Skip to content

Ranar 2: Isa al Masih zaba – inda Al-Aqsa & Dome na Rock suke a yau

Me yasa wurin Al-Aqsa yake (Al-Masjid al-Aqsha or Bayatul Maqdisda Dome na Rock (Qubbat al-Sakhrah) a Urushalima haka na musamman? Abubuwa masu tsarki da yawa sun faru a wurin amma kaɗan ne suka san abin da ya faru da annabi Isa al Masih PBUH a wannan wuri mai tsarki.

Domin fahimtar kalubalen da Annabi Isa al Masih (AS) ya fuskanta a Kudus sai mu kwatanta shi da kalubalen da Annabi Muhammad SAW ya fuskanta a Makka. Suratul Fath (Sura ta 48 – Nasara) ta ce game da Kuraishawa waɗanda suka tsare hanyar shiga Ka’aba.

TSũ ne waɗanda suka kãfirta kuma suka kange ku daga Masallacin Harami, da hadaya tanã tsare (sun hana ta) ta isa ga wurinta. Kuma bã dõmin waɗansu maza mũminai da waɗansu mãtã mũminai ba ba ku sansu ba ku tãkã su har wani aibi ya sãme ku daga gare su, bã da sani ba, (dã Allah Yã yi muku iznin yãƙi), dõmin Allah Ya shigar da wanda Yake so a cikin rahamarSa. Da (mũminai) sun tsabbace dã Mun azabtar da waɗanda suka kãfirta daga gare su da azãba mai raɗiɗi.
Suratul 48:25 (Fath)

Kuraishawa sun hana Manzon Allah SAW da mabiyansa daga Masallacin Harami da wurin layya a Makka. A Haikali mai tsarki da wurin hadaya a Urushalima wani abu makamancin haka ya faru a lokacin Isa al Masih PBUH. Shugabannin addinan sun ƙirƙiro tsarin saye da sayar da dabbobin hadaya, suna buƙatar musanya kuɗi ga masu ibada da suke zuwa daga nesa. Hakan ya hana bauta ta gaskiya a Haikali. Amma an gina Haikali domin a sanar da Ubangiji a cikin al’ummai, kada ku ɓoye shi daga gare su. Isa al Masih PBUH ya ci gaba da gyara lamarin, wanda ya sa ya fuskanci kalubalen kafirai da aka ba da labarinsu a cikin Surah At-Taghabun (Sura ta 64 – Mutual Disillusion).

Annabi yayi dai dai ya shiga Urushalima a daidai ranar da aka yi annabci daruruwan shekaru da suka gabata, yana bayyana kansa a matsayin Masih kuma a haske ga al’ummai. Wannan kwanan wata, a kalandar Yahudawa, ita ce Lahadi, 9 ga Nisan, rana ta farko ta Makon Mai Tsarki. Saboda ka’idoji a cikin Taurat, da gaba rana, 10th na Nisan, rana ce ta musamman a kalandar Yahudawa. Tun kafin nan, Attaura ya rubuta Annabi Musa (A.S) yana shirya guda 10th annoba a kan Fir’auna a lokacin da Allah Ya umurce shi:

Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna cikin ƙasar Masar, wannan wata zai zama wata na farko a shekara a gare su. A faɗa wa dukan taron Isra’ilawa cewa, “A rana ta goma ga watan nan, kowane namiji ya ɗauki ɗan rago ko ɗan akuya daga cikin garke domin iyalinsa, dabba ɗaya domin kowane gida. 
Fitowa 12:1-3

A lokacin Afrilu shi ne watan farko na shekarar Yahudawa. Don haka, kowace ranar 10 ga Nisan tun daga Annabi Musa, kowane iyalin Yahudawa za su zaɓi ɗan rago don mai zuwa Idin Ƙetarewa – a ranar ne kawai za a iya yi. A zamanin Annabi Isa al Masih Yahudawa suka zaɓi ‘yan raguna na Idin Ƙetarewa a cikin Haikali da ke Urushalima – daidai wurin da shekaru 2000 da suka gabata. An jarrabi Annabi Ibrahim (SAW) a cikin hadayar dansa. A yau, wannan shine wurin Masallacin Al-Aqsa da kuma Dome na Dutse. Don haka a wani takamaiman wuri (inda Al-Aqsa da Dome na Dutse suke a yau da kuma inda Haikalin Yahudawa yake a zamanin annabi Isa al Masih), a wata takamaiman rana ta shekarar Yahudawa (10 ga Nisan), Yahudawa za su zaɓa. da Idin Ƙetarewa rago ga kowane iyali (talakawa za su zabi kurciyoyi). Kamar yadda za ku yi tunanin, yawan mutane da dabbobi, hayaniyar sayayya, musayar waje (tun da Yahudawa suka fito daga wurare da yawa) za su sa Haikali a ranar 10 ga Nisan ya zama kasuwa mai cike da damuwa. Linjila ta rubuta abin da Annabi Isa al Masih ya yi a wannan rana. Lokacin da nassin ya yi nuni ga ‘rana ta gaba’ wannan ita ce ranar da ke bayansa shigar sarauta zuwa Urushalima, 10th na Nisan – ainihin ranar da aka zaɓi ‘yan raguna na Idin Ƙetarewa a cikin Haikali.

