Skip to content

Lailatul kadari, Ranar daukaka & Maganar Annabawa

Suratul Kadr (Sura ta 97 – The Power) ta bayyana daren lailatul kadari a lokacin da aka fara saukar da Alkur’ani.

Lalle ne Mũ, Mun saukar da shi (Alƙur’ãni) a cikin Lailatul ƙadari (daren daraja)

To, me ya sanar da kai abin da ake cewa Lailatul ¡adari?

Lailatul ¡adari mafi alheri ne daga wasu watanni dubu.

Mala’iku da Rũhi suna sauka a cikinsa da iznin Ubangijinsu sabõda kowane umurni.

(Suratul Kadr 97:1-5).

Suratul Kadr, duk da cewa tana siffanta Lailatul kadari a matsayin ‘fiye da watanni dubu’ har yanzu tana tambayar menene daren lailatul kadari. Menene Ruhu yake yi wanda ya sa Lailatul kadari ya fi watanni dubu?

Suratul Layl (Sura ta 92 – Dare) tana da irin wannan jigo na yini kuma haske yana bin dare. Rãnar ta zo da ɗaukaka, kuma Allah Ya shiryar, dõmin Ya san kõme daga Farko zuwa Ƙarshe. Don haka Ya gargade mu da wuta a qarshe.

Inã rantsuwa da dare a lõkacin da yake rufẽwa.

Da yini a lõkacin da yake kuranyẽwa.

(Suratul Layl 92:1-2).

Lãlle aikinMu ne, Mu bayyana shiriya.

Kuma lalle ne Lãhira da duniya Namu ne.

Sabõda haka, Na yi maku gargaɗi da wuta mai babbaka.

(Suratul Layl 92:12-14).

Kwatanta Suratul Kadr da Suratul Layl da kamar haka.

Kuma mun ƙara tabbatar da maganar annabawa, kuma za ku yi kyau ku mai da hankali gare ta, kamar wani haske yana haskakawa a cikin duhu, har gari ya waye, tauraron safiya kuma ya fito a cikin zukatanku.

Kuna ganin kamanni? Lokacin da na karanta Suratul Kadr da Suratul Layl sai na tuna da wannan magana. Kuma tana bayyana wani yini mai tasowa bayan dare. A cikin dare aka yi wahayi ga annabawa. Ya kuma gargaɗe mu kada mu yi banza da saƙon annabci. In ba haka ba muna fuskantar sakamako mai tsanani.

Manzo Bitrus, babban almajiri kuma sahabin Annabi Isa al Masih PBUH ne ya rubuta wannan. Suratu As-Saf (Suratu 61 – Darajoji) tana cewa game da almajiran Isa al Masih:

Yã kũ waɗanda suka yi ĩmani! Ku kasance mataimakan Allah kamar abin da Ĩsã ɗanMaryama ya ce ga Hawãriyãwa, “Waɗanne ne mataimakãna zuwa ga (aikin) Allah?” Sai wata ƙungiya daga Banĩ Isrã’ĩla ta yi ĩmãni, kuma wata ƙungiya ta kãfirta. Sai muka ƙarfafa waɗanda suka yi ĩmãni a kan maƙiyansu, sabõda haka suka wãyi gari marinjãya.

(Suratu As-Saf 61:14).

Suratu As-Saf ta bayyana cewa almajiran Isa al Masih ‘mataimakan Allah’ ne. Waɗanda suka gaskata saƙon almajirai sun sami wannan ikon da aka faɗa. A matsayin babban almajiri, Bitrus, shi ne shugaban waɗanda suke taimakon Allah. Ko da yake shi almajirin Annabi Isa al Masih ne. shaida yawan mu’ujizarsa, jin koyarwarsa dayawa, Da kuma ganin ikonsa ya yi aiki, Bitrus ya faɗa a sama cewa kalmomin annabawa sun fi ‘tabbatacce’. Me ya sa ya fi sanin annabawa fiye da abin da shi da kansa ya shaida? Ya ci gaba da cewa:

Da farko dai, lalle ne ku fahimci wannan cewa, ba wani annabci a Littattafai da za a iya fassarawa ta ra’ayin mutum. 21 Domin ba wani annabcin da ya taɓa samuwa ta nufin mutum, sai dai mutane ne Ruhu Mai Tsarki yake izawa, Allah yana magana ta bakinsu.

(2 Bitrus 1: 20-21)

Wannan yana gaya mana cewa Ruhu Mai Tsarki na Allah ya ‘ɗaukar’ annabawa tare, domin abin da suka karanta kuma suka rubuta ‘daga Allah’ ne. Shi ya sa irin wannan Dare ya fi watanni dubu kyau domin ya samo asali ne daga Ruhu Mai Tsarki maimakon na ‘nufin mutum’. Suratu As-Saf tana gaya mana cewa waɗanda suka kula da saƙon Bitrus za su sami Ikon da aka yi amfani da shi a daren Lailatul kadari kuma zai yi nasara.

Rayuwa a zamanin Annabi Isa al Masih, ‘annabawan’ da Bitrus ya rubuta game da su su ne annabawan da ke cikin abin da ake kira Tsohon Alkawari a yanzu – Littattafai masu tsarki da suka zo kafin Linjila. A cikin Attauran Annabi Musa akwai lissafin daga Adam, Kabil & Habil, Nuhu, solder da kuma Ibrahim. Haka kuma ya hada da lissafin lokacin Musa ya fuskanci Fir’auna sai me ya karbi Dokar Shariah, da kuma hadaya ta dan uwansa Haruna, daga cikinta aka ambaci Suratul Baqarah.

Sakamakon kusa da Taurat zo Zabur inda Dawud yake ilham yin maganar Masih mai zuwa. Annabawan da suka gaje su sai sun yi annabci Masih ya fito daga Budurwa, na Mulkin Allah yana buɗewa ga kowa, da kuma na girma wahala ga Bawa mai zuwa. Sai kuma An yi annabci sunan Masih, tare da lokacin zuwansa, Kazalika da Alkawarin Mai Shirya.

Yawancinmu ba mu sami damar karanta waɗannan rubuce-rubucen da kanmu ba. Anan, tare da waɗannan hanyoyin haɗin gwiwa daban-daban, wata dama ce. Suratul Layl tana gargadin wata wuta mai zuwa. Suratul Kadr ta bayyana cewa Ruhun Allah yana aiki a cikin daren lailatul kadari. Suratu As-Saf ta yi alkawari ga waɗanda suka yi imani da saƙon Almajirai. Bitrus, shugaban waɗannan almajirai, sai ya shawarce mu mu ‘lura’ ga wahayin annabawan farko, waɗanda aka ba da su a cikin Dare, waɗanda suke jiran ranar. Shin, ba zai zama hikima ba mu san saƙonsu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.