Skip to content

Annabi Isa al Masih (A.S) da alamar Yunusa

Kuraishawa (ko Kuraishawa) ƙabilar Larabawa ce da ke iko da Makka da Ka’aba. Ita kuma kabilar da Annabi Muhammad SAW ya fito. Suratul Quraysh (Sura ta 106 – Kuraishawa) ta bayyana kyawawan alkawuran da Kuraishawa suka samu:

Sabõda sãbon ¡uraishawa. Sãbonsu na tafiyar hunturu da ta bazara.
Suratul 106:1-2(Quraysh)

Amma Suratu Yunus (Sura ta 10 – Yunusa) ta ba da labarin abin da ya faru sa’ad da annabi Muhammad ya kai saƙo ga kuraishawa.

Shin, yã zama abin mãmaki ga mutãne dõmin Mun yi wahayi zuwa ga wani namiji daga gare su cẽwa, “Ka yi gargaɗi ga mutãne kuma ka yi bushãra ga waɗanda suka yi ĩmãni da cẽwa: Lalle ne sunã da abin gabãtarwar gaskiya a wurin Ubangijinsu.”Kãfirai suka ce: “Lalle ne wannan, haƙĩƙa, masihirci ne bayyananne.”
Suratul 10:2 (Yunus)

A cikin watsi da sakonsa, Surar Al-Qamar (Sura 54-Wata) ta gargadi Kuraishawa cewa sun fuskanci…

Shin, kãfiranku ne mafi alhẽri daga waɗancan, ko kuwa kunã da wata barã’a a cikin littattafai?

Kõ zã su ce: “Mũ duka mãsu haɗa ƙarfi ne dõmin cin nasara?”

Zã a karya tãron, kuma su jũya bãya dõmin gudu.

Ã’a, Sã’a ita cẽ lõkacin wa’adinsu, kuma Sã’ar tã fi tsananin masĩfa, kuma ta fiɗãci.

Suratul 54:43-46 (Qamar)

Suratu Yunus ta kuma bayyana cewa, masu sauraron annabawa galibi sun yi biris da su (kamar yadda Quraishawa suke yi). Duk da haka, akwai keɓance – Annabi Yunus (Yunus) .

To, dõmin me wata alƙarya ba ta kasance ta yi ĩmãniba har ĩmãninta ya amfãne ta, fãcemutãnen Yũnus? A lõkacin da suka yi ĩmãni, Munjanye azãbar wulãkanci daga gare su a cikin rãyuwar dũniya. Kuma Muka jiyar da su dãɗi zuwa wani lõkaci.
Surah 10:98 (Yunus)

An aika Annabi Yunusa zuwa ga mutanen waje, waɗanda suka karɓi saƙonsa. Amma bai yarda da matsayinsa ba, ya yi ƙoƙarin gudu daga gare ta, sai wani babban kifi ya haɗiye shi da rai. Suratul Qalam (Sura ta 68 – Alƙalami) ta bayyana yadda a cikin kifin ya tuba daga rashin biyayyarsa kuma aka mayar da shi Annabi.

Sabõda haka, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka, kada ka zama kamar Ma’abũcin kĩfi, alõkacin da ya yi kira, alhãli yana cike da hushi.

Ba dõmin ni’ima daga wajen Ubangijinsa tã riske shi ba, lalle ne da an jẽfa shi a cikin wõfintacciyar ƙasa, alhãli yanã abin zargi.

Sai Ubangijinsa Ya zãɓe shi, sa’an nan Ya sanya shi a cikin mutãnen kirki.
Surah 68:48-50 (Al-Qalam)

Kamar Annabi Muhammad (SAW) Annabi Isa al Masih ya tafi wurin mutanensa (Yahudawa) sun zarge shi da sihiri kuma sun yi watsi da sakonsa. Don haka Annabi Isa al Masih kuma ya kira Annabi Yunusa/Yunus a matsayin Alama. Alama ga me?

Mutanensa sun tambayi ikon Isa al Masih

Mun ga yadda Linjila ya rubuta koyarwar , waraka da mu’ujizar Annabi Isa al Masih (SAW). Yakan ba da gayyata ga masu sauraronsa (da mu) don mu karɓi abin da ya bayar. Ya ba da ‘ruwa mai rai’ , jinƙai ga masu zunubi , samun ‘ɓatattu’ , kuma ya gayyaci dukan waɗanda suke so su shiga ‘Mulkin Allah’ .

Waɗannan koyarwar sun rikitar da malaman addini (kamar limamai) na zamaninsa. Musamman ma, sun yi mamakin ko wace hukuma yake ɗauka. Alal misali, shin da gaske yana da ikon ba da jinƙan Allah ga mutane masu laifi, da kuma ikon biyan kuɗin shiga Mulkin Allah ga kowa? Don haka shugabannin addini suka roƙe shi ya ba shi alamar da za ta tabbatar da ikonsa. Linjila ya rubuta hirarsu:

Isa yana nufin alamar Yunusa (Yunus)

38 Waɗansu malaman Attaura da Farisiyawa suka amsa masa suka ce, “Malam, muna so mu ga wata alama daga gare ka.”

39 Sai ya amsa musu ya ce, “’Yan zamani, mugaye, maciya amana, suke nema su ga wata alama! Amma ba wata alama da za a nuna musu sai dai ta Annabi Yunusa. 40 Wato, kamar yadda Yunusa ya yi kwana uku dare da rana cikin wani babban kifi, haka kuma Ɗan Mutum zai yi kwana uku dare da rana a cikin ƙasa. 41 A Ranar Shari’a mutanen Nineba za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su kā da su, don sun tuba saboda wa’azin Yunusa. Ga kuma wanda ya fi Yunusa a nan.

Matiyu 12:38-41

Annabi Yunus a Tarihi

Isa al Masih (A.S) ya amsa da nuni ga annabi Yunusa (wanda ake kira Yunus ko Yunis). Kuna iya gani a ƙasa cewa annabi Yunus ya rayu kimanin shekaru 800 kafin Annabi Isa al Masih.

Annabi Yunusa (Yunus ko Yunis) a cikin Tsayin Tarihi

Annabi Yunus a cikin Qur’ani

Yunus Sallallahu Alaihi Wasallama ya rubuta littafi wanda yake cikin littattafan Annabawa. Alqur’ani ya takaita littafinsa kamar haka:

Kuma lalle Yũnusa, haƙĩƙa, yanã daga Manzanni. A lõkacin da ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda aka yi wa lõdi. Sã’an nan ya yi ƙuri’a, sai ya kasance a cikin waɗanda aka rinjaya. Sai kĩfi ya yi lõma da shi, alhãli kuwa yanã wanda ake zargi. o, ba dõmin lalle shi ya kasance daga mãsu tasbĩhi ba, Lalle dã ya zauna a cikin cikinsa har ya zuwa rãnar da zã a tãyar da su.

Suratul 37: 139-144 (As-Saffat)

Wani katon kifi ya hadiye Annabi Yunus saboda ya gudu daga aikin da Allah ya ba shi – na yin wa’azin tuba ga birnin Nineva (kusa da Mosul na zamani a Iraki). Malamin addinin Musulunci Yusuf Ali yana cewa dangane da wadannan ayoyin:

Wannan shi ne kawai karin magana. Wannan shi ne za a binne Yunusa da kabari. Idan da bai tuba ba, da ba zai fita daga jikin abin da ya hadiye shi ba, har sai ranar tashin kiyama, da za a tayar da dukkan matattu. (Shafi na 4125 na Yusuf Ali tafsirin Alqur’ani).

Don haka zama cikin kifin hukuncin kisa ne wanda ba a saba sakinsa ba ranar kiyama.

Annabi Yunus daga littafinsa

Littafin Yunana ya ba da ƙarin bayani game da lokacinsa a cikin kifi. Yana gaya mana:

17 Ubangiji kuwa ya umarci wani babban kifi ya haɗiye Yunusa. Yunusa kuwa ya yi yini uku da dare uku a cikin cikin kifin. 1 Sai Yunusa ya yi addu’a ga Ubangiji Allah a cikin cikin kifin, 2 ya ce,

A cikin wahalata na yi kira gare ka,
ya Ubangiji,
Ka a kuwa amsa mini. Daga can cikin lahira na yi kira, Ka kuwa ji muryata.
3 Ka jefa ni cikin zurfi,
Can cikin tsakiyar teku,
Inda igiyoyin ruwa suka kewaye ni,
Kumfa da raƙuman ruwanka suka bi ta kaina.
4 Na ce, an kore ni daga wurinka,
Duk da haka zan sāke ganin Haikalinka mai tsarki.
5 Ruwa ya sha kaina,
Tekun ta rufe ni ɗungum. Tsire-tsiren teku suka naɗe kaina.
6 Na tafi can ƙasa ƙarƙashin tussan duwatsu.
Ƙasar da ƙofarta take rufe har abada,
Amma ka fitar da ni daga cikin ramin,
ya Ubangiji Allahna.

