwa ga wani abu mafi yawa a cikin wannan rayuwar. An sanya alamar da daɗewa a cikin taurari cewa Ɗan Budurwa zai zo wanda zai kashe ƙishirwa a cikinmu. Don fara Tsohon Zodiac Labari a farkonsa duba Virgo . Pisces ya ci gaba da Labarin Zodiac. Don fahimtar rubutaccen saƙon Aquarius don ku iya fahimtar ‘ruwa mai rai’ da kyau duba:

Zazzage PDF na sassan Zodiac a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *