Skip to content

can I keep Musa’s law

Taya murna! Za ku iya zama mafi kwarin gwiwa da aminci a ranar sakamako domin idan kun kiyaye dukan Dokar duk lokacin ku da Adalci. Ni kaina ban san wanda ya iya kiyaye Doka ta wannan hanyar ba don haka wannan hakika babban nasara ce. Amma kada ku daina ƙoƙarinku tukuna saboda dole ne ku ci gaba da wannan Hanyar Madaidaiciya har tsawon rayuwarku.

Na taɓa faɗi cewa waɗannan Dokoki Goma na Doka ba a taɓa soke su ba tun da yake sun yi magana game da batutuwan da suka shafi bautar Allah ɗaya, zina, sata, gaskiya da sauransu. Amma annabawan daga baya sun yi tsokaci game da waɗannan dokokin don bayyana yadda suke aiki sosai. Ga abin da Isa al Masih (A.S) ya fada a cikin Linjila game da yadda muke kiyaye wadannan Dokoki Goma. A cikin koyarwarsa yana nufin ‘Farawa’. Waɗannan su ne malaman addini a zamaninsa. Ana iya ɗaukar su kamar malaman addini da ilimi na yau.

Fadin Isa al-Masih (A.S) akan Dokoki Goma

20 Ina dai gaya muku, in adalcinku bai fi na malaman Attaura da Farisiyawa ba, ba za ku shiga Mulkin Sama ba faufau.”

Kisa

21 “Kun dai ji an faɗa wa mutanen dā, ‘Kada ka yi kisankai, kowa ya yi kisa kuwa, za a hukunta shi.’ 22 Amma ni ina gaya muku, kowa yake fushi da ɗan’uwansa ma, za a hukunta shi. Kowa ya ce da ɗan’uwansa wawa, za a kai shi gaban majalisa. Kowa kuma ya ce, ‘Kai wofi!’ Hakkinsa shiga Gidan Wuta. 23 Saboda haka, in kana cikin miƙa hadayarka a kan bagadin hadaya, a nan kuma ka tuna ɗan’uwanka yana da wata magana game da kai, 24 sai ka dakatar da hadayarka a gaban bagadin hadaya tukuna, ka je ku shirya da ɗan’uwanka, sa’an nan ka zo ka miƙa hadayarka. 25 Ka hanzarta shiryawa da mai ƙararka tun kuna tafiya gaban shari’a, don kada mai kararka ya bashe ka ga alƙali, alƙali kuma ya miƙa ka ga dogari, a kuma jefa ka a kurkuku.

Zina

27 “Kun dai ji an faɗa, ‘Kada ka yi zina.’ 28 Amma ni ina gaya muku, kowa ya dubi mace duban sha’awa, ya riga ya yi zinar zuci ke nan da ita. 29 In idonka na dama yana sa ka yi laifi, to, ƙwaƙule shi ka yar. Zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a Gidan Wuta. 30 In kuma hannunka na dama, yana sa ka yi laifi, to, yanke shi ka yar. Zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a Gidan Wuta.” (Matta 5:20-30)

Ƙari ga haka, manzannin Isa al-Masih – sahabbansa – su ma sun koyar da bautar gumaka. Sun koyar da cewa bautar gumaka ba kawai bautar gumaka ba ne – amma bauta wani abu tare da Allah. Kuma wannan ya hada da kudi. Don haka za ka lura cewa suna koyar da cewa ‘kwaɗayi’ ma bautar gumaka ce domin mai haɗama yana bautar kuɗi tare da Allah.

5 Saboda haka, sai ku kashe zukatanku ga sha’awace-sha’wacen duniya, wato fasikanci, da aikin lalata, da muguwar sha’awa, da mummunan buri, da kuma kwaɗayi, wanda shi ma bautar gumaka ne. 6 Saboda waɗannan abubuwa ne fushin Allah yake sauka a kan kangararru. (Kolosiyawa 3:5-6)

4 Haka ma alfasha, da zancen banza da wauta, don bai kamata ba, sai dai a maimakon haka ku riƙa gode wa Allah. 5 Kun dai tabbata, ba wani fasiki, ko mai aikin lalata, ko mai kwaɗayi (wanda shi da mai bautar gumaka duk ɗaya ne), da yake da gādo a mulkin Almasihu da na Allah. 6 Kada wani ya hilace ku da maganar wofi, gama sabili da waɗannan zunubai ne fushin Allah yake aukawa a kan kangararru. (Afisawa 5:4-6)

Waɗannan bayanai na Isa al Masih da sahabbansa sun ɗauki Dokoki Goma na asali, waɗanda galibi suka shafi ayyukan waje, zuwa dalilai na cikin gida, waɗanda Allah kaɗai ke iya gani. Wannan ya sa Dokar ta ƙara wahala.

Kuna iya sake duba amsar ku akan ko kuna kiyaye Doka. Amma idan kun tabbata cewa kuna kiyaye dukan Doka Linjila ba za ta da ma’ana ko manufa a gare ku ba. Kuma babu buƙatar ci gaba da bin ƙarin Alamu ko ƙoƙarin fahimtar Injila. Wannan saboda Linjila ne kawai ga waɗanda suka kasa kiyaye Doka – ba ga waɗanda suke kiyaye ta ba. Isa al Masih ya bayyana haka ta hanya mai zuwa.

10 Sa’ad da kuwa Yesu yake cin abinci a gida, sai ga masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa sun zo, sun zauna tare da shi da almajiransa. 11 Da Farisiyawa suka ga haka, sai suka ce wa almajiransa, “Don me malaminku yake ci tare da masu karɓar haraji da masu zunubi?” 12 Amma da Yesu ya ji haka ya ce, “Ai, lafiyayyu ba ruwansu da likita, sai dai marasa lafiya. 13 Sai ku fahimci ma’anar wannan tukuna, ‘Ni kam, zaman jinƙai nake nema a gare ku, ba hadaya ba.’ Ba domin in kira masu adalci na zo ba, sai dai masu zunubi.” (Matta 9:10-13)