Skip to content

Rana ta Biyar – Shaidan ya sauka domin ya bugi Masih

Annabi Isa al-Masih (A.S) ya yi annabcin alamun dawowar sa duniya a rana ta 4 ga makonsa na karshe . Sai Linjila ya ba da labarin yadda malaman addini suka so kama shi. Shaidan (ko Iblis) ya yi amfani da wannan a matsayin wata hanya ta buge Annabi – maƙiyinsa na zahiri. Ga yadda aka rubuta shi.

To, idin abinci marar yisti, wanda ake ce da shi Idin Ƙetarewa, ya gabato. Sai manyan firistoci da malaman Attaura suka yi ta neman yadda za su kashe shi, amma kuwa suna tsoron jama’a. Sai Shaiɗan ya shiga Yahuza, wanda ake kira Iskariyoti, ɗaya daga cikin sha biyun nan. Sai ya tafi ya yi shawara da manyan firistoci da shugabannin dogaran Haikali a kan yadda zai bāshe shi a gare su. Sai suka yi murna, suka kuma yi alkawarin ba shi kuɗi. Shi kuwa ya yarda, ya kuma nemi hanyar bāshe shi a gare su bayan idon jama’a.
Luka 22: 1-6

Mun ga cewa Shaidan/Shaidan ya yi amfani da wannan rikici ya ‘shiga’ Yahuda ya ci amanar Annabi. Wannan bai kamata ya ba mu mamaki ba. Suratun Fatir (Suratu 35 – Mafari) da suratu Ya-Sin (Suratul Yasin 36 – Yasin) sun ce game da Shaidan cewa:

Lalle Shaiɗan maƙiyi ne a gare ku, sai ku riƙe shi maƙiyi. Yanã kiran ƙungiyarsa kawai ne, dõmin su kasance ‘yan sa’ir.
Suratul 35:6 (Fatir)

“Ashe, ban yi muku umurni na alkawari ba, yã ɗiyan Ãdamu? Cẽwa kada ku bauta wa Shaiɗan, lalle shĩ, maƙiyi ne a gareku bayyananne?” “Kuma ku bauta Mini. Wannan ita ce hanya madaidaciya.””Kuma lalle haƙĩƙa, (Shaiɗan) yã ɓatar da jama’a mãsu yawa daga gare ku. Ashe to ba ku kasance kunã yin hankali ba?”
Suratu 36:60-62 (Ya-Sin)

Kusan ƙarshen Linjila, an kwatanta Shaiɗan a cikin wahayi:

Sai yaƙi ya tashi a sama, Mika’ilu da mala’ikunsa suna yaƙi da macijin nan, macijin kuma da mala’ikunsa suka yi ta yaƙi, amma aka cinye su, har suka rasa wuri a sama sam. Sai aka jefa ƙaton macijin nan a ƙasa, wato macijin nan na tun dā dā, wanda ake kira Ibilis da Shaiɗan, mayaudarin dukkan duniya, aka jefa shi a duniya, mala’ikunsa ma aka jefa su tare da shi  
Wahayin Yahaya 12: 7-9

Shaidan kuma makiyinka ne na zahiri, wanda aka kwatanta shi a matsayin macijin da ke da isashen dabara da zai iya karkatar da dukan duniya. Ya taba yin kokari a baya don ya jarabci Annabi Isa al Masih . Yanzu, kamar yadda aka annabta a baya kamar yadda yake a gonar tare da Hazrat Adam , wannan maƙiyi ya kama Yahuda don ya halaka annabi Isa al Masih . Kamar yadda Injila ya rubuta:

Tun daga lokacin nan ne ya riƙa neman hanyar da zai bashe shi.
Matiyu 26: 16

Washegari – Rana ta 6 – ita ce  Idin Ƙetarewa da Annabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallama ya fara shekaru 1500 kafin haka. Ta yaya Shaiɗan, ta wurin Yahuda, zai sami zarafi a wannan rana mai tsarki? Mu duba wannan na gaba .

Taƙaice Ranar 5

Jadawalin lokaci ya nuna yadda a ranar 5 ga wannan mako, babban dodon, Shaidan, ya motsa ya bugi babban makiyinsa – Annabi Isa al Masih PBUH.

Shaidan, Babban Macijin, ya shiga Yahuda don ya bugi Annabi Isa al Masih

 

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *