Skip to content

Gabatarwa: Misalin ‘Linjila’ (Injil) a cikin Alkur’ani a matsayin Alamar Allah.

Lokacin da na fara karanta Kur’ani an buge ni ta hanyoyi daban-daban. Da farko dai akwai nassoshi da yawa a sarari kuma kai tsaye ga Linjila (Linjila ko Sabon Alkawari). Amma kuma takamaiman tsarin da aka ambata ‘Linjila’ da shi ne ya ba ni sha’awa sosai. A ƙasa akwai duk ayoyin Alƙur’ani waɗanda suka ambaci ‘Bishara’ (Injil) kai tsaye. Wataƙila kuna iya lura da tsarin da na lura. (Ina amfani da fassarar Yusuf Ali)

Yã sassaukar da Littãfi a gare ka da gaskiya, yana mai gaskatãwa ga abin da ke gaba gare shi, kuma Allah Yã saukar da Attaura da Linjĩlã. A gabãni, suna shiryar da mutãne, kuma Ya saukar da littattafai mãsu rarrabẽwa. Lalle ne waɗanda suka kãfirta da ãyõyin Allah, suna da azãba mai tsanani. Kuma Allah Mabuwayi ne, Ma’abucin azãbar rãmuwa.
Suratul 3:3-4 (Ali Imrana)

Kuma Ya sanar da shi rubũtu da hikima da Attaura da Linjĩla.
Suratul 3:48 (Ali Imrana)

Yã Mutãnen Littãfi! Don me kuke hujjacẽwa a cikin sha’anin lbrãhĩma, alhãli kuwa ba a saukar da Attaura da Linjĩla ba fãce daga bãyansa?
Suratul 3:65 (Ali Imrana)

Kuma Muka biyar a kan gurãbansu da Ĩsa ɗan Maryama, yãnã mai gaskatãwa ga abin da yake a gaba gare shi daga Attaura, kuma Muka bã shi Linjĩla a cikinsa akwai shiriya da haske, yanã mai gaskatãwa ga abin da yake a gaba gare shi daga Attaura, kuma shi shiriya ne da wa’azi ga mãsu taƙawa.
Suratul 5:46 (Ma’idah)

Kuma dã dai lalle su, sun tsayar da Attaura da Linjĩla da abin da aka saukar zuwa gare su daga Ubangijinsu. Suratul 5:66 (Ma’idah)

Yã ku Mutãnen Littãfi! Ba ku zama a kan kõme ba, sai kun tsayar da Attaura da Linjĩla da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Ubangijinku.
Suratul 5:68 (Ma’idah)

A lõkacin da Allah Ya ce…” Da Na sanar da kai rubutu da hikima da Attaura da Linjĩla
Suratul 5:110 (Ma’idah)

.. wa’adi a kanSa, tabbace a cikin Attaura da Linjĩla da Alƙur’ãni
Suratul 9:111 (Taubah)

Wannan shĩ ne siffarsu a cikin Attaura. Kuma siffarsu, a cikin Injĩla (Linjila) ita ce kamar tsiron shũka wanda ya fitar da rẽshensa, sa’an nan ya ƙarfafa shi, ya yi kauri, sa’an nan ya daidaita a kan ƙafãfunsa.
Surat 48:29 (Fath)

Abin da ya yi fice lokacin da kuka haɗa duk nassoshi na Injila daga Kur’ani tare shi ne cewa ‘Injila’ ba ya tsayawa shi kaɗai. A kowane misali kalmar ‘Doka’ ta riga ta. ‘Shari’a’ ita ce littattafan Musa (Musa), wanda aka fi sani da ‘Attaura’ a tsakanin Musulmai da ‘Tura’ a tsakanin Yahudawa. Injila ya keɓanta a cikin Littattafai masu tsarki dangane da haka ta yadda ba a taɓa ambatonsa a keɓe ba. Misali zaka iya samun nassoshi akan Taurat (Shari’a), da Kur’ani wanda ya tsaya shi kadai. Ga wasu misalai.

Mun bai wa Mũsã Littãfi, yanã gilashi bisa ga wanda ya kyautata (hukuncin Allah) da rarrabẽwa, daki-daki,Kuma wannan Littãfi ne, Mun saukar da shi, mai albarka ne, sai ku bĩ shi kuma ku yi taƙawa, tsammãninku, anã jin ƙanku.
Suratul 6:154-155 (An’am)

Shin, bã su kula da Alƙur’ãni, kuma dã yã kasance daga wurin wanin Allah haƙĩƙa, dã sun sãmu, a cikinsa, sãɓã wa jũnamai yawa?
Suratul 4:82 (Nisa)

Ma’ana, za mu ga cewa idan Kur’ani ya ambaci ‘Injila’, yakan ambace shi tare da shi, kuma ‘Shari’a’ kawai ya rigaye shi. Kuma wannan ya kebanta da shi domin Alkur’ani zai ambaci kansa baya ga sauran littafai masu tsarki sannan kuma zai ambaci shari’a (Attaura) ba tare da ambaton sauran litattafai masu tsarki ba.

Tsarin ya kiyaye ko da a cikin banda ɗaya

Akwai keɓance ɗaya kawai ga wannan ƙirar da na samo. Ka lura da yadda aya ta gaba ta ambaci ‘Injila’.

Kuma haƙĩƙa, lalle, Mun aiki Nũhu da Ibrahĩm, kuma Muka sanya Annabci da Littĩfi a cikin zuriyarsu; daga cikinsu akwai mai nẽman shiryuwa, kuma mãsu yawa daga cikinsu fasiƙai ne.Sa’an nan Muka biyar a bãyansu da lokacinnMu; kuma Muka biyar da ĩsã ɗan Maryama, kuma Muka ba shi Linjila kuma Muka sanya tausayi da rahama a cikin zukãtan abubuwan suka bĩ shi.
Suratul 57:26-27 (Hadid)

Ko da yake wannan shi ne kawai misalin ‘Injila’  ba tare da an riga an yi nuni ga ‘Shari’a’ kai tsaye ba, mahallin wannan aya ta tabbatar da tsarin. Ayar da ta gabata (26) ta ambaci Nuhu da Ibrahim da sauran annabawa karara sannan a cikin wannan aya ta ambaci ‘Iinjila’. Amma ita wannan ‘Shari’a’ – Attaurar Musa (Musa) – ta gabatar da bayanin Nuhu da Ibrahim da sauran annabawa. Don haka, ko da a cikin wannan keɓanta, ƙirar ta kasance saboda abubuwan da ke cikin Shari’a, maimakon lakabin kawai, sun rigaya ambaton ‘Injila’.

A gare mu daga Annabawa?

To shin wannan tsarin yana da mahimmanci? Wasu na iya yin watsi da shi a matsayin abin da ya faru ba zato ba tsammani ko kuma saboda kawai al’ada mai sauƙi na nufin Linjila ta wannan hanyar. Na koyi ɗaukar alamu irin wannan a cikin Littattafai da mahimmanci. Watakila alama ce mai mahimmanci a gare mu, don taimaka mana mu fahimci ƙa’idar da Allah ya kafa kuma ya kafa – cewa ba za mu iya fahimtar Injila ba ta hanyar farko zuwa Attaura (Doka). Kamar Attaura sharadi ne kafin mu iya fahimtar Injila. Zai dace mu fara bitar Attaura mu ga abin da za mu iya koya da zai taimaka mana mu fahimci Linjila sosai. Kur’ani ya gaya mana cewa waɗannan annabawan farko sun kasance ‘alama’ a gare mu. Ka yi la’akari da abin da ya ce:

Yã ɗiyan Ãdam! Ko dai wasu manzanni, daga cikinku, su jẽ muku, bayanin gaya muku ayõyiNato, wanda ya yi taƙawa, kuma ya gyara abubuwan, to, bãbu tsoro a kansu, kuma bã su baƙin ciki.Kuma waɗanda suka ƙaryatã game da ãyõyinMu, kuma suka yi girman kai daga gare su, waɗannan sũ ne abõkan wuta, sũ, a cikinta madawwama ne.
Surah 7:35-36 (A’araf)

Wato wadannan annabawa suna da Alamomi a kan rayuwarsu da sakonsu ga ‘ya’yan Adam (mu!), kuma masu hikima da hankali za su yi kokarin fahimtar wadannan alamomin. Don haka bari mu fara yin la’akari da Linjila ta hanyar Taurat (Shari’a) – yin la’akari da annabawa na farko tun daga farko don mu ga alamun da suka ba mu da za su taimaka mana mu fahimci hanya madaidaiciya.

Mun fara daidai a farkon lokaci tare da Alamar Adamu.Sai mu ci gaba da Alamar Kayinu da HabilaNuhusolder da Alamomin Ibrahim (I, II III).  Tabbas kuna iya farawa da amsa tambayar ko littattafan Taurat, Zabur da Injila (waɗanda suka haɗa da Littafi Mai Tsarki) sun gurɓata?  Me kur’ani mai girma yake cewa game da wannan muhimmiyar tambaya?  Kuma Sunnah?  Da kuma bayanin daga kimiyyar sukar rubutu? A ranar sakamako zai yi kyau a ba da lokaci don samun labari.

انقر هنا لقراءة هذا المقال في الترجمة العربية

Lire cet article dans une traduction française


 

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.