11 Sai ya shiga Urushalima, ya shiga Haikalin. Da dai ya dudduba kome, da yake magariba ta yi, ya fita ya tafi Betanya tare da goma sha biyun nan.

12 Kashegari (watau Nisan 10) da suka tashi daga Betanya,…15 Suka iso Urushalima. Ya shiga Haikalin ya fara korar masu saye da sayarwa daga ciki, ya kuma birkice teburorin ‘yan canjin kuɗi da kujerun masu sayar da tattabarai, 16 ya kuma hana kowa ratsa Haikalin ɗauke da wani abu. 17  Sai ya yi musu gargaɗi ya ce, “Ashe, ba a rubuce yake ba cewa, ‘Za a kira masujadata ɗakin addu’a na dukkan al’ummai’? Amma ku kun maishe shi kogon ‘yan fashi.”

Markus 11:11-17

A matakin ɗan adam annabi Isa al Masih ya shiga Haikali a ranar Litinin (Ranar 2 na mako mai tsarki), 10 ga Nisan, kuma ya dakatar da ayyukan kasuwanci. Saye da siyarwa ya haifar da shingen addu’a zuwa sama, musamman ga sauran al’ummai. Annabi ya kasance a Haske ga waɗannan al’ummai, don haka ya karya shingen da ke tsakanin duniya da sama ta wajen dakatar da ayyukan kasuwanci. Amma kuma wani abu da ba a gani ya faru a lokaci guda. Za mu iya fahimtar hakan daga taken da Annabi Yahya (SAW) ya ba Isa al Masih. A cikin bushara da shi Annabi Yahya ya ce:

Kashegari Yahaya ya tsinkayo Yesu na nufo shi, sai ya ce, “Kun ga, ga Ɗan Rago na Allah, wanda zai ɗauke zunubin duniya!
Yahaya 1:29

Annabi Isa al Masih shi ne ‘Dan Rago na Allah’. A ciki sadaukarwar Ibrahim, Allah shi ne wanda ya zaba wa Ibrahim rago a madadin dansa ta hanyar kama shi a cikin daji. Wannan shi ya sa Eid al-Adha yau ake bikin. Haikali yana a wannan wurin da aka zaɓi ɗan rago – inda al-Aqsa da Dome na Dutse suke a yau.  Lokacin da Annabi Isa al Masih ya shiga Haikali a ranar 10 ga Nisan, Allah ya zaɓe shi a matsayin Ɗan Rago na Idin Ƙetarewa.. Dole ne ya kasance a cikin Haikali a daidai wannan rana don a zaɓa shi – kuma ya kasance.

Manufar Isa a matsayin Ɗan Ragon Idin Ƙetarewa

Menene aka zaɓa domin shi ɗan ragon Idin Ƙetarewa? Koyarwar Isa ta ba da amsar. Sa’ad da ya ce, ‘Za a ce da gidana gidan addu’a ga dukan al’ummai’ da yake nakalto daga Annabi Ishaya (AS). Ga cikakken nassin (abin da annabi ya yi magana da ja).

Ubangiji ya ce wa baƙin da suka bi shi,
don su yi masa hidima,…

ya kuma cika alkawarinsa da aminci —
7 “Zan kai ku tsattsarkan dutsena,
in sa ku yi murna a masujadata
Hadayunku na ƙonawa da sadakokinku
za su zama abin karɓa a bagadena.
Za a kira Haikalina
wurin yin addu’a na dukan jama’a.

Ishaya 56:6-7

Historical Timeline of Prophet Isaiah (PBUH) with some other prophets in Zabur

Tarihin Annabi Ishaya (A.S) tare da wasu annabawa a Zabur

‘Dutse Mai Tsarki’ da Ishaya ya rubuta game da shi shi ne Dutsen Moriah, inda Annabi Ibrahim ya yi hadaya da rago Allah ya zaba a madadin dansa. ‘Gidan addu’a’ shi ne Haikali da Isa al Masih ya shiga a ranar 10 ga Nisan. A wurin Yahudawa, an haɗa wurin da ranar bikin da kuma ranar bikin. sadaukarwar Ibrahim da Idin Ƙetarewa na Musa. Koyaya, Yahudawa ne kaɗai za su iya yin hadaya a Haikali kuma su yi Idin Ƙetarewa. Amma Ishaya ya rubuta cewa ‘baƙi’ (waɗanda ba Yahudawa ba) wata rana za su ga cewa ‘hadayun ƙonawa da hadayunsu za a karɓi’. Sa’ad da yake ƙaulin annabi Ishaya, Isa ya ba da sanarwar cewa aikinsa zai sami karɓu ga waɗanda ba Yahudawa ba . A wannan lokacin bai bayyana yadda zai yi haka ba. Amma yayin da muka ci gaba da labarin za mu koyi kamar yadda muka gane a yanzu cewa Allah ya yi niyya ya albarkace ni da ku

Kwanaki na gaba a cikin Mako Mai Tsarki

Bayan da Yahudawa suka zaɓi ragunansu a ranar 10 ga Nisan, ƙa’idodin da ke cikin Attaura ya umurce su su:

Za ku turke dabbar har rana ta goma sha huɗu ga wata, wato sa’ad da dukan taron jama’ar Isra’ila za su yanka ragunansu da maraice.
Fitowa 12:6

Bayan haka Idin Ƙetarewa na farko a lokacin annabi Musa, Yahudawa suna yin hadaya da ’yan raguna na Idin Ƙetarewa kowace ranar 14 ga Nisan. Mun ƙara ‘kula da ’yan raguna’ da kuma hadayarsu ga ƙa’idodin Taurat a lokacin mako. A cikin rabin rabin lokacin muna ƙara ayyukan annabi na Rana ta 2 na mako – tsarkakewarsa na Haikali da zaɓinsa a matsayin ɗan rago na Idin Ƙetarewa na Allah.

Activities of the Prophet Isa al Masih on Monday - Day 2 - compared to regulations in Taurat

Ayyukan Annabi Isa al Masih a ranar Litinin – Rana ta 2 – idan aka kwatanta da ƙa’idodi a cikin Taurat

Lokacin da Annabi Isa al Masih (A.S) ya shiga ya kuma tsarkake Haikali, wannan ma ya yi tasiri a matakin dan Adam. Injil ya ci gaba da cewa:

Da manyan firistoci da malaman Attaura suka ji wannan magana suka kuma nemi hanyar hallaka shi, saboda sun tsorata da shi, don duk jama’a na mamaki da koyarwa tasa.
Markus 11:18

A cikin tsarkakewar Haikali, shugabannin Yahudawa suka nufa su kashe shi. Suka fara da fuskantar Annabi. Linjila ya ba da labarin cewa washegari…

Suka koma Urushalima. Yana zaga cikin Haikalin sai manyan firistoci, da malaman Attaura, da shugabannin jama’a suka zo wurinsa, suka ce masa, “Da wane izni kake yin waɗannan abubuwa, ko kuwa wa ya ba ka iznin yin haka?”
Markus 11:27-28

Suratul at-Taghabun tana tunatar da mu cewa irin wannan kalubale an yi wa Annabawa a wancan lokacin.

Shin, babban lãbãri bai je muku ba na waɗanda suka kãfirta daga gabãni, sai suka ɗanɗani uƙũbar al’amarinsu kuma sunã da wata azãba mai raɗaɗi?

Wancan sabõda lalle su Manzanninsu sun kasance sunã jẽ musu da hujjõji bayyanannu, sai suka ce: “Ashe, wasu mutane za su shiryar da mũ?” Sai suka kãfirta kuma suka jũya bãya, kuma Allah Ya wadãtu (daga gare su). Kuma Allah wadãtacce ne, Gõdadde.

Waɗanda suka kãfirta sun riya cẽwa bã zã a tãyar da su ba. Ka ce: “Ni, inã rantsuwa da Ubangijĩna. Lalle zã a tãyar da ku haƙĩƙatan, sa’an nan kuma lalle anã bã ku lãbãri game da abin da kuka aikata. Kuma wannan ga Allah mai sauƙi ne.”
Suratul 64:5-7 (At-Taghabun)

Isa al Masih PBUH, dole ne ya tabbatar da ikonsa da gwaji mafi wuya, wanda kafirai suke kalubalantar annabawa akai-akai da shi, kamar yadda Suratu at-Taghabun ta fada. Wannan zai zama Alamar bayyanannen da ke nuna cewa annabin ba wai kawai yana aiki ne daga ikon ‘mutum kawai’ ba. Kamar yadda at-Taghabun ya bayyana, za a ta da gwajin daga matattu. Amma da farko, wasu ƴan abubuwan da suka faru dole ne su bayyana wannan mako mai kaddara.

Muna tafe da yadda makirce-makircen hukuma da ayyukan Annabi da hukunce-hukuncen Taurat suka hadu wuri guda yayin da muke kallon abubuwan da suka faru a rana ta 3&4. gaba.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.