Skip to content

Alama ta 3 Ibrahim: Hadaya

An yi wa Annabi Ibrahim (A.S) alkawari da da a cikinsa Alamar da ta gabata. Kuma Allah ya cika alkawari. A gaskiya Attaura ya ci gaba da bayanin Ibrahim (A.S) don bayyana yadda ya samu biyu ‘ya’ya maza. A cikin Farawa sura 16 Attaura ya faɗi yadda ya sami ɗansa Isma’ilu tare da Hajara sannan daga baya Farawa 21 ya faɗi yadda ya sami ɗansa Ishaku tare da Saraya bayan shekaru 14. Sai dai kash a gidan nasa, hakan ya haifar da babbar gasa tsakanin matan biyu Hajara da Saraya, har Ibrahim ya sallami Hajara da danta. Kuna iya karantawa nan yadda abin ya faru da kuma yadda Allah ya albarkaci Hajara da Isma’il ta wata hanyar.

Sadaukarwar Annabi Ibrahim: Tushen Idin Idi

Don haka da da daya ne kawai ya rage a gidansa Ibrahim (AS) ya gamu da babbar jarrabawarsa amma ita ce ta bude mana fahimtar tafarki madaidaici. Don Allah a karanta labarin Taurat da Qur’ani game da jarrabawar sadaukarwar dansa nan. Wannan labari daga Littattafai shi ne dalilin da ya sa ake gudanar da Sallar Idi. Amma wannan ba lamari ne na tarihi kawai ba. Yana da ƙari.

Za mu iya gani daga lissafin da ke cikin Littattafai cewa wannan jarrabawa ce ga Ibrahim (A.S), amma ya wuce haka kawai. Tun da yake Ibrahim annabi ne wannan jarabawa ita ma alama ce a gare mu, don mu sami ƙarin koyo game da kulawar Allah a gare mu. Ta wace hanya ce wannan alama? Ku lura da sunan da Ibrahim ya sanya wa wurin da za a yi hadaya da dansa. Ana nuna wannan bangare na Taurat a nan don ku iya karanta shi kai tsaye.

Ibrahim ya ta da idanunsa, ya duba, ga rago kuwa a bayansa, da ƙahoni a sarƙafe cikin kurmi. Ibrahim kuwa ya tafi ya kamo ragon, ya miƙa shi hadayar ƙonawa maimakon ɗansa. Sai Ibrahim ya sa wa wurin suna, “Ubangiji zai tanada,” kamar yadda ake faɗa har yau, “A bisa kan dutsen Ubangiji, za a tanada.”

Farawa 22:13-14

Allah ya yi tanadin rago don kada a yi hadaya da dansa. Amma ku lura da sunan da Ibrahim (‘Ibrahim’ a cikin Attaura) ya ba wa wannan wuri. Ya sanya masa suna’Ubangiji zai yi tanadi‘. Shin wannan sunan yana cikin abubuwan da suka gabata, na yanzu ko kuma na gaba? A fili yake a cikin m tashin hankali. Da kuma karin fayyace sharhin da ya biyo bayansa (wanda Musa –A.S – ya shigar da shi lokacin da ya hada wannan asusu a cikin Attaura kimanin shekaru 500 bayan haka) ya maimaita “… zai zama bayarwa”. Har ila yau wannan yana cikin tashin hankali na gaba kuma yana kallon gaba. Yawancin mutane suna tunanin cewa Ibrahim yana nufin ragon (Rago Namiji) da aka kama a cikin kurmi aka yanka a madadin ɗansa. Amma da Ibrahim ya sanya sunan wurin ragon riga matacce, aka yanka da konewa. Idan Ibrahim yana tunanin ragon – ya riga ya mutu, ya miƙa hadaya, an ƙone shi – da ya sa masa suna ‘Ubangiji ya bayar‘, watau a zamanin da. Kuma Musa (a.s) da yana tunanin ragon da ya maye gurbin dan Ibrahim ya ce: “Kuma har yau ana cewa “A kan dutsen Ubangiji ne. ya bayarwa”’. Amma Ibrahim da Musa duka sun ba shi suna a fili don haka ba sa tunanin ragon da ya riga ya mutu da kuma hadaya.

To me suke tunani to? Idan muka duba za mu ga inda Allah ya ce wa Ibrahim ya je a farkon wannan alamar shi ne:

Ya ce, “Ɗauki ɗanka, tilon ɗanka Ishaku, wanda kake ƙauna, ka tafi ƙasar Moriya, a can za ka miƙa shi hadayar ƙonawa a bisa kan ɗayan duwatsun da zan faɗa maka.

Farawa 22:2

Wannan ya faru a ‘Moriah’. Kuma ina wannan? Ko da yake yankin jeji ne a zamanin Ibrahim (2000 BC), bayan shekara dubu (1000 BC) Shahararren Sarki Dauda (Dawuda) ya kafa birnin Urushalima a can, kuma dansa Suleiman (Sulemanu) ya gina Haikali a can. Mun karanta a cikin Zabur akan haka:

Sulemanu kuwa ya fara ginin Haikalin Ubangiji a Urushalima a kan Dutsen Moriya, inda Ubangiji ya taɓa bayyana ga tsohonsa Dawuda, inda kuma Dawuda ya riga ya shirya a daidai masussukar Arauna Bayebuse

2 Tarihi 3:1

Wato ‘Dutsen Moriah’ a zamanin Ibrahim (da kuma Musa daga baya) wani dutse ne keɓe a cikin jeji amma bayan shekaru 1000 tare da Dauda da Suleiman ya zama Urushalima (Al Quds), tsakiyar kuma babban birnin Isra’ila. Inda suka gina Haikali ga Ubangiji. Kuma har wa yau wuri ne mai tsarki ga Yahudawa.

Ubangiji ne ya zaba Dutsen Moriah, ba Ibrahim PBUH ba. Kamar yadda suratu al-Jinn (sura ta 72 – aljan) ta bayyana:

“Kuma lalle ne wurãren sujada na Allah ne, saboda haka kada ku kira kõwa tãre da Allah (da su, a cikinsu).”

Suratul 72:18 (Al-Jinn)

“And the places of worship are for God (alone): So invoke not any one along with God; (Surah al-Jinn 72:18)

Ubangiji ne ya zaɓe wuraren ibada. Mun gano dalilin da ya sa aka zabi wannan wuri.

Isa al Masih da hadaya a Dutsen Moriah

Kuma a nan mun sami alaka kai tsaye da Isa al-Masih (AS) da Injila. Muna ganin wannan haɗin gwiwa lokacin da muka san game da ɗaya daga cikin laƙabi na Isa. Isa yana da lakabi da yawa. Wataƙila wanda aka fi sani shi ne ‘Almasihu’ (wanda kuma ‘Almasihu’ ne ). Amma akwai wani muhimmin mukami da aka ba shi. Mun ga wannan a cikin Linjila lokacin da Annabi Yahaya (Yahaya Mai Baftisma a cikin Linjila) ya ce:

Kashegari Yahaya ya tsinkayo Yesu na nufo shi, sai ya ce, “Kun ga, ga Ɗan Rago na Allah, wanda zai ɗauke zunubin duniya! Wannan shi ne wanda na ce, ‘Wani yana zuwa bayana, wanda ya zama shugabana, domin dā ma yana nan tun ba ni.’

Yahaya 1:29-30

Wani muhimmin laƙabi na Isa (AS) wanda ba a san shi ba, wanda Yahaya Ɗan Ragon Allah ya ba shi . Yanzu ka yi la’akari da ƙarshen rayuwar Yesu. A ina aka kama shi aka yanke masa hukuncin kisa? Yana Urushalima (wanda, kamar yadda muka gani, daidai yake da ‘Dutsen Moriah’). Ya tabbata daga lokacin da aka kama shi cewa:

Da ya (Bilatus ) ji Yesu a ƙarƙashin mulkin Hirudus yake, sai ya aika da shi wurin Hirudus, don shi ma yana Urushalima a lokacin. 

Luka 23:7

Wato kama, hukunci da hukunci na Isa ya faru a Urushalima ( ko Dutsen Moriah).

Komawa Ibrahim. Me ya sa ya sanya wa wurin suna nan gaba ‘ Ubangiji zai yi tanadi ‘? Shi Annabi ne kuma ya san cewa wani abu zai yi hasarar. Sa’ad da aka gwada, ɗan Ibrahim ya tsira a ƙarshen zamani domin ragon ya mutu a wurinsa. Bayan shekara dubu biyu, an kira Yesu ‘Ɗan Rago na Allah’ kuma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa a wuri ɗaya!

Jerusalem Timeline
Jadawalin abubuwan da suka faru a Urushalima / Mt Moriah

Layya ta fanshi Ibrahim: daga mutuwa

Shin wannan yana da mahimmanci a gare mu? Na ga yadda wannan alamar Ibrahim ta ƙare. A aya ta 107 a cikin Alkur’ani ta ce game da Ibrahim (AS) cewa

Kuma Muka yi fansar yãron da wani abin yanka, mai girma.

Suratul 37:107 (As-Saffat)

Menene ma’anar ‘fansa’? Don biyan fansa, biyan kuɗi ne ga wanda ake tsare don ya saki fursunonin. Domin Ibrahim (as) ya ‘fanshi’ yana nufin cewa shi fursuna ne na wani abu (Eh ko da Annabi ya kasance mai girma!). Menene fursuna? Labarin dansa yake bamu. Ya kasance fursunan mutuwa. Ko da yake shi annabi ne, an kama shi fursuna da mutuwa. Mun gani daga alamar Adamu cewa Allah ya yi wa Adamu da ’ya’yansa (kowa – har da annabawa) rasuwa – yanzu sun zama fursunan mutuwa. Amma ko ta yaya a cikin wannan wasan kwaikwayo ragon da aka yanka Ibrahim (AS) ya ‘fanshi’ daga wannan. Idan ka duba jerin alamomin ( Adamu ,Cain & Abel,Noah,Abraham 1) ya zuwa yanzu za ka ga annabawa sun yi hadaya da dabbobi. Sun san wani abu game da wannan da watakila ya tsere mana. Kuma za mu iya ganin cewa domin wannan aikin ya nuna wa Isa Ɗan Rago na Allah a nan gaba cewa yana da dangantaka da shi.

Hadaya: Albarka a gare mu

Kuma hadayar ragon a Dutsen Moriah tana da muhimmanci a gare mu ma. A karshen musayar Allah ya bayyana wa Ibrahim cewa

“…ta wurin zuriyarka kuma al’umman duniya za su sami albarka, saboda ka yi biyayya da umarnina.”

Farawa 22:18

Idan kun kasance ɗaya daga cikin ‘al’ummai a duniya’ (kuma kun yi!) Wannan dole ne ya shafe ku, domin alƙawarin shine za ku sami ‘albarka’ daga Allah da kansa! Shin ba haka bane?! Ta yaya wannan alaƙar da ke tsakanin Ibrahim da Isa ta albarkace mu? Kuma me yasa? Mun lura cewa Ibrahim (a.s) ya ‘fanshi’ kuma wannan yana da ma’ana a gare mu, amma banda cewa amsar ba ta bayyana a nan ba don haka za mu ci gaba da ayoyin Musa (yana da biyu) kuma za su fayyace waɗannan tambayoyin. domin mu.

Amma a nan ina so in nuna cewa kalmar ‘iri’ a nan ita ce guda ɗaya. Shi ba ‘zuriya’ bane kamar yadda yake cikin zuriya ko al’ummai da yawa. Alkawarin albarka ta wurin ‘zuriya’ ne daga Ibrahim a cikin maɗaukaki ɗaya – ɗaya da na ‘shi’, ba ta wurin mutane da yawa ko ƙungiyoyi kamar na ‘su’ ba. ThePassover observance by Mosesyanzu zai taimaka mana mu fahimci mafi kyau.

Zazzage PDF na Duk Alamu daga Al Kitab azaman littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.