Skip to content

Tashin Kristi daga matattu – gaskiya mafi girma a tarihi?

The mutuwar Almasihu ba shine ƙarshen ba, domin ya tashi daga matattu, tashinsa kuma shine tushen tushen bangaskiyar Kirista. Shi kaɗai ne ta wurin tashinsa daga matattu ya ci nasara da mutuwa kuma ya yi nasara da Shaiɗan. Don haka babu tsoro ga mai ba da gaskiya ga Kristi na mutuwa ko Shaiɗan, domin Yesu yana da rai.

Sabon Alkawari ya rubuta cewa sa’ad da Maryamu Magadaliya da Maryamu suka zo ganin kabarin da aka sa Yesu a ciki, mala’ikan Ubangiji ya bayyana gare su ya ce,

… “Kada ku ji tsoro, domin na sani Yesu kuke nema, wanda aka gicciye. 6 Ai, ba ya nan. Ya tashi, yadda ya faɗa. Ku zo ku ga wurin da aka sa shi. 7 Ku tafi maza ku gaya wa almajiransa, cewa, ya tashi daga matattu. Ga shi kuma, zai riga ku zuwa ƙasar Galili, a can ne za ku gan shi. Ga shi, na gaya muku.” (Matiyu 28: 5-7)

Tun farkon Ikklisiyar Kirista, tashin matattu shine shaida ta farko da jigon da zurfin wa’azin bishara. A huɗubar farko da aka rubuta a cikin littafin Ayyukan Manzanni (littafin da ya yi magana game da tushen Kiristanci da yaɗuwarta da sauri), Bitrus ya yi maganarsa ga Yahudawa da mazauna Urushalima, ya tabbatar da cewa an ta da Kristi daga matattu, (Ayyukan Manzanni 2). :23, 24) kuma ya gama wa’azinsa yana tabbatar da haka

32Yesun nan kam, Allah ya tashe shi daga matattu, mu kuwa duk shaidu ne ga haka.”

(Ayyukan manzanni 2: 32) 

Yesu ya tashi daga matattu? Shin akwai dalili mai gamsarwa wanda zai sa mu gaskata da tashin Kristi daga matattu? Hakika, da akwai shaidu da yawa da suka tabbatar da tashin Kristi daga matattu. Likita kuma ɗan tarihi Luka, wanda ya bi gaskiyar abin da ya rubuta a hankali, ya ce:

Ya bayyana kansa gare su a raye bayan shan wuya tasa, tare da tabbatarwa masu yawa, masu ƙarfi kuma, yana bayyana gare su a kai a kai har kwana arba’in…” (Ayyukan Manzanni 1:3).

Menene waɗannan tabbaci da suka tabbatar wa manzanni da almajiran kuma suka tabbatar musu cewa an ta da Yesu daga matattu?

Zan gabatar muku, mai karatu na, hujjojin da ke karkashin taken guda biyar don saukaka fahimtar su:

  1. Mutuwar Almasihu akan giciye
  2. Imani da almajiran Yesu cewa ya tashi daga matattu domin ya bayyana gare su sau da yawa: a) Bayyanar Yesu ga mutane da yawa da ƙungiyoyi b) Wa’azin gaba gaɗi na manzanni da mabiyan Yesu na tashinsa daga matattu c) Nan da nan, sauye-sauyen rayuwa na manzanni da almajirai bayan Yesu ya bayyana gare su
  3. Cikakken, farat canji da ya faru da Bulus, tsohon mai tsananta wa ikilisiya da Kirista, bayan Yesu ya bayyana gare shi.
  4. Cikakkiyar, canji kwatsam da ya faru da Yakubu, mai shakka, bayan Yesu ya bayyana gare shi.
  5. Gaskiyar tarihi na kabari mara komai.

Hanya ɗaya kaɗai za a iya bayyana waɗannan abubuwan ita ce ta wurin tashin Yesu daga matattu. Wannan ita ce shaidar cewa Yesu Kiristi ya tashi daga matattu kamar yadda ya yi alkawari, kuma kamar yadda annabawan Tsohon Alkawari suka yi annabci shekaru ɗaruruwan da suka shige.

Na farko, mutuwar Yesu akan giciye

Na tattauna wannan tabbaci a sashe na farko na wannan talifin kuma na nuna cewa mutuwar Kristi a kan gicciye lamari ne na tarihi da ya faru bisa ga nufin Allah da kuma alkawarinsa. Na nuna hujjojin da suka tabbatar da hakan ya faru. Wannan lamari shaida ne ga tashin Almasihu daga matattu, domin idan giciyen Kristi bai faru ba, bayan mutuwarsa, wannan yana nufin cewa babu tashin tarihi. Amma an gicciye Yesu (ba wani kamarsa ba) aka gicciye kuma aka binne shi a cikin kabari da aka sani ƙarƙashin matsananciyar tsaro na Romawa.

Na biyu, almajiran Yesu sun gaskata cewa Yesu ya tashi daga matattu, domin ya bayyana gare su sau da yawa

a) Bayyanar Yesu ga mutane da yawa da ƙungiyoyi

Wannan gaskiyar ta bayyana a farkon lokaci a tarihin Ikklisiya ta farko. Manzo Bulus ya ce a cikin 1 Korinthiyawa 15:3-8 

Jawabi mafi muhimmanci da na sanar da ku, shi ne wanda na karɓo, cewa, Almasihu ya mutu domin zunubanmu, kamar yadda Littattafai suka faɗa, 4 cewa an binne shi, an ta da shi a rana ta uku, kamar yadda Littattafai suka faɗa, 5 ya kuma bayyana ga Kefas, sa’an nan ga sha biyun. 6 Sa’an nan ya bayyana ga ‘yan’uwa fiye da ɗari biyar a lokaci guda, yawancinsu kuwa suna nan har zuwa yanzu, amma waɗansu sun yi barci. 7 Sa’an nan ya bayyana ga Yakubu, sa’an nan ga dukan manzanni. 8 Daga ƙarshen duka ya bayyana a gare ni, ni ma da nake kasasshe, marar cancanta.

Waɗannan ayoyi a sarari kuma ƙaƙƙarfan shaida ne na tashin Kristi daga matattu. Ya bayyana ga mutane da kungiyoyi a lokuta dabam-dabam da wurare dabam dabam: ya bayyana ga Maryamu da Bitrus da manzanni goma sha ɗaya, ga mutum ɗari da ashirin, ga Yakubu, sannan ga mutane ɗari biyar kamar yadda muka karanta a sama. Shaidar wadannan mutane ta kasance mai cin gashin kan juna, kuma sun kasance shaidun gani da ido. Wato sun gan shi da kansa kuma ba su ji labarin tashinsa daga wurin wasu ba. Sabõda haka zã su ce: “Mũ, a kan haka, shaidu ne.”

Sai a kula, dan uwa mai karatu, maganar. “Mafi yawansu har yanzu suna raye”. Wato manzo Bulus da ya rubuta waɗannan ayoyin ya ce: “Za ka iya je ka tambayi mutanen da Yesu ya bayyana gare su.” Domin har yanzu suna raye kuma suna iya tabbatar da abin da Bulus ya faɗa.

Shin yana da ma’ana cewa dukan waɗannan mutane sun kasance suna ruɗewa, kamar yadda wasu suka yi da’awa? Ba zai yiwu haka ya faru ba, domin wasu sun ci sun sha tare da shi. Da Yesu ya bayyana ga manzanni goma sha ɗaya, ya ce musu.

“Ku dubi hannuwana da ƙafafuna, ai, ni ne da kaina. Ku taɓa ni, ku ji, don fatalwa ba ta da nama da ƙashi, yadda kuke gani nake da su.” (Luka 24:39)

Sai ya nuna musu hannuwansa da ƙafafunsa, ya ɗauki gasasshiyar kifi da zuma, ya ci a gabansu. (Ayoyi 40-43)

b) Wa’azin gaba gaɗi na manzanni da mabiyan Yesu cewa an ta da shi daga matattud

Bayan da Yesu ya bayyana ga manzanni da almajirai, suka soma wa’azin tashinsa daga matattu da gaba gaɗi. Ba su yi haka a baya ba. An fara wa’azinsu a birnin Urushalima inda aka gicciye Yesu. Da ba a ta da Yesu daga matattu ba, da manyan firistoci za su gaya wa almajiransa, “Bai tashi daga matattu ba. Ga jikinsa nan.” Suna wa’azin tashin Yesu daga matattu sa’ad da manyan firistoci da masu gadin haikali suka yi musu barazana, har suka yi mamakin ƙarfin halin Bitrus da Yohanna, sa’ad da suka gaya wa babban firist da dattawa cewa Allah. ya ta da Yesu daga matattu (Ayyukan Manzanni 4:10,13, XNUMX). Da haka, mabiyan Yesu da ya bayyana gare su bayan tashinsa daga matattu sun yi wa’azi ba tare da wani amfani ko riba ba. Akasin haka, sun fuskanci tsanantawa da mutuwa sakamakon bangaskiyarsu ga tashin Kristi daga matattu.

Misali, Bitrus ya sanar:

Shi ne Allah ya tasa a rana ta uku, ya kuma yarda ya bayyana, 41 ba ga dukan jama’a ba, sai dai ga shaidun nan da Allah ya zaɓa tun dā, wato mu ke nan, da muka ci muka sha tare da shi, bayan ya tashi daga matattu.” (Ayyukan Manzanni 10:40-41)

Don haka Bitrus da sauran manzanni suka yi magana a fili cewa, “Domin ba za mu iya faɗin abin da muka gani muka ji ba. “

Manzo Bulus ya yi magana da gaba gaɗi game da tashin Kristi daga matattu a gaban shugabannin majami’ar Yahudawa da kuma Isra’ilawa, ya kwatanta musu abin da ya faru da Yesu, yana cewa:

“Da suka cikasa dukkan abin da aka rubuta game da shi, suka sauko da shi daga kan gungumen, suka sa shi a kabari. 30 Amma Allah ya tashe shi daga matattu. 31 Kwanaki da yawa kuwa yana bayyana ga waɗanda suka zo tare da shi Urushalima daga Galili, waɗanda a yanzu su ne shaidunsa ga jama’a.” (Ayyukan Manzanni 13:29-31)

 Ka lura, masoyi mai karatu, cewa an rubuta abin da ya faru da Yesu kuma annabcin Tsohon Alkawari ya cika, kuma Yesu ya bayyana ga rukunin almajiransa na kwanaki da yawa ba sau ɗaya kawai ba.

Da aka sau su, suka tafi wurin mutanensu, suka ba su labarin duk abin da manyan firistoci da shugabanni suka faɗa musu. (Ayyukan Manzanni 4:23)

c) Babban canji a rayuwar manzanni da almajirai bayan Yesu ya bayyana gare su

Manzanni da almajiran Yesu, sa’ad da aka kama Yesu, ya mutu, aka binne shi, sun firgita, sun ruɗe, suna kallon ciki kawai, domin sun ga wanda suka sa begensu ya binne. Markus 14:50 a cikin Sabon Alkawari ya ce, “Duk suka bar shi suka gudu.” Bitrus ma ya musanta cewa ya san Kristi sau uku. Tsoro ya mamaye su har hakan

“A ran nan da magariba, ranar farko ta mako, ƙofofin ɗakin da almajiran suke ciki na kulle don tsoron Yahudawa,” (Yahaya 20:19) 

Amma bayan Yesu ya bayyana gare su bayan tashinsa daga matattu, rayuwarsu ta canja gaba ɗaya, kuma suka zama gabagaɗi da mafari, cike da farin ciki da bege kamar yadda muka karanta a ci gaban ayar da ke sama.

“sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka, ya ce musu, “Salama alaikun!” 20 Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kwiɓinsa. Sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji.” (Yohanna 20:19-20)

 Sun kasance a shirye su mutu don su tabbatar da daidaiton tashin Yesu daga matattu. Sun yarda ana tsananta musu, wahala, da mutuwa domin bangaskiyarsu da wa’azinsu na tashin Yesu daga matattu. Bitrus wanda ya yi musun Almasihu ya tsaya a gaban manyan Yahudawa yana wa’azin tashin Kristi daga matattu. Ya bayyana wa masu sauraronsa yadda Yesu ya bayyana gare shi da kuma wasu. Bulus, wanda ya kasance ɗaya daga cikin maƙiyan da kuma masu tsananta wa Kiristoci, ya yi wa’azi da gaba gaɗi game da tashin Kristi kuma ya shiga majami’ar Yahudawa, “yana bayyana kuma yana nuna cewa dole ne Almasihu ya sha wahala, ya tashi daga matattu, yana cewa.

“Yesun nan da nake sanar muku, shi ne Almasihu.” (Ayyukan Manzanni 17:3) 

Menene ya canza rayuwar waɗannan mutane? Karya ce? Yaudara ne? Shin labarin kage ne? Ya kai mai karatu ka ji duk wani mutum da zai yi shirin mutuwa don karya? A’a! An canja rayuwarsu domin sun ga Kristi a raye, an tashe su daga matattu.

Na uku, gabaɗaya kuma farat ɗaya canji da ya faru da Bulus, wanda ya kasance mai tsananta wa Kiristoci, bayan Yesu ya bayyana gare shi.

Bulus Bayahude ne, Bafarisiye, kuma mai addini sosai. Ya gaskata cewa nufin Allah shi ne ya tsananta wa Kiristoci kamar yadda ya ce a Sabon Alkawari:

“Kun dai ji irin zamana na dā a cikin addinin yahudanci, yadda na riƙa tsananta wa Ikkilisiyar Allah ƙwarai da gaske, har ina ta watsa ta.” (Galatiyawa 1:13)

 Bulus ya ci gaba da faɗin abin da ya yi wa mabiyan Yesu:

“Na kuwa yi haka a Urushalima, har na sami izini daga manyan firstoci, na kulle tsarkaka da yawa a kurkuku. Har ma a lokacin da ake kashe su ina goyon bayan yin haka. 11 Na kuma sha gwada musu azaba a dukan majami’u, ina ƙoƙarin sa su yin saɓo. Don kuma tsananin fushi da su, sai da na fafare su har waɗansu garuruwa na ƙetaren iyaka, ina tsananta musu.” (Ayyukan Manzanni 26:10-11)  

Amma Bulus ya canja sosai domin Yesu ya bayyana gare shi, kamar yadda ya tabbatar. Bayan bayyanuwar Yesu a gare shi, Bulus ya zama babban mai wa’azin tashin Kristi daga matattu, kuma yaɗuwar Kiristanci a ƙarni na farko yana da yawa a gare shi. Mun karanta a cikin Sabon Alkawari:

22 Amma kuwa ikilisiyoyin Almasihu da suke a ƙasar Yahudiya, ba su san ni ido da ido ba tukuna. 23 Sai dai kawai sun ji an ce, “Wanda dā yake tsananta mana, ga shi, a yanzu yana sanar da bangaskiyar nan da dā yake ta rusawa!” (Galatiyawa 1:22-23)

Me ya faru ya haifar da wannan canji? Ta yaya wanda ya yi hamayya da Kristi kuma ya tsananta wa Kiristoci ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa’azin bangaskiyar da ya yi ƙoƙari ya halaka? Babu wani bayani game da canji a rayuwar wannan mutum banda cewa ya ga Kristi bayan tashinsa daga matattu, sa’ad da ya bayyana gare shi a hanyar Dimashƙu. Duk wata riba da ya samu, kamar yadda ya ce, ta zama asara: “.Ina la’akari da kowane abu hasara saboda alherin sanin Almasihu Yesu Ubangijina.

Bangaskiyar Bulus tana da ƙarfi sosai kuma ta gaskiya, kamar manzanni da almajirai na farko, yana shirye ya fuskanci mutuwa domin ya yaɗa bisharar Kristi kuma ya yi wa’azin tashinsa daga matattu. An yi masa dukan tsiya, bulala da jajjefe shi domin bangaskiyarsa ga tashin matattu, duk da haka ya ci gaba da wa’azin tashin Kristi.

Na huɗu: Cikakken kuma cikakkiyar canji da ya faru da Yakubu mai shakka bayan Yesu ya bayyana gare shi

Yaƙub Bayahude ne mai ibada, mai addini, amma bai gaskata cewa Yesu ne Almasihun da ake tsammani ba. Sabon Alkawari ya ce:

“Domin ko dā ma ‘yan’uwansa ba su gaskata da shi ba.” (Yahaya 7:5)

Amma ’yan makonni bayan gicciye Kristi, ’yan’uwan Yesu duka sun ba da gaskiya gare shi. Suna tare da almajiran sa’ad da suke cikin ɗakin bene, suna ci gaba da yin addu’a bayan Yesu ya koma sama. (A. M. 1:14) Bayan haka, mun ga cewa Yaƙub ya zama ɗaya daga cikin shugabannin ikilisiya.

Menene ya haifar da wannan canji a rayuwar James? Bayanin kawai shine Yesu ya bayyana gare shi a hanya bayan tashinsa daga matattu kuma Yaƙub ya gaskata da Yesu sosai cewa yana shirye ya mutu domin bangaskiyarsa ga tashin Kristi daga matattu.

Na biyar, shaida ta biyar na tashin Yesu daga matattu shine gaskiyar tarihin kabari mara komai

Kabari mara komai tabbatacce ne, tabbatacciyar hujja saboda dalilai da dama da zan bayar a takaice. Amma sai na tabbatar da farko cewa bayan an tabbatar da Yesu ya mutu, wani mutum mai suna Yusufu ya zo wurin gwamna Pontius Bilatus ya roƙi jikin Yesu. Sai Yusufu ya ɗauki gawar ya nannaɗe shi da kabari, ya sa a sabon kabarin nasa. Sai ya mirgina wani dutse mai nauyi bisa ƙofar kabarin.

Don su tabbata kada kabarin ya damu, manyan firistoci da Farisawa suka je suka sa masu gadi a gaban ƙofar kabarin suka hatimce dutsen. (Hukuncin karya hatimin kisa ne.) Hakan ya tabbatar da rashin sata gawar Yesu, kamar yadda wasu suke da’awa.

Amma da wayewar gari a ranar farko ta mako, mala’ikan Ubangiji ya sauko daga sama ya mirgina dutsen daga ƙofar (Matta 28:2). Ta haka wasu matan da suke ɗauke da kayan yaji don su yi wa gawa wanka suka shiga cikin kabarin. Amma ba su sami jikin Ubangiji Yesu ba. Bayan haka, Bitrus ya shiga

“Sa’an nan Bitrus ya zo a bayansa, ya kuwa shiga kabarin, ya ga likkafanin a ajiye, 7mayanin kuma da yake kansa ba a ajiye tare da likkafanin yake ba, amma a naɗe shi kaɗai a waje ɗaya.” (Yohanna 20:6-7)  

Ta yaya za mu tabbata cewa kabarin ba kowa ne kwana uku bayan gicciye Yesu? Akwai akalla dalilai guda uku:

  • Manzanni da almajiran Kristi sun yi shelar tashinsa daga matattu a Urushalima. Wannan babban birni ne. Idan har yanzu jikin Yesu yana cikin kabari, da mahukuntan Yahudawa za su nuna gawarsa ga mutane kuma ta haka, sun kashe Kiristanci a ƙuruciyarsa. Amma ba su iya yin haka ba domin babu kowa a cikin kabarin.
  • Sa’ad da masu gadi suka gaya wa manyan firistoci duk abin da ya faru, Sabon Alkawari ya ce: “Su kuwa da suka taru da shugabannin jama’a suka yi shawara, sai suka ba sojan kuɗi masu tsoka, 13 suka ce, “Ku faɗa wa mutane almajiransa ne suka zo da daddare suka sace shi kuna barci. (Matta 28:12-13) Wannan ikirari ne kai tsaye cewa kabarin babu kowa.
  • Shaidar matan: Idan marubuci na ƙarni na farko yana son ƙirƙira labari don yaudarar mutane, da ba zai rubuta wani abu da zai rage masa kwarjini ba. Don haka lokacin da muka karanta labarin kabarin da babu kowa a cikin Sabon Alkawari, mun ga cewa matan su ne shaidu na farko da na farko na tashinsa. Wannan yana da ban mamaki kuma abin lura ne, domin a cikin al’adun Yahudawa da na Romawa, an dauki mata a matsayin ƙananan kuma ana shakkar shaidarsu. Saboda haka, mun karanta a cikin Sabon Alkawari cewa sa’ad da matan suka gaya wa manzanni game da kabarin da babu kowa, “Su kuwa sai maganan nan ta zama musu kamar zance ne kawai, suka ƙi gaskatawa. (Luka 24: 11) Da a ce an ƙirƙira labarin kabarin da babu kowa, da ba a ambata mata ba, amma an ambaci sunayen matan da Yesu ya bayyana gare su musamman, kuma an san su sosai a Urushalima.

Babu wani abu da ya bayyana gaskiyar kabarin da babu kowa sai tashin Yesu daga matattu. Don haka, wannan gaskiyar tarihi tabbaci ne mai ƙarfi na tashinsa daga matattu, kamar yadda ya faɗa wa almajiransa sau da yawa.

Waɗannan shaidun, hujjoji guda biyar, sun nuna ƙarfi ga tashin Kristi daga matattu. Waɗannan gaskiyar da abubuwan da suka faru na za a iya bayyana su ta wurin gaskiyar tashin Yesu daga matattu.

A ƙarshe, don kammala wannan talifin, mun ga cewa gaskiyar mutuwar Kristi bisa gicciye da tashinsa daga matattu su ne gaskiya mafi girma a tarihi da kuma saƙo mafi muhimmanci a dukan duniya Yana tabbatar mana da hadaya, marar sharadi. Ƙaunar Allah da Yesu Kiristi ya nuna sa’ad da ya biya sakamakon zunubanmu, wato mutuwa, da kuma ta wurin mutuwa a kan gicciye maimakon mu, da kuma ta wurin tashinsa daga matattu domin ya ba mu tabbacin cewa yana da rai. Wannan yana kiran mu zuwa ga bangaskiya gare shi don mu sami dukan albarkar da ya yi alkawari zai ba waɗanda suka gaskata da shi.

Menene mahimmanci da wajibcin tashin matattu bisa ga sabon alkawari? Ya tabbatar mana kuma ya tabbatar mana da cewa:

  1. Cewa abin da Kristi ya faɗa game da kansa daidai ne. Ya ce shi ne hanya, gaskiya, kuma rai, kuma ba mai zuwa ga Allah sai ta wurinsa. (Yohanna 14:6) Ya kuma faɗi game da kansa cewa shi Allah cikin jiki ne kuma tashinsa daga matattu ya tabbatar da cewa abin da ya faɗa gaskiya ne., domin mun karanta a Sabon Alkawari: “amma ga tsarkinsa na ruhu shi Ɗan Allah ne, da iko aka ayyana shi haka ta wurin tashinsa daga matattu.” (Romawa 1: 4) 
  2. Yesu Kristi ya ci nasara a mutuwa kuma ya yi nasara a kan Shaiɗan, kamar yadda muka karanta a babin tashin matattu: “”Ke mutuwa, ina nasararki? Ke mutuwa, ina ƙarinki?” (1 Koriya 15: 55)  Mai bi cikin Almasihu yana da tabbacin rai madawwami da nasara a kan jarabobin Shaiɗan.
  3. Za a ta da masu ba da gaskiya ga Yesu daga matattu kamar yadda aka ta da Kristi kamar yadda muka karanta a Sabon Alkawali: “Amma ga hakika an ta da Almasihu daga matattu, shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci.” (1 Korinthiyawa 15:20) da “Tun da muka gaskata Yesu ya mutu, ya kuwa tashi, haka kuma albarkacin Yesu, Allah zai kawo waɗanda suka yi barci su zo tare da shi.” (1 Tassalunikawa 4:14)
  4. Yesu Kiristi yana da rai, kuma domin yana da rai, sabon alkawari ya ce: “Saboda haka, yana da ikon ceton masu kusatowa ga Allah ta wurinsa, matuƙar ceto, tun da yake kullum a raye yake saboda yi musu addu’a.” (Ibraniyawa 7: 25)

Idan ka gaskata, ya kai mai karatu, cikin Yesu Kiristi, kamar yadda ya faɗa game da kansa, cewa an ta da shi daga matattu, wato ka dogara gare shi, za ka sami rai madawwami da gafarar zunubanka, tun da Allah. yana yarda da duk wanda ya zo wurinsa ta wurin Kristi, ko wane irin addini ne ko darika ko kabilarsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.