Skip to content

Akwai da yawa rudewa akan abinda ya faru da Isma’il. Attaura da Annabi Musa (A.S) ya rubuta shekaru 3500 da suka gabata, ta taimaka mana wajen fayyace haka. Allah ya yi wa Ibrahim (A.S) alkawarin cewa zai albarkace shi kuma ya sanya zuriyarsa ta zama kamar yashi a gabar teku (duba. nan). Daga karshe Ibrahim (AS) ya samu biyu ‘Ya’ya maza na matansa biyu, amma hamayya a tsakaninsu ta tilasta masa ya sallami Hajaratu da Isma’ilu. Wannan hamayya ta faru ne a matakai biyu. Matakin farko ya faru ne bayan haihuwar Isma’il da kuma kafin haihuwar Ishaku. Ga abin da Attaura ke cewa game da wannan kishiya da yadda Allah ya tsare Hajara, ya bayyana gare ta, ya yi albarka ga Isma’il (AS).

Hajara da Isma’il – Farawa 16

1 Saraya matar Abram ba ta taɓa haihuwa ba, amma tana da baranya Bamasariya, sunanta Hajaratu. 2 Sai Saraya ta ce wa Abram, “To, ga shi, Ubangiji ya hana mini haihuwar ‘ya’ya. Shiga wurin baranyata, mai yiwuwa ne in sami ‘ya’ya daga gare ta.” Abram kuwa ya saurari murya matarsa Saraya. 3 A lokacin nan kuwa Abram yana da shekara goma da zama a ƙasar Kan’ana sa’ad da Saraya matar Abram ta ɗauki Hajaratu Bamasariya, baranyarta, ta bai wa Abram mijinta ta zama matarsa. 4 Abram kuwa ya shiga wurin Hajaratu, ta kuwa yi ciki. Da ta ga ta sami ciki sai ta dubi uwargijiyarta a raine. 5 Sai Saraya ta ce wa Abram, “Bari cutar da aka cuce ni da ita ta koma kanka! Na ba da baranyata a ƙirjinka, amma da ta ga ta sami ciki, sai tana dubana a raine. Ubangiji ya shara’anta tsakanina da kai.”

6 Amma Abram ya ce wa Saraya, “Ga shi, baranyarki tana cikin ikonki, yi yadda kika ga dama da ita.” Saraya ta ƙanƙanta ta, sai Hajaratu ta gudu daga gare ta.

7 Mala’ikan Ubangiji kuwa ya sami Hajaratu a gefen wata maɓuɓɓugar ruwa a jeji, wato, maɓuɓɓugar da take kan hanyar Shur. 8 Sai ya ce, “Ke Hajaratu, baranyar Saraya, ina kika fito, ina kuma za ki?” Ta ce, “Gudu nake yi daga uwargijiyata Saraya.”

9 Mala’ikan Ubangiji ya ce mata, “Koma wurin uwargijiyarki, ki yi mata ladabi.” 10 Mala’ikan Ubangiji kuma ya ce mata, “Zan riɓaɓɓanya zuriyarki ainun har da ba za a iya lasafta su ba saboda yawansu.” 11 Mala’ikan Ubangiji kuma ya ƙara ce mata, “Ga shi, kina da ciki, za ki haifi ɗa, za ki kira sunansa Isma’ilu, domin Ubangiji ya lura da wahalarki. 12 Zai zama mutum ne mai halin jakin jeji, hannunsa zai yi gāba da kowane mutum, hannun kowane mutum kuma zai yi gāba da shi. Zai yi zaman magabtaka tsakaninsa da ‘yan’uwansa duka.”

13 Sai ta kira sunan Ubangiji wanda ya yi magana da ita, “Kai Allah ne mai gani,” gama ta ce, “Ni! Har na iya ganin Allah in rayu?” 14 Domin haka aka kira sunan rijiyar, Biyer-lahai-royi, tana nan tsakanin Kadesh da Bered.

15 Hajaratu ta haifa wa Abram ɗa, Abram kuwa ya sa wa ɗa da Hajaratu ta haifa suna, Isma’ilu. 16Abram yana da shekara tamanin da shida sa’ad da Hajaratu ta haifa masa Isma’ilu.

Mun ga Hajaratu annabiya ce tun da ta yi magana da Ubangiji. Wanda ya gaya mata sunan ɗanta Isma’il kuma ya yi mata alkawari cewa Isma’il zai yi yawa da yawa ba za a ƙidaya ba. Don haka da wannan haduwar da alkwarin ta koma wajen uwargidanta sai kishiya ta dakata.

Kishiyoyin Ci Gaba

Amma sa’ad da Saraya ta haifi Ishaku shekaru 14 bayan haka, hamayya ta sake farawa. Mun karanta a cikin Taurat yadda hakan ya faru.

Genesis 21:8-21

8Yaron ya yi girma, aka yaye shi, Ibrahim kuwa ya yi babban biki a ranar da aka yaye Ishaku.

9 Amma Saratu ta ga ɗan Hajaratu Bamasariya wanda ta haifa wa Ibrahim yana wasa da ɗanta Ishaku. 10 Sai ta ce wa Ibrahim, “Ka kori wannan baiwa da ɗanta, gama ɗan baiwan nan ba zai zama magaji tare da ɗana Ishaku ba.”