7Sa’ad da na ji raina yana rabuwa da ni,
Sai na tuna da kai, ya Ubangiji.
Addu’ata kuwa ta kai gare ka a Haikalinka tsattsarka.

8 Su waɗanda suke yin sujada ga gumaka marasa amfani
Sun daina yi maka biyayya.
9 Amma ni zan raira yabbai gare ka,
Zan miƙa maka sadaka,
Zan cika wa’adin da na yi.
Ceto daga wurin Ubangiji yake.”

10 Ubangiji kuwa ya umarci kifin, kifin kuwa ya amayar da Yunusa a gaɓar teku.

Yunusa 1:17 – 2:10

Menene ‘Alamar Yunana’?

A yadda aka saba muna sa ran idan aka kalubalanci ikon wani, kamar yadda Annabi Isa al Masih ya kasance, zai tabbatar da kansa da Alamar nuna iko, nasara ko nasara. Amma Isa al Masih ya kare ikonsa ta wajen yin nuni ga kwanaki 3 na Annabi Yunusa ‘a cikin mulkin matattu’ – ‘rami’ ko kabari. A cikin wadannan kwanaki 3, tun da Yunusa ya saba wa umurnin Allah, sai ya kasance ‘kore shi daga ganinka’ wato daga wurin Allah. Labarin Yunusa a cikin kamawar mutuwa na kwana 3 a cikin duhu, kore daga Allah, ba alamar da muke tsammani ba. Me yasa Isa al Masih zai zaɓi wata alama da take ganin zata soke ikonsa?

Wannan ba shine karo na farko da aka ba da rauni da mutuwa a matsayin Alama ba. Annabi Ishaya ya annabta Bawan da ke zuwa . Ishaya ya annabta cewa wannan Bawan za a ‘rana’ kuma ‘za a ƙi da mutane’ kuma ‘Allah za a ɗauke shi ya hukunta shi’ kuma za a ‘datse shi daga ƙasar masu rai’ kuma a ‘saɓa masa kabari tare da miyagu’. Baƙon har ila, “nufin Ubangiji ne ya murƙushe” Bawan. Wannan yayi kama da abin da Yunusa ya shiga – da haka abin da Isa al Masih ya yi nuni da shi.

Menene za mu iya koya daga Yunana?

Ma’anar da ke kawo fahimta ita ce ƙarshen addu’ar Yunusa a cikin cikin kifi. Kalma ta ƙarshe na addu’arsa ita ce “Ceto daga wurin Ubangiji ya zo”. Mun ga yadda sunan ‘Isa/Yesu’ ya kasance sunan annabci na Reshe mai zuwa . Amma menene ma’anar sunan ‘Yesu/Isa’? A cikin Ibrananci, yana nufin ‘Ubangiji yana ceto’. A cikin addu’arsa, annabi Yunana ya furta cewa shi (da mu) muna bukatar mu ‘cece’ kuma Jehobah ne zai yi hakan. Addu’arsa ta bayyana bukatunmu (ceto) da Allah a matsayin mai ceto. Sunan Isa al Masih (Yhowshuwa a cikin Ibrananci) a zahiri yana nufin gaskiya ɗaya da Yunana a cikin kifi ya yarda a ƙarshe tunda sunan Yesu/Isa yana nufin ‘ Ubangiji yana ceto ‘.

Annabi Isa al Masih ya ƙare tattaunawarsa da shugabannin addini ta wajen tunatar da su cewa mutanen Nineva (birni da aka aika Yunusa ya yi wa’azi) sun gaskata kuma sun tuba saƙon Yunusa – amma shugabannin da suka saurari Isa al Masih ba su kasance ba. mai son tuba. Ba su yarda su yarda cewa suna buƙatar ceto ba. Dole ne mu bincika zukatanmu don mu ga ko muna kamar mutanen Nineva (da suka tuba) ko kuma shugabannin Yahudawa (waɗanda ba su yi ba). Waye a cikin su biyun?

Muna ci gaba da bin Isa al Masih don mu ga yadda wannan alamar Yunana ta cika da kuma yadda ‘Ubangiji yana ceto’ yayin da aikin Isa al Masih ya soma ƙarshe .

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *