Skip to content

Alamar Reshe: Mai zuwa Masih mai suna

Suratul Ahzab (Sura ta 33 – Rundunar Haɗuwa) tana ba da mafita ga al’amuran yau da kullun na ɗan adam – abin da za mu kira wani lokacin da ba mu san sunansa ba.

Ku kira su ga ubanninsu, shi ne mafi ãdalci a wurin Allah. To, idan ba ku san ubanninsu ba, to, ‘yan’uwanku ga addini da dĩmajojinku. Kuma bãbu laifi a gare ku ga abin da kuka yi kuskure da shi, kuma amma (akwai laifi) ga abin da zukãtanku suka ganganta, kuma Allah Ya kasance Mai gãfara, Mai jin ƙai.
Suratul 33:5 (Ahzab)

Wannan yana tunatar da mu cewa ilimin ɗan adam yana da iyaka – sau da yawa ba ma san sunayen mutanen da ke kewaye da mu ba. Suratun Najm (Sura ta 53 – Tauraro) ta yi magana game da wasu gumaka da aka saba yi a zamanin Annabi Muhammad SAW (Lat, Uzza, da Manat) yana cewa:

Waɗannan bã kõme ba ne fãce sũnãye, waɗanda kuka ambace su da su, kũ da uwãyenku. Allah bai saukar da wani dalĩli game da su ba. (Kãfirai) bã su biyar kõme fãce zato da abin da rãyukansu ke so, Alhãli kuwa shiriyar ta daga wajen Ubangijinsu, ta jẽ musu (sai suka bar ta suka kõma wa zaton).
Suratun 53:23 (Na’im )

Mutane ne kawai suka tsara sunayen allolin ƙarya. Waɗannan ayoyin sun ba da ja-gora na ware bautar ƙarya da ta gaskiya. Tun da a wasu lokuta ba ma san sunayen mutanen da ke kewaye da mu ba, ’yan Adam ba za su iya sanin sunan annabi da zai zo nan gaba ba. Idan an ambaci sunan Masih da wuri, hakan zai zama alamar cewa wannan shiri ne na Allah na gaskiya ba daga wani abu na karya ba. Mun duba a nan yadda ake annabcin sunan Reshen.

Alamar a Suna

Mun gani a cikin labaran baya-bayan nan game da Zabur da Allah Ya yi alkawari a Mulki mai zuwa. Wannan Mulkin zai bambanta da mulkokin ’yan Adam. Ku kalli labarai a yau kuma ku ga abin da ke faruwa a mulkokin ’yan Adam. Yaki, cin hanci da rashawa, cin zarafi, kashe-kashe, masu karfi suna cin gajiyar raunana – wannan yana faruwa ne a cikin dukkan masarautun ‘yan Adam ko su musulmi ne, Kiristanci, Bayahude, Buda, Hindu ko na Yammacin Turai. Matsalar duk wadannan masarautu shine mu da muke zaune a cikin su muna da a ƙishirwa mara ƙarfi kamar yadda muka gani tare da Annabi Irmiya (AS) wanda ke kaiwa us yin zunubi da yawancin waɗannan matsalolin a cikin kowane kwatancensu daban-daban (watau cin hanci da rashawa, kashe-kashe, cin zarafi da sauransu) sakamakon zunubi ne. Don haka babban abin da ke hana zuwan Mulkin Allah shi ne mu. Idan Allah ya kafa sabon Mulkinsa a yanzu, babu ɗayanmu da zai iya shiga cikinsa domin zunubinmu zai ɓata wannan Mulkin kamar yadda yake lalata masarautu a yau. Irmiya (AS) kuma ya yi annabci ranar da Allah zai sanya a sabon alkawari. Wannan alkawari zai zama sabon domin za a rubuta shi a cikin zukatanmu maimakon a kan allunan dutse kamar na Dokar Musa ya kasance. Zai canza mu daga ciki ya sa mu dace mu zama ’yan wannan Mulkin.

Ta yaya za a yi haka? Shirin Allah ya kasance kamar taska boyayye. Amma an ba da alamu a cikin saƙonnin Zabur don masu neman Mulkinsa su fahimta – amma sauran waɗanda ba su da sha’awar su kasance da jahilci. Muna kallon waɗannan saƙonnin yanzu. Shirin ya ta’allaka ne akan Masih mai zuwa (wanda kamar yadda muka gani a nan = Almasihu = Almasihu). Mun riga mun gani a cikin Zabura ta Zabur.wahayi daga Sarki Dawud) cewa Masih da aka annabta dole ne ya fito daga zuriyar Sarki Dawud (duba nan don duba wannan).

Annabi Ishaya game da Itace, Kututture… da Reshe

Annabi Ishaya (A.S) ya bayyana yadda wannan shiri na Allah zai faru. An rubuta littafin Ishaya a Zabur a zamanin daular Dawud/Dawuda (kamar 1000 – 600 BC). Lokacin da aka rubuta (750 BC) daular da dukan mulkin Isra’ila sun lalace – saboda kishirwar zuciyoyinsu.

When Isaiah lived

Tarihin Annabi Ishaya (A.S) tare da wasu annabawa a Zabur

 

The dynasty of Dawud - like a Tree

Daular Dawud – kamar Itace

An hure Ishaya (AS) ya rubuta roƙo ga Isra’ilawa su koma ga Allah da aiki da ruhin Dokar Musa. Ishaya kuma ya san cewa wannan tuba da dawowar za ta yi ba ya faru kuma ya annabta cewa za a halaka al’ummar Isra’ila kuma za a rushe daular sarauta. Mun gani nan yadda hakan ya faru. A cikin annabcinsa ya yi amfani da kwatanci ko siffar daular zama kamar babba itace wanda ba da daɗewa ba za a yanke shi kuma kawai a kututture zai kasance. Wannan ya faru a kusan 600 BC lokacin da Babila suka halaka Urushalima kuma tun lokacin babu wani zuriyar Sarki Dauda/Dawud da ya taɓa yin sarauta a Urushalima.

Itace – yanke

Amma tare da waɗannan annabce-annabce na halaka mai zuwa a cikin littafinsa, wannan saƙo na musamman ya zo:

“Gidan sarautar Dawuda kamar itacen da aka sare ne, amma kamar yadda rassa sukan toho daga cikin kututture, haka nan za a sami sabon sarki daga zuriyar Dawuda.
Ikon Ubangiji zai ba shi hikima,
Da sani, da gwaninta yadda zai mallaki mutanensa.
Zai kuwa san nufin Ubangiji, ya kuma yi tsoronsa.” (Ishaya11:1-2)

The dynasty of Dawud (PBUH)- now a shoot emerges from the dead stump

Daular Dawud (A.S) – yanzu harbi ya fito daga kututturen da ya mutu

Jesse shi ne mahaifin Sarki Dauda/Dawud, kuma ta haka ne tushen Daularsa. Saboda haka ‘kutun Jesse’ annabci ne na halakar daular sarakuna daga Dauda/Dawud. Amma Ishaya, da yake annabi, shi ma ya ga wannan lokacin kuma ya annabta cewa ko da kututture (layin Sarakuna) zai yi kama da matattu, ba zai zama ba. gaba ɗaya haka. Wata rana a nan gaba wani harbi, wanda aka sani da reshe, zai fito daga wannan kututturen da ya ayyana. Ana kiran wannan Reshe a ‘shi’ don haka Ishaya yana annabci game da wani mutum mai zuwa daga zuriyar Dauda. Wannan mutumin zai sami irin waɗannan halaye na hikima, iko, da ilimi, daga Ruhun Allah ne kaɗai yake zaune a kansa. Yanzu ku tuna yadda muka ga Masih kuma an annabta cewa zai fito daga zuriyar Dawuda – wannan shi ne mafi mahimmanci. The Branch da kuma da Masih duka daga Dauda/Dawud? Shin wannan zai iya zama lakabi biyu ga mai zuwa ɗaya? Mu ci gaba da bincike ta cikin Zabur.

Annabi Irmiya… game da Reshe

Annabi Irmiya (A.S), yana zuwa shekaru 150 bayan Ishaya, sa’ad da ake saran daular Dauda a gaban idonsa ya rubuta:

Annabi Irmiya ya nuna a cikin Timeline tare da sauran Annabawan Zabur

 

 

 

Ga shi, ni Ubangiji na ce, kwanaki suna zuwa, Sa’ad da zan tsiro da wani mai adalci daga zuriyar Dawuda Wanda zai ci sarauta. Zai yi sarauta da hikima, Zai aikata abin da yake daidai a ƙasar. A zamaninsa za a ceci Yahuza,Isra’ila kuwa za ta zauna lafiya. Sunan da za a kira shi da shi kenan, ‘Ubangiji Adalcinmu.’ 
Irmiya 23:5-6

Irmiya (AS) ya ci gaba kai tsaye daga annabcin Reshe da annabi Ishaya (AS) ya soma shekaru 150 da suka shige. Reshe zai zama Sarki. Mun ga cewa Masih kuma zai zama Sarki. Kamanceceniya tsakanin Masih da Reshe yana girma.

Annabi Zakariya… ya ambaci Reshe

Annabi Zakariyya (A.S) ya ci gaba da kawo mana sako. Ya rayu a shekara ta 520 kafin haihuwar Annabi Isa, bayan da Yahudawa suka koma Urushalima daga korarsu na farko zuwa Babila, amma sa’ad da Farisawa suke mulkinsu.

Annabi Zakariyya cikin Timeline tare da sauran annabawan Zabur

(Kada wannan Zakariyya da Zakariyya baban Yahaya/Yahaya mai Baftisma. Annabi Zakariyya ya rayu shekaru 500 kafin Zakariyya kuma a haƙiƙa ana kiran Zakariyya da sunan wannan Zakariyya, kamar yadda a yau akwai mutane da yawa masu suna Mohamed kuma ana kiransu da sunan su. Annabi Muhammad – SAW). A lokacin (520 BC) Yahudawa suna aiki don sake gina haikalinsu da aka lalata kuma su sake farawa da Haikali. sadaukarwar Haruna (SAW) dan’uwan Musa (A.S). Zuriyar Haruna wanda shi ne Babban Firist (kuma zuriyar Haruna kaɗai ne zai iya zama Babban Firist) a lokacin Annabi Zakariya. Joshua. Don haka a lokacin (kimanin 520 BC) Zakariya shi ne annabi kuma Joshuwa shi ne Babban Firist. Ga abin da Allah – ta bakin Zakariya – ya bayyana game da Babban Firist Joshua:

Ka ji, ya Yoshuwa, babban firist, kai da abokanka da suke zaune gabanka, ku alama ce mai kyau. Ga shi, zan kawo bawana mai suna ResheNi Ubangiji Mai Runduna na ce, a kan dutsen da na kafa a gaban Yoshuwa, dutse mai ido bakwai zan yi rubutu, zan kawar da laifin al’umman nan rana ɗaya. 
Zakariya 3:8-9

Reshe! Sake! Amma a wannan karon kuma ana kiransa ‘bawana’. Kuma a wata hanya Babban Firist Joshua alama ce ta wannan reshe mai zuwa. Don haka Babban Firist Joshua Alama ce. Amma ta wace hanya? Kuma menene ma’anar cewa a cikin ‘rana ɗaya’ Ubangiji zai kawar da zunuban (“Zan kawar da…”)? Mun ci gaba a cikin Zakariya kuma mun koyi wani abu mai ban mamaki.

Ubangiji ya yi magana da ni, ya ce,… [game da] Yoshuwa, babban firist. Ka kuwa ce masa, ‘Ubangiji Mai Runduna ya ce, mutumin da sunansa Reshe…”
Zakariya 6:9-10,12

Ka lura cewa Joshua, sunansa, is sunan Reshe. Ka tuna abin da muka koya game da shi fassarar da fassarar Ibrananci zuwa Turanci. Mun karanta ‘Joshua’ a nan domin mun karanta fassarar Turanci. Amma menene ainihin sunan a Ibrananci? Hoton da ke ƙasa ya gaya mana.

Joshua = Yesu domin su duka fassararsu ne daga sunan Ibrananci daya

Tafi daga Quadrant 1 -> 3 (kamar yadda muka yi a fahimtar inda take ‘Almasihu’ ko ‘Masih’ ta fito) mun ga cewa an fassara sunan ‘Joshua’ daga sunan Ibrananci ‘Yhowshuwa’. An fassara wannan suna zuwa ‘Joshua’ lokacin da aka fassara Tsohon Alkawari zuwa Turanci. Hakanan tuna An fassara Taurat/Zabur zuwa Hellenanci wajen 250 BC. Wannan shi ne Quadrant 1 -> 2. Waɗannan mafassaran kuma sun fassara sunan Ibrananci ‘Yhowshuwa’ lokacin da suka fassara Tsohon Alkawari zuwa Hellenanci. Fassarar tasu ta Girka ta kasance Iesous. Ta haka ne ‘Yhowshuwa’ An kira tsohon alkawari na Ibrananci Iesous a cikin Tsohon Alkawari na Girka. Lokacin da aka fassara Sabon Alkawari na Hellenanci cikin Turanci sunan Iesous fassara zuwa ‘Yesu’. Watau, kamar Masih = Almasihu = Almasihu = Shafaffe.

‘Yhowshuwa’ = Iesous = Joshua = Isa (= Isa)

Kamar yadda sunan Muhammad = محمد, Joshua = Yesu. Abin mamaki, wanda kowa ya cancanci ya sani, shine shekaru 500 kafin Isa al Masih, Annabin Linjila ya taɓa raye, ya kasance annabta da annabi Zakariya cewa sunan Reshe zai kasance Yesu (ko Isa – fassarar daga Larabci). Yesu (ko Isa) shi ne Reshe! Reshe da kuma Masih (ko Kristi) suna biyu ne ga mutum ɗaya! Amma me yasa zai buƙaci lakabi biyu daban-daban? Menene zai yi wanda yake da mahimmanci? Annabawan Zabur yanzu sun yi karin bayani dalla-dalla – a cikin namu labari na gaba a Zabur.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.