11 Abin ya ɓata wa Ibrahim zuciya ƙwarai sabili da ɗansa. 12 Amma Allah ya ce wa Ibrahim, “Kada zuciyarka ta ɓaci saboda yaron da kuma baiwarka. Kome Saratu ta faɗa maka, ka yi yadda ta ce, gama ta wurin Ishaku za a riƙa kiran zuriyarka. 13 Zan kuma yi al’umma daga ɗan baiwar, domin shi ma zuriyarka ne.”

14 Ibrahim ya tashi da sassafe, ya kuma ɗauki gurasa da salkar ruwa, ya bai wa Hajaratu, ya ɗora kafaɗarta. Sai ya ba ta ɗanta, ya sallame ta. Ta tafi ta yi ta yawo cikin jejin Biyer-sheba. 15 Sa’ad da ruwan salkar ya ƙare, sai ta yar da yaron a ƙarƙashin wani ƙaramin itace. 16 Sai ta tafi, ta zauna ɗaura da shi da ‘yar rata, misalin nisan harbin baka, gama ta ce, “Don kada in ga mutuwar yaron.” Da ta zauna can daura da shi, sai yaron ya ta da muryarsa ya yi ta kuka.

17 Allah kuwa ya ji muryar yaron, mala’ikan Allah kuma ya kira Hajaratu daga sama, ya ce mata, “Me ke damunki, Hajaratu? Kada ki ji tsoro gama Allah ya ji muryar yaron a inda yake. 18 Tashi, ki ɗauki yaron, ki rungume shi da hannunki gama zan maishe shi babbar al’umma.” 19 Sai Allah ya buɗe idanunta, ta ga rijiyar ruwa, ta kuwa tafi, ta cika salkar da ruwa ta ba yaron ya sha. 20 Allah kuwa yana tare da yaron, ya kuwa yi girma, ya zauna a jeji, ya zama riƙaƙƙen maharbi. 21 Ya zauna a jejin Faran. Sai mahaifiyarsa ta auro masa mata daga ƙasar Masar.

Mun ga cewa Saratu (an canza sunanta daga Saraya) ba za ta iya zama a gida ɗaya da Hajaratu ba kuma ta ce a kore ta. Ko da yake Ibrahim (AS) ya hakura, Allah ya yi alkawarin zai albarkaci Hajara da Isma’il (AS). Hakika ya sake yi mata magana, ya bude idonta ta ga ruwa a cikin sahara kuma ya yi alkawarin cewa Isma’il (a.s) zai zama ‘al’umma mai girma’.

Taurari ta ci gaba da nuna yadda wannan al’umma ta faro a ci gabanta. Mun karanta labarin Isma’il (AS) a lokacin wafatin Ibrahim (AS).

Mutuwar Ibrahim Farawa 25: 8-18

8 Ibrahim ya ja numfashinsa na ƙarshe ya kuwa rasu cikin kyakkyawan tsufa, tsoho ne mai shekaru masu yawa, aka kai shi ga jama’arsa, waɗanda suka riga shi. 9 Ishaku da Isma’ilu ‘ya’yansa suka binne shi a kogon Makfela a saurar Efron ɗan Zohar Bahitte, gabashin Mamre, 10 wato, saurar da Ibrahim ya saya a wurin Hittiyawa. Can ne aka binne Ibrahim gab da Saratu matarsa. 11 Bayan rasuwar Ibrahim, Allah ya sa wa Ishaku ɗansa albarka. Ishaku kuwa ya zauna a Biyer-lahai-royi.

‘Ya’yan Isma’il

12 Waɗannan su ne zuriyar Isma’ilu ɗan Ibrahim, wanda Hajaratu Bamasariya, baranyar Saratu, ta haifa wa Ibrahim. 13 Waɗannan su ne sunayen ‘ya’yan Isma’ilu, maza, bisa ga haihuwarsu. Nebayot ɗan farin Isma’ilu, da Kedar, da Adbeyel, da Mibsam, 14 da Mishma, da Duma, da Massa, 15 da Hadad, da Tema, da Yetur, da Nafish, da Kedema. 16 Waɗannan su ne sunayen ‘ya’yan Isma’ilu, bisa ga ƙauyukansu da zangonsu, hakimai goma sha biyu, bisa ga kabilansu. 17 Waɗannan su ne shekarun Isma’ilu a duniya, shekara ɗari da talatin da bakwai, ya ja numfashinsa na ƙarshe ya rasu, aka kai shi ga jama’arsa waɗanda suka riga shi. 18 Mazauninsa a tsakanin Hawila ne da Shur, wanda yake ɗaura da Masar wajen Assuriya. Suka ware daga danginsu suka yi zamansu.

Isma’ilu ya rayu tsawon lokaci, kuma ‘ya’yansa maza sun zama sarakunan kabila 12. Allah Ya albarkace shi kamar yadda Ya alkawarta. Larabawa har yau sun samo asali ne daga zuriyar Ibrahim ta hanyar Isma’il.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *