Skip to content

Ranar: Al-Humazah da Masih

Suratul Humazah (k: 104 – Traducer) ta gargade mu game da ranar sakamako kamar haka.

Bone ya tabbata ga duk mai nune, mai zunɗe (mai raɗa).

Wanda ya tara dũkiya, kuma ya mayar da ita abar tattalinsa.

Wanda ya tara dũkiya, kuma ya mayar da ita abar tattalinsa.

A’aha! Lalle ne zã a jẽfa shi a cikin Huɗama.

Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa Huɗama?

Wutar Allah ce wadda ake hurawa.

Al-Humazah 104:1-6

Suratul Humazah tana cewa wata wuta ta fushin Allah tana jiran mu, musamman idan muka kasance muna kwadayi da zagin wasu. Ga waɗanda suka ci gaba da yin karimci ga dukan mutanen da suka nemi taimako, waɗanda ba su taɓa hassada dukiyar mai arziki ba, ba su taɓa yin mugun magana game da wani ba, kuma ba su taɓa yin jayayya da wani game da kuɗi ba, watakila za su iya kula da su. suna fatan ba za a karya su ba, kuma su shiga cikin fushin Allah a ranar nan. 

Amma sauran mu fa?

Annabi Isa al Masih SAW ya zo ne musamman ga wadanda suka ji tsoron fushin Allah ya zo musu. Kamar yadda yake cewa a cikin Injila:

Ba wanda ya taɓa hawa cikin Sama sai shi wanda ya sauko daga Sama, wato, Ɗan Mutum da yake Sama. 14 Kamar yadda Musa ya ɗaga macijin nan a jeji, haka kuma dole ne a ɗaga Ɗan Mutum, 15 domin duk wanda ya gaskata da shi, ya sami rai madawwami.

16 “Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami. 17 Gama Allah bai aiko Ɗansa duniya domin yă yanke mata hukunci ba, sai dai domin duniya ta sami ceto ta wurinsa. 18 Duk wanda ya gaskata da shi, ba za a yi masa hukunci ba. Wanda kuwa bai ba da gaskiya ba, an riga an yi masa hukunci, domin bai gaskata da sunan makaɗaicin Ɗan Allah ba. 19 Hukuncin kuwa shi ne, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi ƙaunar duhu da hasken, don ayyukansu mugaye ne. 20 Duk mai yin rashin gaskiya yakan ƙi hasken, ba ya kuma zuwa wajen hasken, don kada ayyukansa su tonu. 21 Mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken, domin a bayyana ayyukansa, cewa, da taimakon Allah ne aka yi su.”

John 3: 13-21

Isa al Masih (A.S) ya yi da’awar babban iko – har ma da cewa ya ‘zo daga sama’. A cikin tattaunawa da wani Basamariye (an yi bayani dalla-dalla nan) Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya yi iqirarin cewa shi ne ruwa mai rai.

Yesu ya amsa mata ya ce, “Da kin san kyautar Allah, da kuma wanda ya ce miki, ‘Sa mini ruwa in sha,’ ai, da kin roƙe shi, shi kuwa zai ba ki ruwan rai.”

11 Sai matar ta ce masa, “Ya Shugaba, ai, ba ka da guga, rijiyar kuwa da zurfi. To, ina ka sami ruwan nan na rai? 12 Ashe, ka fi ubanmu Yakubu ne, wanda ya bar mana rijiyar, har shi da kansa, da ‘yayansa, da dabbobinsa, suka sha ruwanta?”

13 Yesu ya amsa mata ya ce, “Duk mai shan ruwan nan zai sāke jin ƙishirwa. 14 Amma duk wanda ya sha ruwan da zan ba shi, ba zai ƙara jin ƙishirwa ba har abada. Ruwan da zan ba shi kuwa zai zama maɓuɓɓuga a gare shi, yana ɓuɓɓugowa har ya zuwa rai madawwami.”

John 4: 10-14

An tabbatar da ikonsa na waɗannan da’awar yadda Attauran Annabi Musa ya yi annabci a kan ikonsa daga Halittar duniya a cikin kwanaki shida. Sai kuma Zabur da annabawan da suka gaje shi sun yi annabci dalla-dalla game da zuwansa da suka nuna cewa daga sama aka shirya zuwansa. Amma menene annabi yake nufi sa’ad da ya ce ‘dole a ɗaga shi’ domin ‘duk wanda ya gaskata da shi ya sami rai na har abada’? Wannan shine bayyana a nan.

Rana ta gaba=>

Leave a Reply

Your email address will not be published.