Skip to content

Aries a cikin tsohuwar Zodiac

Aries ita ce ƙungiyar taurari ta takwas na Zodiac kuma ta ƙare Ƙungiyar Zodiac tana bayyana mana sakamako daga nasara mai zuwa. Aries shine siffar rago mai rai da lafiya tare da ɗaukan kansa. A cikin horoscope na yau idan an haife ku tsakanin Maris 21 da Afrilu 20 kai Aries ne. Don haka a cikin wannan karatun horoscope na zamani na tsohuwar zodiac, kuna bin shawarar horoscope don Aries don samun soyayya, sa’a, dukiya, lafiya, da kuma fahimtar halin ku.

Amma menene Aries yake nufi da farko?

A Gargadi! Amsa wannan zai buɗe horoscope ɗin ku ta hanyoyin da ba zato ba tsammani, zai fara tafiya dabam fiye da yadda kuka yi niyya lokacin duba alamar horoscope…

A cikin Virgo , mun ga cewa Alkur’ani da Littafi Mai-Tsarki sun faɗi cewa Allah ya yi taurarin zodiac a kamar Alamomi tun farkon ɗan adam. A cikin wannan tsohon labari daga taurari, kowane babi na dukan mutane ne. Don haka ko da ba Aries ba ne a cikin ma’anar horoscope na zamani, tsohuwar labarin astrology na Aries ya cancanci a sani.

Constellation Aries a cikin Taurari

Ga taurarin da ke samar da Aries. Kuna iya ganin wani abu mai kama da rago ( tunkiya na miji) wanda aka ɗaga kansa sama a wannan hoton?  

Aries Star Constellation a cikin sararin sama

Ko da an haɗa taurari a Aries tare da layi ba zai sa ragon a fili ba. To ta yaya masana taurari na farko suka yi tunanin rayayyun Ragon daga waɗannan taurari? 

Aries Constellation tare da taurari da aka haɗa ta layi

Amma wannan alamar ta koma can baya kamar yadda muka sani a tarihin ɗan adam. Anan ga zodiac a cikin Haikali na Dendera na Masar, fiye da shekaru 2000, tare da Aries da aka kewaye da ja.

Aries a cikin Zodiac Temple na Dendera na Tsohon Masar

Da ke ƙasa akwai hotunan gargajiya na Aries waɗanda ilimin taurari ya yi amfani da su kamar yadda muka sani.

Menene ma’anar Rago?

Menene muhimmanci sa a gare ku da ni?

Kamanin taurarin taurari na Aries
Hoton Aries Zodiac Classic

Asalin ma’anar Aries

Tare da Capricorn gaban Akuyaya mutu don Kifi su rayu. Amma Band of Pisces har yanzu suna riƙe kifi tare. A nan akirai sauran kangin ruɓar jiki da mutuwa. Muna rayuwa cikin matsaloli da yawa, mun tsufa kuma muna mutuwa! Amma muna da bege mai girma na tashin matattu na zahiri. Ƙafar Aries na gaba ya mike zuwa band na Pisces yana bayyana yadda hakan zai faru. Wani abu mai ban mamaki ya faru da Goat (Capricorn) wanda ya mutu. Linjila ya siffanta shi kamar haka:

Sai na ga wani Ɗan Rago yana a tsaye a tsakiyar kursiyin, kewaye da shi kuma ga rayayyun halittan nan huɗu da dattawan, Ɗan Ragon kuwa kamar yankakke ne, yana da ƙaho bakwai da ido bakwai, waɗanda suke Ruhohin Allah guda bakwai, da aka aika a duniya duka. 7 Sai ya je ya ɗauki littafin nan daga hannun dama na wanda yake a zaune a kan kursiyin. 8 Da ya ɗauki littafin, rayayyun halittan nan guda huɗu, da dattawan nan ashirin da huɗu, suka fāɗi gaban Ɗan Ragon, kowannensu yana riƙe da molo, da tasar zinariya a cike da turare, waɗanda suke addu’o’in tsarkaka. 9 Suna raira sabuwar waƙa, suna cewa,

“Macancanci ne kai ka ɗauki littafin nan, ka ɓamɓare hatimansa,Domin dā an kashe ka, ka kuma fanso wa Allah mutane ta jininka Daga kowace kabila, da kowane harshe, da kowace jama’a, da kowace al’umma,

10 Ka mai da su firistoci mallakar Allahnmu, za su kuwa mallaki duniya.” 11 Sa’an nan na duba, sai na ji muryar mala’iku masu yawa, a kewaye da kursiyin, da rayayyun halittan nan, da kuma dattawan nan, yawansu zambar dubu har dubun dubbai, 12 suna cewa da murya mai ƙarfi, “Macancanci ne Ɗan Ragon nan da aka yanka yă sami iko, da wadata, da hikima, da ƙarfi, da girma, da ɗaukaka, da yabo!” 13 Sai na ji kowace halittar da take a Sama, da ƙasa, da ƙarƙashin ƙasa, da bisa teku, da kuma dukkan abin da yake cikinsu, suna cewa, “Yabo, da girma, da ɗaukaka, da mulki sun tabbata ga wanda yake a zaune a kan kursiyin, da Ɗan Ragon nan, har abada abadin!” 14 Sai rayayyun halittan nan huɗu suka ce, “Amin! Amin!” Dattawan nan kuma suka fāɗi suka yi sujada.

Wahayin Yahaya 5:6-14

Aries – Ɗan Rago Rayayye!

Labari mai abin al’ajabi, da aka tsara tun farkon tarihin ’yan Adam, shi ne, ko da yake an kashe Ɗan Ragon, ya sake dawowa da rai. Wanene aka kashe? Annabi Yahaya, yana tunanin sadaukarwar Ibrahim , a baya, ya ce game da Isa al Masih

Kashegari Yahaya ya tsinkayo Yesu na nufo shi, sai ya ce, “Kun ga, ga Ɗan Rago na Allah, wanda zai ɗauke zunubin duniya! (Yahaya 1:29)

Annabi Isa al-Masih ya tashi daga matattu bayan kwana uku da gicciye shi . Bayan kwana arba’in, bayan yana tare da almajiransa, Linjila ya ce ya hau sama. Don haka Ɗan Rago yana da rai kuma a sama – kamar yadda Aries ya bayyana.

Daga baya a cikin wannan wahayin, Yohanna ya ga:

Bayan wannan na duba, ga wani ƙasaitaccen taro, wanda ya fi gaban ƙirge, daga kowace al’umma, da kabila, da jama’a, da harshe, suna a tsaitsaye a gaban kursiyin, a gaban Ɗan Ragon kuma, a saye da fararen riguna, da gazarin dabino a hannunsu, 10 suna ta da murya da ƙarfi suna cewa, “Yin ceto ya tabbata ga Allahnmu wanda yake a zaune a kan kursiyin, da kuma Ɗan Rago!” (Wahayin Yahaya 7:9-10)

Waɗannan su ne taron jama’a, alamar kifin Pisces , waɗanda suka zo wurin Ɗan Rago. Amma yanzu an karye igiyoyin ruɓa da mutuwa. Aries ya karya makada da ke rike da kifin Pisces. Sun sami cikar ceto da rai na har abada. 

Aries Horoscope a cikin Rubutun

‘Horoscope’ ya dogara ne akan kalmar Helenanci ‘Horo’ (awa) kuma rubuce-rubucen Annabci suna nuna sa’o’i masu yawa masu mahimmanci. Mun kasance muna karanta mahimmancin Virgo zuwa Pisces ‘awa’a’ a cikin rubuce-rubucen. Amma ita ce sauran kalmar Helenanci a cikin Horoscope – skopos (σκοπός) – wanda ke fitar da karatun Aries.  Skopos na nufin kallo , tunani ko tunani . Aries yana kwatanta Ɗan Rago na Madawwami na Allah don haka bai ba da takamaiman lokacin da za a mai da hankali a kai ba. Maimakon haka, an karfafa mu mu yi la’akari da Ragon da kansa.

Kada ku yi kome da sonkai ko girmankai, sai dai da tawali’u, kowa yana mai da ɗan’uwansa ya fi shi. 4 Kowannenku kada ya kula da harkar kansa kawai, sai dai ya kula har da ta ɗan’uwansa ma.
Ku ɗauki halin Almasihu Yesu,
 6 wanda, ko da yake a cikin surar Allah yake, bai mai da daidaitakar nan tasa da Allah abar da zai riƙe kankan ce ba, 
7 sai ma ya mai da kansa baya matuƙa ta ɗaukar surar bawa, da kuma kasancewa da kamannin ɗan adam. 
8 Da ya bayyana da siffar mutum, sai ya ƙasƙantar da kansa ta wurin yin biyayya, har wadda ta kai shi ga mutuwa, mutuwar ma ta gicciye. 
9 Saboda haka ne kuma Allah ya ɗaukaka shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da yake birbishin kowane suna, 
10 domin dai kowace gwiwa sai ta rusuna wa sunan nan na Yesu, a Sama da ƙasa, da kuma can ƙarƙashin ƙasa, 
11 kowane harshe kuma yă shaida Yesu Almasihu Ubangiji ne, domin ɗaukaka Allah Uba. (Filibbiyawa 2:3-11)

Babu sa’a mai hana Aries dan Ragon. Amma Ragon ya wuce ta fannoni daban-daban na ɗaukaka. Mun fara ganinsa a cikin ainihin yanayin (ko siffa) na Allah. Ya tsara tun daga farko ya zama bawa ta zama mutum da mutuwa.  Virgo ya sanar da wannan zuriyar zuwa ‘kamar mutum’ kuma Capricorn ya bayyana biyayyarsa ga mutuwa. Amma mutuwa ba ita ce ƙarshen ba – ba za ta iya riƙe shi ba kuma yanzu an ɗaukaka Ragon a sama, a raye kuma yana da iko. Daga wannan babban iko da iko ne Ragon ke aiwatar da sashin ƙarshe na Zodiac, farawa da Taurus. Ba bawa ba, yana shirin zuwa cikin shari’a don ya ci nasara da abokin gaba, kamar yadda Sagittarius na tsohuwar labarin Zodiac ya annabta.

Karatun Horoscope na Aries ku

Ni da kai za mu iya amfani da karatun horoscope na Aries ta wannan hanya:

Aries ya bayyana cewa hasken safiya yana zuwa bayan dare mai duhu. Rayuwa tana da hanyar kawo muku duhun dare. Za a iya jarabce ku don dainawa, barin ko daidaitawa don wani abu ƙasa da abin da aka yi ku don. Don samun juriya don ci gaba da tafiya kuna buƙatar duba abubuwan da kuke ciki da yanayin ku. Kuna buƙatar ganin makomarku ta ƙarshe. Kuna yin haka ta hanyar fitar da Aries. 

Idan kun kasance na Aries za ku hau kan coattails kuma yana a wuri mafi girma kuma zai kai ku can tare da shi.  Domin idan, yayin da kuke maƙiyin Allah, dangantakarku da shi ta sami ta hanyar hadayar Capricorn, yaya fiye da, kasancewa masu dacewa da shi, za ku sami ceto ta rayuwar Aries? Sai dai kawai ka bi tafarkinsa, kuma tafarkinsa ya gangara kafin ya hau – don haka naka ma zai yi.

Yadda za a ci gaba? Yi farin ciki a rayuwar Aries koyaushe. Zan sake cewa: Ku yi murna! Bari tausasan ku ya bayyana a duk dangantakarku. Aries yana kusa.  Kada ku damu da komai, amma a kowane hali, ta wurin addu’a da roƙo, tare da godiya, ku kawo roƙonku ga Allah.  Kuma salamar Allah, wadda ta fi gaban fahimtarku, za ta kiyaye zukatanku da tunaninku a cikin Ragon.   A ƙarshe, duk abin da yake na gaskiya, kowane abin da yake mai daraja, kowane abin da yake daidai, kowane abu mai tsarki, duk abin da yake kyakkyawa, duk abin da yake abin sha’awa—idan wani abu mai kyau ne ko abin yabo—ku yi tunani a kan waɗannan abubuwa. 

Komawar Ɗan Ragon

Wannan ya rufe raka’a na biyu na tsohuwar labarin zodiac wanda ya mai da hankali kan fa’idodin da aka ba wa waɗanda suka karɓi ‘ya’yan nasarar Isa al Masih (Ɗan Rago). Me ya sa ba za a karɓi kyautar rai ba ?

Ƙungiyar ƙarshe, surori 9-12 na Labarin Zodiac, yana mai da hankali kan abin da zai faru lokacin da Aries the Ram ya dawo – kamar yadda ya yi alkawari . An bayyana wannan a wannan wahayin Ɗan Ragon sa’ad da Yohanna ya gani:

suna ce wa duwatsun, “Ku faɗo a kanmu, ku ɓoye mu daga idon wanda yake a zaune a kan kursiyin, da kuma fushin Ɗan Ragon nan,  (Wahayin Yahaya 6:16)

A cikin tsohuwar zodiac, ana nuna wannan a cikin Taurus . Dubi Virgo don fara wancan Labarin Zodiac. Don rubutattun kalmomi masu dacewa da Aries duba: 

Zazzage PDF na sassan Zodiac a matsayin littafi

Don rubutattun kalmomi masu dacewa da Aries duba:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *