Skip to content

Zabur Ya Rufe – Tare da Alkawarin Mai Shirya Mai Zuwa

Suratul Mudaththir (sura ta 74-Mai lullubi) ta kwatanta Annabi SAW sanye da mayafinsa yana ba da gargadi game da ranar sakamako.

Yã wanda ya lulluɓa da mayãfi.
Ka tãshi dõmin ka yi gargaɗi
Kuma Ubangijinka, sai ka girmama Shi,…
Suratul 74:1-3 (Muddaththir)

To, idan aka yi bũsa a cikin ƙaho.
To, wannan, a rãnar nan, yini ne mai wuya
A kan kãfirai, bã mai sauƙi ba ne.
Suratul 74:1-3 (Muddaththir)

Suratul Kafirun (Suratul Kafirun, aya ta 109 – Kafirai) ta kwatanta Annabi SAW yana kiran wata hanya ta daban daga kafirai karara.

Ka ce: “Ya kũ kãfirai!”
“Bã zan bautã wa abin da kuke bautã wa ba.”
“Kuma kũ, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bautã wa ba.”
“Kuma nĩ ban zama mai bautã wa abin da kuka bautã wa ba.”
“Kuma kũ, ba ku zama mãsu bautã wa abin da nake bautã wa ba.”
“Addininku na garẽ ku, kuma addinina yanã gare ni.”
Surah 109:1-6 (Kafirun)

Zabur ya rufe ta hanyar komawa ga Annabi Iliya SAW wanda ya yi daidai kamar yadda Suratul Mudaththir da Suratul Kafirun suka bayyana. Amma Zabur kuma yana sa ran zuwan wani annabi wanda zai zama kamar Iliya kuma ya shirya zukatanmu. Mun san shi a matsayin Annabi Yahya SAW.

An annabta zuwan Annabi Yahaya (SAW).

Mun gani a cikin Alamar Bawa cewa an yi wa Bawa alkawarin zuwa. Amma duk alkawarin zuwansa ya daidaita akan wata muhimmiyar tambaya. Ishaya 53 ya fara da tambayar:

Wane ne zai gaskata abin da muka ji yanzu?
Ishaya 53:1a

Ishaya (A.S) yana annabta cewa ba za a yarda da wannan Bawan nan da nan ba, kuma matsalar ba ta saƙo ko Alamomin Bawan ba ne domin za su yi daidai da lokacin ta. zagayowar ‘Sevens’ har da da suna da kayyade cewa zai kasance ‘yanke’. Matsalar ba shine rashin isassun alamu ba. A’a, matsalar ita ce zukatan mutane sun yi wuya. Don haka wani ya bukaci ya zo kafin Bawan ya zo ya shirya mutane domin zuwansa. Don haka Annabi Ishaya (A.S) ya ba da wannan sako game da wanda zai shirya wa Bawan hanya. Ya rubuta wannan sako a cikin littafinsa na Zabur kamar haka

Murya tana kira tana cewa,
“Ka shirya hanya a jeji domin Ubangiji!
Ka share hanya a hamada domin Allahnmu!
Za a cike kowane kwari,
Za a baje kowane dutse.
Tuddai za su zama fili,
Ƙasa mai kururrumai za ta zama sumul.
Sa’an nan za a bayyana ɗaukakar Ubangiji,
Dukan ‘yan adam kuwa za su gan ta.
Ubangiji ne kansa ya yi wannan alkawari.”
Ishaya 40:3-5

Ishaya (SAW) ya rubuta game da wani da zai zo ‘A cikin jeji’ don ya ‘shirya hanyar Ubangiji’. Wannan mutumin zai warware matsalolin domin ‘darajar Ubangiji ta bayyana’. Amma Ishaya bai bayyana ta wace hanya za a yi hakan ba.

Annabi Malachi – Annabin karshe na Zabur

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Annabawa Ishaya, Malachi da Iliya (A.S) da aka nuna a cikin jerin lokutan tarihi

Kimanin shekaru 300 bayan Ishaya ya zo Malachi (A.S) wanda ya rubuta littafin karshe na Zabur. A cikin wannan littafi na ƙarshe Malachi (AS) ya yi ƙarin bayani a kan abin da Ishaya ya ce game da Mai Shirya mai zuwa. Ya rubuta:

A kan wannan ga abin da Ubangiji Mai Runduna ya amsa, ya ce, “Zan aiki manzona don ya shirya mini hanya, sa’an nan Ubangiji wanda kuke nema zai zo farat ɗaya a cikin Haikalinsa. Manzon da kuke sa zuciyar zuwansa, yana zuwa, zai yi shelar alkawarina.”
Malachi 3:1

Anan kuma an annabta manzo wanda zai ‘shirya hanya’. Bayan wannan Mai shiryawa ya zo sai ‘manzon alkawari’ zai zo. Wane alkawari Malachi (SAW) yake nufi? Ka tuna cewa annabi Irmiya (AS) ya annabta cewa Allah zai yi sabon alkawari ta wurin rubuta shi a cikin zukatanmu. Daga nan ne kawai za mu iya kashewa ƙishirwarmu wadda kullum take kai mu ga zunubi. Wannan shi ne alkawarin da Malachi (SAW) yake nufi. The bayarwa na cewa alkawari za a ishara da zuwan na Mai shiryawa.

Malachi (SAW) sai ya rufe duk Zabur tare da sakin layi na ƙarshe na littafinsa. A cikin sakin layi na ƙarshe ya sake duban gaba kuma ya rubuta:

“Ga shi, zan aiko muku da annabi Iliya kafin babbar ranan nan mai banrazana ta Ubangiji ta zo. Zai sāke kawo iyaye da ‘ya’ya wuri ɗaya, da ba don haka ba, da sai in zo in hallaka ƙasar.”
Malachi 4:5-6

Menene Malachi (SAW) yake nufi da ‘Iliya’ zai zo gaban babbar ranar Jehobah? Wanene Iliya? Wani Annabi ne da ba mu kalle shi ba (ba za mu iya kallon duk annabawan Zabur ba tunda hakan zai yi tsayi da yawa amma mu gan shi a cikin timeline a sama). Iliya (A.S) ya rayu a wajen 850 BC. Ya shahara wajen zama a jeji da sanya tufafin gashin dabbobi da cin abincin daji. Wataƙila ya yi kama da na musamman. Malachi (SAW) ya rubuta haka ta wata hanya Mai Shirya wanda ke zuwa gaban Sabon Alkawari zai zama kamar Iliya (A.S).

Kuma da wannan magana aka kammala Zabur. Wannan shi ne saƙo na ƙarshe a cikin Zabur kuma an rubuta shi kimanin 450 BC. Taurat da Zabur sun cika da alqawarin abubuwan da ke zuwa. Bari mu sake duba wasu.

Bitar Alkawuran Taurat & Zabur wadanda har yanzu basu cika ba

  • Annabi Ibrahim (A.S) a cikin sa Alamar Layya ya bayyana cewa a Dutsen Moriah za a ba shi. Yahudawa sun kasance suna jira a ƙarshen Zabur don faruwar wannan ‘abinci’.
  • Annabi Musa (A.S) ya fadi haka Idin Ƙetarewa Alama ce domin Isra’ilawa, Isra’ilawa kuma suka yi Idin Ƙetarewa cikin dukan tarihinsu, amma sun manta cewa, a matsayin alama, ba a bayyana abin da take nufi ba tukuna.
  • Annabi Musa (A.S) a cikin Taurat ya annabta cewa annabi zai zo wanda Allah ya ce, “Zan sa maganata a cikin bakinsa.” Allah ya kuma bayyana a cikin waccan alkawari na Annabi mai zuwa cewa, “Ni da kaina zan hukunta duk wanda bai ji maganata da Annabi yake fada da sunana ba”.
  • Sarki Dawud (AS) ya kasance ya annabta zuwan ‘Kristi’ ko ‘Masih’. A cikin dogon tarihinsu Isra’ilawa sun yi mamakin yadda sarautar wannan ‘Kristi’ zai kasance.
  • Annabi Ishaya (A.S) yayi annabci cewa budurwa za ta haifi ɗa.. A karshen Zabur Yahudawa suna nan suna jiran faruwar wannan gagarumin lamari.
  • Annabi Irmiya (A.S) yana da annabta cewa Sabon Alkawari, wanda aka rubuta a cikin zukatanmu maimakon a allunan, zai zo wata rana.
  • Annabi Zakariyya (A.S) yayi annabta sunan wannan mai zuwa ‘Kristi’ (ko Masih).
  • Annabi Daniyel (A.S) yana da An annabta cewa sa’ad da Kristi (ko Masih) ya zo za a ‘datse’ maimakon yin mulki kamar yadda akasarin zato zai faru.
  • Annabi Ishaya (A.S) yayi An rubuta game da ‘Bawa’ mai zuwa waɗanda za su sha wahala sosai kuma za a ‘datse su daga ƙasar masu rai’
  • Kuma kamar yadda muka gani a nan, annabi Malachi (A.S) ya annabta cewa duk wannan zai kasance kafin zuwan Mai Shirya. Ya kamata ya shirya zukatan mutane domin zukatanmu suna da sauƙin taurare daga abubuwan Allah.

Don haka tare da ƙarshen Zabur a shekara ta 450 BC, Yahudawa sun rayu cikin jiran cikar waɗannan alkawura masu ban mamaki. Suka yi ta jira suna jira. Wani tsara ya maye gurbin wani sannan kuma wasu za su zo – ba tare da cika waɗannan alkawuran ba.

Me ya faru bayan an gama Zabur

Kamar yadda muka gani a cikin Tarihin Isra’ilawa, Alexander the Great ya ci yawancin sanannun duniya a cikin 330 BC kuma daga waɗannan cin nasara mutane da wayewar duniya sun karɓi yaren Girkanci. Kamar yadda Turanci a yau ya zama yaren duniya don kasuwanci, ilimi da adabi, a wancan lokacin Girkanci ya kasance mai rinjaye. Malaman Yahudawa sun fassara Taurat da Zabur daga Ibrananci zuwa Hellenanci wajen 250 BC. Wannan fassarar ta kasance ake kira Septuagint. Kamar yadda muka gani nan, A nan ne kalmar ‘Almasihu’ ta fito kuma muka gani nan cewa a nan ne sunan ‘Yesu’ ya fito.

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Annabawa Ishaya, Malachi da Iliya (A.S) da aka nuna a cikin jerin lokutan tarihi

A wannan lokacin (300 – 100 BC wanda shine blue period da aka nuna a cikin tsarin lokaci) da Masar da Suriya sun yi hamayya da sojoji da kuma Isra’ilawa da suke zaune a tsakanin waɗannan masarautun biyu a kai a kai a yaƙi. Wasu sarakunan Suriya na musamman sun nemi su dora addinin Helenanci (addinin bautar gumaka) a kan Isra’ilawa kuma su kawar da bautarsu ga Allah ɗaya. Wasu shugabannin yahudawa sun jagoranci wani bore don kare tauhidinsu da maido da tsarkin ibada da Annabi Musa (AS) ya kafa. Waɗannan shugabannin addini ne cikar waɗannan alkawuran da Yahudawa suke jira? Wadannan mutane, ko da yake mabiyan ibada masu aminci kamar yadda aka yi umarni a cikin Taurat da Zabur, ba su dace da Alamomin Annabci ba. Hasali ma su kansu ma ba su yi da’awar annabawa ba, kawai Yahudawa salihai suna kare bautarsu daga bautar gumaka.

An rubuta litattafan tarihi game da wannan zamani, da ke bayyana waɗannan gwagwarmaya da suka kiyaye tsarkin ibada. Waɗannan littattafai suna ba da haske na tarihi da na addini kuma suna da kima sosai. Amma Yahudawa ba su ɗauke su a matsayin annabawa ne suka rubuta su ba don haka ba a haɗa waɗannan littattafan a cikin Zabur ba. Littattafai ne masu kyau, waɗanda malaman addini suka rubuta, amma ba annabawa ne suka rubuta su ba. Waɗannan littattafan an san su da Littafi Mai Tsarki.

Amma saboda waɗannan littattafan suna da amfani galibi ana haɗa su tare da Taurat da Zabur don ba da cikakken tarihin Yahudawa. Bayan an rubuta Linjila da saƙon Isa al Masih (A.S) an haɗa littattafan Taurat, Zabur da Linjila sun zama littafi ɗaya – al kitab ko Bible. Wasu Littafi Mai Tsarki a yau za su haɗa da waɗannan littattafan Apocrypha, ko da yake ba sa cikin Taurat, Zabur ko Linjila ba.

Amma alkawurran da aka yi a Taurat da Zabur har yanzu suna jiran cika. Bayan tasirin Girkanci, daular Roma mai ƙarfi ta faɗaɗa kuma ta maye gurbin Helenawa don yin mulkin Yahudawa (wannan shine lokacin rawaya wanda ke zuwa bayan shuɗi a cikin jerin lokutan da ke sama). Romawa sun yi mulki da inganci amma da tsauri. Haraji ya yi yawa kuma Romawa ba su yarda da rashin yarda ba. Yahudawa sun ƙara ɗokin cika alkawuran da aka yi a Taurat da Zabur, ko da yake a daɗe da jiransu ibadarsu ta yi tsauri kuma sun ɓullo da ƙarin dokoki da yawa ba daga annabawa ba amma daga al’adu. Waɗannan ƙarin ‘umarni’ sun yi kama da kyakkyawan ra’ayi lokacin da aka fara ba da shawarar su amma da sauri suka maye gurbin ainihin umarnin Taurat da Zabur a cikin zukata da tunanin malaman Yahudawa.

Sannan daga karshe da aka yi kamar wata kila Allah ya mance da alkawuran, sai Mala’ika Jibrilu (Jibrilu) ya zo ya yi shelar haihuwar Mai Shirya da aka dade ana jira. Mun san shi a yau a matsayin Annabi Yahaya (ko Yahaya Mai Baftisma – SAW) . Amma wannan shine farkon Linjila, wanda muke kallo a gaba.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.