Skip to content

Mulkin Mai Zuwa

Surah ta karshe a cikin Alqur’ani, suratun Nas (114 – ‘yan Adam) tana cewa

Ka ce “Ina nẽman tsari ga Ubangijin mutãne.””Mamallakin mutane.”
Suratul 114:1-2 (Nas)

Allah shi ne Mamallaki ko Sarkin ’yan Adam. Idan shi Sarki ne to dole ne a yi Mulki. Yaya Mulkin Allah yake? Suratul Kawthar (Sura ta 108 – The Abundance) ta ba da amsa.

Lalle ne Mu, Mun yi maka kyauta mai yawa.
Suratul 108:1 (Kawthar)

Tun da Sarki ya ba da Yalwa, Mulkinsa dole ne a yalwace. Amma wane irin yalwa? An saukar da shi ga annabawan Zabur.

Annabi Ishaya (AS) ya yi annabcin zuwan Dan Budurwa wanda ya cika a wajen haihuwar Isa al Masih (a.s) bayan shekaru dari. Duk da haka, wasu annabce-annabce a Zabur su ma sun annabta lokacin salama da albarka mai zuwa.

a cikin Tarihin Isra’ilawa, Annabi kuma Sarki Dawud (a.s) shi ne farkon zuriyar sarakunan da Allah ya kafa domin su yi mulki daga Kudus. Sai dai bayan Sarki Dawud da Suleiman (a.s) mafi yawan Sarakunan sun kasance azzalumai. Don haka rayuwa a cikin mulkinsu a lokacin ya kasance kamar rayuwa a karkashin mulkin kama-karya da yawa a yau; an yi yaki da fada tsakanin mutane da al’ummomi – kamar yau; akwai fasadi da cin zarafin masu hannu da shuni akan talakawa – kamar yau; akwai mutuwa da wahala a ko’ina – kamar yau. Amma annabawan Zabur sun ce wata rana – nan gaba – za a kafa sabuwar doka. Wannan zai zama Mulki mai adalci, jinƙai, ƙauna, da salama. Annabi Ishaya (AS) ya yi hasashen yadda rayuwa za ta kasance a cikin wannan ka’ida.

Zai sulhunta jayayyar da take tsakanin manyan al’ummai, Za su mai da takubansu garemani, Masunsu kuma su maishe su wuƙaƙen aske itace, Al’ummai ba za su ƙara fita zuwa yaƙi ba, Ba za su ƙara koyon yaƙi ba.
Ishaya 2:4

Babu sauran yaki! Wannan tabbas ba haka yake a duniyarmu ta yau ba. Amma har ma fiye da zaman lafiya tsakanin mutane, annabce-annabcen ma sun annabta canjin yanayi na halitta.

Kyarketai da tumaki za su zauna tare lafiya. Damisoshi za su kwanta tare da ‘yan awaki. ‘Yan maruƙa da kwiyakwiyan zaki za su yi kiwo tare, Ƙananan yara ne za su lura da su. Shanu da beyar za su yi kiwo tare, ‘Yan maruƙansu da kwiyakwiyansu za su kwanta lafiya. Zaki zai ci ciyawa kamar sā. Jariri zai yi wasa kusa da maciji mai mugun dafi Amma ba zai cuta ba. A kan Sihiyona, dutse tsattsarka, Ba wani macuci ko mugu. Ƙasar za ta cika da sanin Ubangiji Kamar yadda tekuna suke cike da ruwa.
Ishaya 11:6-9

Wannan tabbas bai taɓa faruwa ba (har yanzu). Amma annabce-annabcen sun ƙara ƙara zuwa tsawon rayuwa da kwanciyar hankali.

Jarirai ba za su mutu tun suna jarirai ba, ko wanne zai cika yawan karatunsa kafin ya mutu. Waɗanda suke masu shekara ɗari da haihuwa su ne samari. Waɗanda suka mutu kafin wannan lokaci, to, alama ce, ta ce na hukunta su….Mutane za su gina gidaje su kuwa zauna a jerin, ba daban za su mori samun ba. Za su dasa gonakin inabi su kuwa ji ruwan inabi.Aikin da suka yi nasara, ‘ya’yansu ba za su gamu da bala’i ba, zan sa musu albarka duk da zuriyarsu har dukan zamanai. Zan amsa addu’o’insu tun ma kafin su gama yin addu’a gare ni. Kyarketai da ‘yan raguna za su ci abinci tare, zaki kuma zai ci budu kamar yadda shanu suke yi.
Ishaya 65:20-25

Tsaro, salama, amsa addu’o’i nan da nan… Babu ɗaya daga cikin waɗannan annabce-annabcen da ya faru – tukuna. Amma an yi magana kuma an rubuta su. Mutane da yawa suna tunanin cewa watakila akwai wasu kurakurai a cikin waɗannan annabce-annabce masu bege – amma ainihin cikar littafin Alamar Dan Budurwa kamata ya sa mu ɗauki waɗannan annabce-annabcen da muhimmanci – kuma mu lura da cikarsu.

Mulkin Allah

Idan muka yi tunani za mu iya fahimtar dalilin da ya sa ba su faru ba tukuna. An bayyana waɗannan annabce-annabce a cikin mahallin Mulkin Allah – mulkin Allah a cikin rayuwa da al’amuran mutane. Karanta wani annabci game da Mulkin Allah mai zuwa

Ya Ubangiji, talikanka duka za su yabe ka, Jama’arka kuma za su yi maka godiya! Za su yi maganar darajar mulkinka, Su ba da labarin ikonka. Domin haka dukan mutane za su san manyan matakanka, Da kuma darajar dokar mulkinka. Mulkinka, madawwamin mulki ne, Sarki ne kai har abada. Ubangiji, yakan taimaki dukan abubuwan suke shan wahala, Yakan ta da yanayin aka wulakanta.
Zabura 145:10-14

Wannan shi ne sako da Sarki kuma Annabi Dawud (a.s) ya bayar a wajajen shekara ta 1000 BC (duba haɗi a nan lokacin da Dawud & annabawan Zabur suka rayu). Wannan annabcin yana tsinkayar wata ranar da Mulkin Allah zai mulki. Wannan Mulkin zai sami ɗaukaka da ɗaukaka, kuma ba zai zama na ɗan lokaci kamar mulkokin ’yan adam ba – zai kasance na har abada. Ba a kawo wannan ba tukuna kuma shi ya sa ba mu taɓa ganin waɗannan annabce-annabce na salama sun zo ba – domin wannan salama tana zuwa tare da Mulkin Allah.

Wani Annabi a Zabur, Daniyel (a.s) wanda ya rayu kimanin 550 BC a Babila a matsayin wani ɓangare na Ƙauran Isra’ila a can, an ƙara bayyana yadda za a kafa wannan Mulkin.

When Daniel (pbuh) lived

Lokacin da Annabi Daniyel (a.s) ya rayu idan aka kwatanta da sauran annabawan Zabur

Daniyel (a.s) ya fassara mafarkan da Allah ya aiko wa Sarkin Babila don ya annabta abin da zai faru a tarihi a nan gaba. Ga yadda Daniyel ya fassara mafarkin wannan sarkin Babila.

… Allah na Sama ya ba ka sarauta, da iko, da ƙarfi, da daraja. 38A hannunka kuma ya ba da dukan wurare inda ‘yan adam, da dabbobi, da tsuntsaye suke zama … A bayanka kuma za a yi wani mulki wanda bai kai kamar naka ba. Za a yi wani mulki kuma na uku mai darajar tagulla, wanda zai mallaki dukan duniya. Za a kuma yi mulki na huɗu, mai ƙarfi kamar baƙin ƙarfe. Da ya ke baƙin ƙarfe yakan kakkarya, ya ragargaje abubuwa, hakanan wannan mulki zai ragargaje sauran mulkoki. A kwanakin waɗannan sarakuna, Allah na Sama zai kafa wani mulki wanda ba zai taɓa rushewa ba har abada, ba kuma za a gādar da shi ga waɗansu mutane ba. Wannan mulki zai ragargaje dukan waɗannan mulkoki, ya kawo ƙarshensu. Wannan mulki zai dawwama har abada. Kamar yadda ka ga an gutsuro dutse ba da hannun ɗan adam ba. Mafarkin tabbatacce ne, fassarar kuma gaskiya ce….”
 Daniyel 2: 37-40, 44-45

Wannan masarauta ta fara karama ne (‘dutse da aka sare daga dutse’) amma daga karshe za ta yi mulki har abada, kamar annabcin Dawud (a.s) na sama. To me yasa Allah yake kafa Mulkinsa a hankali? Me yasa yake daukar lokaci mai tsawo haka? Me yasa har yanzu bai zo ba? Lokacin da kuka yi tunani game da shi, duk masarautu suna da abubuwa masu zuwa:

  • Sarki ko mai mulki
  • ‘Yan ƙasa
  • Tsarin Mulki ko Doka
  • Nature

Don haka misali, a Kanada, inda nake zama, a matsayin Mulki. Kanada tana da mai mulki – wanda a yau shine Justin Trudeau zababben Firayim Minista. Kanada tana da ‘yan ƙasa – waɗanda ni ɗaya ne. Kanada kuma tana da kundin tsarin mulki ko doka da ke ƙayyadad da hakkoki da alhakin duk ƴan ƙasarta. Ita ma Kanada tana da dabi’a, a cikin wannan yanayin tana cikin wani yanki na duniya wanda ke ba ta takamaiman girman jiki, yanayi, albarkatun kasa da dai sauransu. Dukkan kasashe da masarautu na da da na yanzu suna da wadannan bangarori guda hudu.

Ni da kai muna gayyatar zuwa Mulkin Allah

Wannan kuma gaskiya ne game da Mulkin Allah. Mun riga mun gani daga annabce-annabcen da ke sama cewa wannan Mulkin zai sami yanayi na musamman (maɗaukaki da madawwami) da Tsarin Mulki (na salama, adalci, jituwa cikin yanayi da sauransu). Sauran sassa biyu ne ke sa Mulkin Allah ya yiwu: Sarkinta da ’yan ƙasa. Muna kallon Sarki a cikin labari na gaba. A halin yanzu kuna iya tambayar kanku ko za ku so ku zama ɗan ƙasa a wannan Mulkin Allah. Ga yadda Annabi Ishaya (AS) ta hanyar sakonsa yake gayyata dukkan mutane wanda zai so zama ƴan ƙasa a wannan Mulkin.

Duk mai jin ƙishi ya zo, Ga ruwa a nan! Ku da ba ku da kuɗi ku zo, Ku sayi hatsi ku ci!..ba za ku biya kome ba!
Don me za ku kashe kuɗi a kan abin da ba abinci ba? Don me za ku ɓad da albashinku, amma kuna ta shan yunwa? Ku kasa kunne gare ni, ku yi abin da na faɗa, Za ku sha daɗin abinci mafi kyau duka.
“Ku mutanena, ku kasa kunne yanzu, ku zo gare ni, Ku zo gare ni, za ku kuwa sami rai! Zan yi tabbataccen alkawari da ku, Zan sa muku albarkun da na alkawarta wa Dawuda. Ku juyo wurin Ubangiji, ku yi addu’a gare shi, Yanzu da yake kusa.
Ishaya 55:1-3, 6

Allah yana gayyata dukan masu ‘kishirwa’ su zo gare ta, da kuma soyayyar da aka yi wa tsohon sarki Dawud (a.s) kuma za ta kasance ga duk wanda ya zo masa. Idan kuna da gayyata zuwa ga wani abu da ke nufin ba ku yet da shi. Amma kasancewar Allah ya gayyace mu, yana nufin yana so mu zama ’yan ƙasa a cikin Mulkinsa kuma mu rayu cikin wannan mulkin na salama. Don haka a wannan lokacin muna da tambayoyi da yawa na ‘yaya’ da ‘yaushe’ game da zuwan wannan Mulkin da za mu ci gaba da dubawa a ciki. karin labarai game da Zabur. Amma akwai tambaya daya da kai kadai zaka iya amsawa: ‘Ina so in kasance cikin wannan Mulkin?’

Zazzage PDF na dukkan Alamu daga Al Kitab a matsayin littafi

Leave a Reply

Your email address will not be published.