Skip to content

Linjila ta lalace! Menene Kur’ani ya ce?

Ina da abokai musulmi da yawa. Kuma saboda ni ma mai imani da Allah ne, kuma mai bin Linjila, nakan yi magana da abokaina musulmi akai-akai game da imani da imani. A gaskiya akwai abubuwa da yawa da muke da su. Amma duk da haka kusan ba tare da togiya a cikin maganata ba na ji cewa Linjila (da Zabura na Attaura da ke ɗauke da Littafi Mai Tsarki = Littafi Mai Tsarki) an gurbata, ko kuma an canza su, ta yadda saƙon da muke karantawa a yau ya ƙasƙantar da shi kuma yana cike da kurakurai. daga abin da ya faru. annabawa da almajiran Allah suka fara yin wahayi da rubutu. Yanzu wannan babban gunaguni ne, tun da yake yana nufin cewa ba za mu iya dogara ga Littafi Mai Tsarki ba kamar yadda ake karanta shi a yau don bayyana gaskiyar Allah. Na karanta kuma na yi nazarin Littafi Mai Tsarki (al kitab) da fassarar Kur’ani mai girma da turanci.sannan na fara karatun sunnah. Abin da na ga abin mamaki shi ne cewa wannan hali na Littafi Mai Tsarki, ko da yake ya zama ruwan dare a yau, ba a cikin Kur’ani. Haƙiƙa, na yi mamakin yadda Kur’ani mai girma ya ɗauki Littafi Mai Tsarki da muhimmanci. Ina so in nuna a taƙaice abin da nake nufi. (A Turanci na yi amfani da tafsirin Alkur’ani mai girma na Yusuf Ali).

Abin da Kur’ani ya ce game da Littafi Mai Tsarki (al Kitab)

Ka ce: “Yã ku Mutãnen Littãfi! Ba ku zama a kan kõme ba, sai kun tsayar da Attaura da Injĩla da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Ubangijinku.”Kuma lalle ne, abin da aka saukar zuwa gare ka daga Ubangijinka, yanã ƙara wa mãsu yawa daga gare su girman kai da kãfirci. To, kada ka yi baƙin ciki a kan mutãne kãfirai.
Suratul 5:68 Ma’idah (Dubi kuma 4:136)

To, idan ka kasance a cikin shakka daga abin da Muka saukar zuwa gare ka, sai ka tambayi waɗanda suke karatun Littãfi daga gabaninka. Lalle ne, haƙĩƙa, gaskiya tã jẽ maka daga Ubangijinka dõmin haka kada ka kasance daga mãsu kõkanto.
Suratul 10:94 Yunus

Na lura cewa wannan yana bayyana cewa wahayin da aka yi wa ‘Mutanen Littafi’ (Kiristoci da Yahudawa) daga Allah ne. Yanzu abokaina Musulmai sun ce wannan ya shafi kawai asali wahayi da aka bayar, amma tun da asalin ya lalace bai shafi nassosi na yau ba. Amma aya ta 2 ta yi magana game da waɗanda suka ‘karanta’ (a halin yanzu ba lokacin da ya wuce ba kamar yadda yake cikin ‘sun karanta’) Littafi Mai Tsarki. Ba yana magana ne akan ainihin wahayi ba, amma nassosi tun lokacin da aka saukar da Alƙur’ani. An saukar da wannan ga Annabi Muhammad (SAW) tsawon shekaru a wajen shekara ta 600 Miladiyya don haka wannan nassi ya yarda da Littafi Mai Tsarki (Taurat, Zabur da Injila) kamar yadda ya kasance a shekara ta 600 miladiyya sauran nassosi ma haka suke. Yi la’akari:

Kuma ba Mu aika daga gabaninka ba, fãce waɗansu mazãje Muna yin wahayi zuwa gare su. Sai ku tambayi mutãnen Ambato idan kun kasance ba ku sani ba.
Suratul 16:43 Nahl (Kudan zuma)

Kuma ba Mu aika ba a gabãninka fãce mazãje, Munã yin wahayi zuwa gare su. Ku tambayi ma’abũta ambato idan kun kasance ba ku sani ba.
Suratul 21:7 Anbiya’ (Annabawa)

Wadannan suna maganar manzanni da suka gabaci Annabi Muhammad (SAW). Amma, mahimmanci, sun tabbatar da cewa saƙon da Allah ya ba wa waɗannan manzanni/annabawa har yanzu suna hannun mabiyansu (a shekara ta 600 AD). Wahayi kamar yadda aka yi tun farko bai lalace ba a zamanin Annabi Muhammad (SAW).

Alkur’ani mai girma ya ce ba za a iya canza kalmomin Allah ba

Amma a ma’anarsa mai karfi, ko da yiwuwar gurbata Alkur’ani ba ya goyon bayan Alkur’ani. Ka tuna Kubawar Shari’a 5:68 (Dokar Bishara wahayi ce daga Ubangiji), kuma ka yi la’akari da waɗannan:

Kuma lalle ne, haƙĩƙa, an ƙaryata manzanni daga gabãninka, sai suka yi haƙuri a kan abin da aka ƙaryata su, kuma aka cũtar da su, har taimakonMu ya je musu, kuma babu mai musanyãwa ga kalmõmin Allah. Kuma lalle ne (abin da yake natsar da kai) ya zo maka daga lãbãrin (annabãwan) farko.
Suratul 6:34 (Al-An‘am)

Kuma kalmar Ubangijinka tã cika, tanã gaskiya da ãdalci. Babu mai musanyãwa ga kalmõminSa, kuma Shi ne Maiji, Masani.
Suratul 6:115 (An‘am)

Sunã da bushãra a cikin rãyuwar dũniya da ta Lãhira. Bãbu musanyãwa ga kalmõmin Allah. Wancan shi ne babban rabo mai girma,
Suratul10:64 (Yunus)

Ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka, na littãfin Ubangijinka. Bãbu mai musanyãwa ga kalmõminSa kuma bã zã kã sãmi wata madõgara ba daga waninsa.
Suratul 18:27 (Kahf)

Don haka, idan muka yarda cewa annabawan da suka gabaci Muhammad (SAW) Allah ne ya saukar da shi (kamar yadda Maida 5: 68-69 ya ce), kuma tun da wadannan nassosin, sau tari, sun fadi karara cewa babu mai iya musanya Kalmomin Allah, ta yaya. To, shin za a iya yarda cewa kalmomin Taurat, Zabur da Linjila (watau al kitab = Littafi Mai Tsarki) maza ne suka gurɓata ko canza su? Yana buƙatar ƙaryata Kur’ani da kansa don gaskata cewa an gurɓata ko canza Littafi Mai Tsarki.

A haƙiƙanin gaskiya, wannan ra’ayi na yanke hukunci akan nau’o’in wahayi daban-daban daga Allah a matsayin mafi alheri ko mafi muni fiye da sauran, duk da cewa jama’a sun yi imani, ba a cikin Kur’ani.

Ku ce: “Mun yi ĩmãni da Allah, da abin da aka saukar zuwa gare mu, da abin da aka saukar zuwa ga Ibrãhĩm da Ismã’ĩla da Is’hãka da Ya’aƙũbu da jĩkõki, da abin da aka bai wa Mũsã da Ĩsã, da abin da aka bai wa annabãwa daga Ubangijinsu, bã mu rarrabẽwa a tsakãnin kõwa daga gare su, kuma mu, a gare Shi, mãsu miƙa wuya ne.”
Surah 2:136 Al-Baqarah (Shanu) (Dubi kuma 2:285).

Don haka bai kamata a sami bambanci a yadda muke mu’amala da dukkan ayoyin ba. Wannan zai haɗa da nazarinmu game da su. Wato, ya kamata mu yi nazarin dukan Littattafai. A gaskiya ina kira ga Kiristoci da su yi karatun Alkur’ani kamar yadda nake kira ga Musulmi su yi nazarin Littafi Mai Tsarki.

Yin nazarin waɗannan littattafan yana ɗaukar lokaci da ƙarfin hali. Za a yi tambayoyi da yawa. Tabbas ko da yake wannan yana da amfani da lokacinmu a nan duniya – don koyo daga dukan littattafan da annabawa suka saukar. Na san cewa a gare ni, duk da cewa ya ɗauki lokaci da ƙarfin hali don yin nazarin dukkan littattafai masu tsarki, kuma ya tayar da tambayoyi da yawa a cikin raina, ya kasance abin kwarewa mai lada kuma na ji ni’imar Allah a cikinsa. Ina fatan za ku ci gaba da bincika wasu labarai da darussa a wannan gidan yanar gizon. Watakila wuri mai kyau da za a fara shi ne labarin abin da hadisai da Annabi Muhammad (SAW) suka yi tunani a kai kuma suka yi amfani da Attaura, Zabur da Injila (littattafan da suka hada al kitab = Bible). Hanyar haɗi zuwa wannan labarin shine nan. Idan kana da sha’awar kimiyya game da yadda aka ƙayyade amincin dukan littattafan dā, da kuma ko an ɗauki Littafi Mai Tsarki abin dogaro ko kuma an gurɓace daga wannan ra’ayi na kimiyya, duba labarin. nan.

Danna nan don karanta wannan labarin cikin harshen Larabci

Karanta wannan labarin a cikin Faransanci

Leave a Reply

Your email address will not be published.