Skip to content

Kusa: Albarka & La’ana

A cikin sakonmu na ƙarshe , mun ga ƙa’idodin da Allah ya bayar don mu iya gane annabawa na gaskiya – cewa sun annabta abin da zai faru a nan gaba a matsayin sashe na saƙonsu. Annabi Musa (A.S) da kansa ya yi amfani da waɗannan annabce-annabcen ƙa’idodin game da makomar Isra’ilawa – waɗanda dole ne su cika idan saƙonsa daga wurin Allah ne. Waɗannan annabce-annabcen sun zo ne da la’ana da albarka ga Isra’ilawa. Zaku iya karanta cikakken Ni’ima da tsinuwa anan . Babban abubuwan suna ƙasa.

Albarkar Musa

Annabi Musa (A.S) ya fara da bayyana albarkar da Isra’ilawa za su samu idan sun bi Dokoki . Wadannan ni’imomin za su kasance a gaban sauran al’ummai domin su gane ni’imarSa:

Dukan mutanen duniya za su gane ku na Ubangiji ne, za su ji tsoronku.
Maimaitawar Shari’a 28:10

Sai dai idan suka kasa bin umarnin to za su sami la’annu wanda ya saba wa Ni’ima. La’annun za su dace kuma su yi kama da Ni’ima. Ƙasashen da ke kewaye za su ga waɗannan la’anannu:

Za ku zama abin ƙi, da abin karin magana, da abin habaici a cikin dukan mutane inda Ubangiji zai kora ku. Maimaitawar Shari’a 28:37

Kuma la’anannun zai kasance ga Isra’ilawa da kansu.

Za su zama alama da abin mamaki a kanku da zuriyarku har abada.
Maimaitawar Shari’a 28:46

Allah ya yi gargadin cewa mafi munin la’ana za ta zo daga wasu.

Ubangiji zai kawo wata al’umma daga nesa, wato daga bangon duniya, mai kai sura kamar gaggafa, wadda za ta yi gāba da ku. Al’ummar da ba ku san harshenta ba, al’umma mai zafin hali, wadda ba ta kula da tsofaffi, ba ta kuma jin tausayin yara. Za ta ci shanunku da amfanin ƙasarku har ku hallaka . Za su kewaye garuruwanku da yaƙi, har dogayen garukanku, da kagaranku waɗanda kuke dogara gare su, su rurrushe. Za su kewaye garuruwan ƙasarku da yaƙi.
Maimaitawar Shari’a 28:49-52

Kuma, a ƙarshe, zai tafi daga mummunan zuwa mafi muni:

Za a fitar da ku daga ƙasar da za ku shiga, ku mallaka.
“Ubangiji zai warwatsa ku cikin dukan al’ummai daga wannan bangon duniya zuwa wancan…Ba za ku sami zaman lafiya wurin waɗannan al’ummai ba, ko tafin ƙafarku ma ba zai sami wurin hutawa ba. Ubangiji kuma zai sa fargaba a zuciyarku, ya sa idanunku su lalace, ranku zai yi suwu.
Maimaitawar Shari’a 28:64-65

Waɗannan ni’imomin da la’anannu an kafa su ne da alkawari (yarjejeniya):

…Don ya mai da ku jama’arsa yau, shi kuma ya zama Allahnku kamar yadda ya yi muku magana, da yadda kuma ya rantse wa kakanninku, wato Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu. Ba da ku kaɗai nake yin wannan alkawari ba, amma da wanda ba ya nan tare da mu yau,
Maimaitawar Shari’a 29:13-15

Watau, wannan alkawari zai kasance daure a kan yara, ko kuma tsararraki masu zuwa. Hakika, an yi wannan alkawari ga tsararraki masu zuwa— Isra’ilawa da kuma baƙi

‘Ya’yanku waɗanda za su bi ku a ƙarni na gaba, da baƙin da suka zo daga ƙasashe masu nisa, za su ga bala’in da ya auku a ƙasar, da cuce-cuce da Ubangiji ya addabe ta. Ba abin da aka dasa, ba abin da ya tsiro, babu ciyayi da ke tsiro a kai. … Dukan al’ummai za su yi tambaya: “Me ya sa Ubangiji ya yi haka ga ƙasar nan? Me yasa wannan zafin fushi mai zafi?”

Tsararraki masu zuwa nan gaba, wato ‘ya’yan da za su gaje ku, da baƙon da ya zo daga ƙasa mai nisa, za su ga annobar ƙasar, da cuce-cucen da Ubangiji zai ɗora mata. Dukan ƙasa za, ba shuka, ba amfani, ciyawa kuma ba ta tsirowa. Dukan al’ummai za su ce, ‘Me ya sa Ubangiji ya yi haka da wannan ƙasa? Me ya sa ya yi fushi mai tsanani haka?’

Sa’an nan jama’a za su ce, ‘Saboda sun yi watsi da alkawarin Ubangiji Allah na kakanninsu, wato alkawarin da ya yi da su sa’ad da ya fisshe su daga ƙasar Masar. Saboda haka Ubangiji ya husata da wannan ƙasa, ya kawo mata kowace irin la’anar da aka rubuta a wannan littafin.’
Maimaitawar Shari’a 29:22-25, 27

Shin Albarka da La’anar Musa ta zo?

Ni’imomin da aka yi alkawari suna da ban mamaki, amma la’anar da aka yi barazanar sun yi tsanani. Amma, tambaya mafi muhimmanci da za mu iya yi ita ce: ‘Shin waɗannan abubuwa sun faru?’ A amsar wannan za mu ga ko Musa (A.S) Annabi ne na gaskiya kuma za mu sami shiriya ga rayuwarmu a yau.

Amsar tana cikin hannunmu. Yawancin Tsohon Alkawari na al Kitab shine tarihin Isra’ilawa kuma daga wannan, zamu iya ganin abin da ya faru. Har ila yau, muna da rubuce-rubuce a wajen Tsohon Alkawari, daga masana tarihi na Yahudawa kamar Josephus, da kuma Graeco-Roman masana tarihi kamar Tacitus kuma mun sami abubuwan tarihi na archaeological da yawa. Dukan waɗannan tushe sun yarda kuma sun ba da kwatanci mai kyau na tarihin Isra’ilawa. Wannan wata Alama ce gare mu. Anan akwai bayyani na tarihin Isra’ilawa tare da jerin lokuta don taimaka mana mu ga tarihinsu.

Me muke gani daga wannan tarihin? Haka ne, la’anar Musa, mai muni kamar yadda ta kasance, ta  faru – kuma kamar yadda ya rubuta dubban shekaru da suka wuce – kafin duk abin ya faru. Ka tuna, waɗannan tsinkaya ba a rubuta su ba bayan sun faru, amma a baya.

Amma la’anar Musa bai kare a nan ba. Aka ci gaba. Ga yadda Musa (A.S) ya kammala wadannan la’anannun.

“Sa’ad da duk waɗannan abubuwa suka same ku, wato albarka da la’ana waɗanda na sa a gabanku, in kun tuna da su a zuciyarku a duk inda kuke cikin al’ummai inda Ubangiji Allahnku ya kora ku, kuka sāke komowa wurin Ubangiji Allahnku, ku da ‘ya’yanku kuka yi biyayya da maganarsa da zuciya ɗaya, da dukan ranku, bisa ga yadda na umarce ku yau, sa’an nan Ubangiji Allahnku zai komo da ku daga bauta, ya yi muku jinƙai. Zai tattaro ku daga cikin al’ummai inda ya warwatsa ku. Idan korarrunku suna can ƙurewar duniya, Ubangiji Allahnku zai tattaro ku daga can, ya dawo da ku. Ubangiji Allahnku kuma zai komo da ku cikin ƙasar da kakanninku suka mallaka, za ku mallake ta. Ubangiji zai arzuta ku, ya riɓaɓɓanya ku fiye da kakanninku
Maimaitawar Shari’a 30:1-5

Tambayar da za a yi (sake) ita ce: Shin hakan ya faru? Danna nan  don ganin cigaban tarihin su.

Rufe Taurat – Zabur yana tsammani

Da wadannan Ni’imomi da La’ananne ake kammala Taurat, kuma Annabi Musa (A.S) ya rasu jim kadan bayan kammala ta. Sai Isra’ilawa, ƙarƙashin magajin Musa – Joshua – suka shiga ƙasar. Kamar yadda aka bayyana a cikin Tarihin Isra’ilawa , sun zauna a wurin ba Sarki ba kuma ba su da babban birni har sai da Sarki Dauda ko Dawud (ko Dauda) ya hau kan mulki. Ya fara sabon sashe na Tsohon Alkawari wanda Kur’ani ya tabbatar da Zabur . Muna bukatar mu fahimci Zabur domin yana ci gaba da ci gaba da Alamomin da aka fara a cikin Taurat – hakan zai taimaka mana mu fahimci Injila. A gaba za mu ga yadda Alkur’ani da Isa al Masih suka yi maganar Dawud (AS) da Zabur.

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *